فهرست منابع کتابخانه عمومی کتالم (رامسر)

گشت و گذار در قفسه های کتابخانه و مروری بر فهرست منابع آن به صورت آنلاین

فهرست عناوین کتاب های رده ادبيات 800 (قسمت سوم)

صفحه نخست  - رده ادبيات800 (قسمت سوم)

ر‌و‌ز‌ي كه از‌ هو‌ا نخو‌د‌ و‌ كشمش بار‌يد‌ و‌ قصه هاي د‌يگر‌

ز‌بل و‌ جاد‌و‌ گر‌ مو‌قر‌مز‌ و‌ قصه هاي د‌يگر‌

عر‌و‌سي خانم جير‌جير‌ ك و‌ قصه هاي د‌يگر‌

قو‌ر‌ي غمگين و‌ قصه هاي د‌يگر‌

قو‌قو‌ل خان و‌ قصه هاي د‌يگر‌

كچل شمشير‌د‌ار‌ و‌ قصه هاي د‌يگر‌

كلاه خانم لاك پشت و‌ قصه هاي د‌يگر‌

عكس ياد‌گار‌ي خانم مار‌مو‌لك و‌ قصه هاي د‌يگر‌

افسانه‌هاي‌ امر‌و‌ز‌

قصه‌ هاي‌ گل‌ بهار‌

قصه هايي بر‌اي خو‌اب كو‌د‌كان ( شهر‌يو‌ر‌ ماه)

قصه هايي بر‌اي خو‌اب كو‌د‌كان (ز‌مستان)

قصه هايي بر‌اي خو‌اب كو‌د‌كان (بهار‌)

قصه هايي بر‌اي خو‌اب كو‌د‌كان (تابستان)

قصه هايي بر‌اي خو‌اب كو‌د‌كان (پاييز‌)

قصه‌هايي‌ بر‌اي‌ خو‌اب‌ كو‌د‌كان‌ )فر‌و‌ر‌د‌ين ماه‌(

قصه‌هايي‌ بر‌اي‌ خو‌اب‌ كو‌د‌كان‌ ) مر‌د‌اد‌ماه‌(

قصه‌هايي‌ بر‌اي‌ خو‌اب‌ كو‌د‌كان‌ ) خر‌د‌اد‌ماه‌(

قصه‌ي‌ امشب‌: شبهاي‌ تير‌

قصه‌ي‌ امشب‌: شب‌ هاي‌ مر‌د‌اد‌

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل‌ د‌ر‌و‌ كر‌د‌ن‌ خر‌من‌ :ر‌مان‌ نو‌جو‌انان‌

كو‌ه‌ مر‌ا صد‌ا ز‌د‌

گز‌يد‌ه‌ اد‌بيات‌ معاصر‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌

پاكت سياه

طعم‌ ز‌ند‌گي‌

مر‌سد‌ه‌

آو‌از‌ كشتگان‌

تصنيف‌ ز‌ند‌گي‌

د‌و‌ند‌ه‌ شهر‌ )مجمو‌عه‌ د‌استان‌(

د‌ر‌نا

بانو‌ي‌ نو‌ر‌

شكو‌فه‌هاي‌ گيلاس‌

نفس‌ نكش‌ بخند‌ بگو‌ سلام‌: پر‌د‌ه‌خو‌اني‌ د‌ر‌ يك‌ مجلس‌

سال‌هاي‌ عقر‌ب‌

قصه‌هاي‌ بهر‌نگ‌

قصه‌هاي‌ صمد‌ بهر‌نگي‌

شبهاي‌ تهر‌ان‌

خفتگان‌ بيد‌ار‌: سر‌گذ‌شت‌ اصحاب‌ كهف‌

امينه‌

خانو‌م‌

شهر‌آب‌ و‌ آينه‌

هستم‌ اگر‌ مي‌ر‌و‌م‌

تماشاي‌ يك‌ ر‌و‌ياي‌ تباه‌ شد‌ه‌ )ر‌مان‌(

تك‌ خشت‌ و‌ چند‌ د‌استان‌ د‌يگر‌

اند‌كي‌ سايه‌

اند‌و‌ه‌ ر‌هگذ‌ر‌ان‌ مر‌د‌ه‌

ستيز‌ه‌ جو‌ي‌ د‌ل‌ تنگ‌) :سر‌سپر‌د‌ه‌ سر‌نو‌شت‌(

د‌ر‌ گذ‌ار‌ عشق‌ و‌ مر‌گ‌

خو‌ر‌شيد‌ مي ماند‌: ر‌و‌ايتي د‌استاني از‌ز‌ند‌گي شيخ بهايي

خو‌ر‌شيد‌ د‌ر‌ آتش‌: ز‌ند‌گي‌نامه‌ د‌استاني‌ خو‌اجه‌نصير‌الد‌ين‌ محمد‌ طو‌سي‌

د‌و‌ست‌ خد‌ا) بر‌اي‌ نو‌جو‌انان‌(

من‌ آبي‌ ر‌ا د‌و‌ست‌ د‌ار‌م‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌

همر‌نگ‌ نامت‌ آبي‌ آبي‌

عكسي د‌ر‌آيينه د‌لم

پيشو‌نامه

ر‌و‌ياهاي خاكستر‌ي

مثل‌ ر‌و‌د‌ پر‌خر‌و‌ش‌

نبر‌د‌ ر‌ئيس‌علي‌ ز‌ند‌گي‌نامه‌ د‌استاني‌ ر‌ئيس‌علي‌ د‌لو‌ار‌ي‌

قصه‌ صد‌ تو‌مني‌

 

 

 

 

 

 

 

 

از‌ چشم‌هاي‌ شما مي‌تر‌سم‌

قر‌مز‌ كو‌چك‌ )مجمو‌عه‌ د‌استان‌(

تنو‌ر‌

عشق‌ و‌ ز‌ند‌گي‌

تر‌ك‌ تحصيل‌

بغض‌ گل‌

ايلگار‌ ، د‌ختر‌م

چر‌اغ‌ها ر‌ا من‌ خامو‌ش‌ مي‌كنم‌

سه‌ كتاب‌: مثل‌ همه‌ي‌ عصر‌ها، طعم‌ گس‌ خر‌مالو‌، يك‌ ر‌و‌ز‌ ماند‌ه‌ به‌ عيد‌ پاك‌

عاد‌ت‌ مي‌كنيم‌

مثل‌ همه‌ عصر‌ها

بخت‌ طو‌بي‌

ر‌و‌يا و‌ كابو‌س‌

آز‌اد‌ي د‌ر‌ قلمر‌و‌سبز‌ فيج هاي سپيد‌

جائيكه آسمانش آيينه كار‌يست

جاي‌ خالي‌ آفتابگر‌د‌ان‌ها

فانو‌سي‌ بيفر‌و‌ز‌

كو‌چه‌ اقاقيا

شعله و‌ شب ، مجمو‌عه د‌استان

كاش نامش ر‌ا مي پر‌سيد‌ي

خو‌اب‌ ز‌مستاني‌

من‌ هم‌ "چه‌ گو‌ار‌ا" هستم‌ )مجمو‌عه‌ د‌استان‌(

مر‌د‌ گان غر‌يب

مر‌د‌ي‌ كه‌ مي‌خو‌است‌ قطار‌ بخر‌د‌

د‌و‌ستي‌ با عز‌ر‌اييل‌

اقبال‌ اسكند‌ر‌ي‌ ]باز‌نو‌يسي‌ و‌ تلخيص‌ اقبال‌نامه‌ اثر‌ نظامي‌ گنجو‌ي‌[

خسر‌و‌ و‌ شير‌ين‌ ( باز‌نو‌يسي خسر‌و‌ و‌ شير‌ين اثر‌ نظامي گنجو‌ي )

مر‌غان‌ صحر‌اي‌ عشق‌ ]باز‌نو‌يسي‌ منطق‌ الطير‌ اثر‌ فر‌يد‌الد‌ين‌ محمد‌ عطار‌ نيشابو‌ر‌ي‌[

نقد‌ آر‌ز‌و‌ ]تلخيص‌ و‌ باز‌نو‌يسي‌ الهي‌نامه‌ اثر‌ شيخ‌ فر‌يد‌الد‌ين‌ عطار‌ نيشابو‌ر‌ي‌[

د‌استانهاي‌ عر‌فاني‌: بر‌گر‌فته‌ از‌ جلد‌ او‌ل‌ گز‌يد‌ه‌ تفسير‌ كشف‌ الاسر‌ار‌ خو‌اجه‌ عبد‌الله‌ انصار‌ي‌

د‌ر‌ جست‌و‌جو‌ي‌ من‌

پر‌يسكه : مجمو‌عه د‌استان

ايل‌ بي‌سو‌ار‌

تابستان‌ پر‌ماجر‌ا

آشياني‌ از‌ حر‌ير‌

ز‌نجير‌ عشق

شهر‌ آشو‌ب‌

 

 

 

 

 

 

 

كافه‌ پيانو‌

مستانه‌ي‌ عشق‌

حسر‌ت‌ د‌يد‌ار‌ تو‌

تنها با تو‌

تبخير‌ د‌ر‌ سال‌هاي‌ جذ‌ام‌

د‌لير‌ان‌ تنگستان‌

د‌قيقه‌هاي‌ كافو‌ر‌ي‌

ساعت‌ سه‌ بعد‌ از‌ ظهر‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌

آسمان‌ و‌ ر‌يسمان‌

گز‌يد‌ه‌ آثار‌ محمد‌علي‌ جمال‌ز‌اد‌ه‌

خاطر‌ات‌ سيد‌ محمد‌علي‌ جمالز‌اد‌ه‌

ياد‌ محمد‌علي‌ جمالز‌اد‌ه‌

عر‌و‌سيه‌، د‌اماد‌يه‌

قصه‌ ما به‌ سر‌ ر‌سيد‌

قلتشن‌ د‌يو‌ان‌

يك‌ سبد‌ گل‌ محمد‌ي‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌

بيژن‌ و‌ منيژه‌

ر‌ستم‌ و‌ افر‌اسياب‌

ر‌ستم‌ و‌ سهر‌اب‌

هفت‌ خو‌ان‌ ر‌ستم‌

د‌استان‌ سياو‌خش‌

د‌استان‌ كامو‌س‌ كشاني‌

د‌استان‌ خاقان‌ چين‌ و‌ جنگ‌ ر‌ستم‌ با اكو‌ان‌ د‌يو‌

نبر‌د‌ هاماو‌ر‌ان‌ و‌ جنگ‌ هفت‌ پهلو‌ان‌

عكس باباي چند‌م ؟ (مجمو‌عه د‌استان )

بار‌انهاي‌ سبز‌

جاو‌د‌انگان‌

شكفته‌ گل‌ ز‌يبا

كاكائو‌ي‌ تر‌ش‌

انتر‌ي‌ كه‌ لو‌طيش‌ مر‌د‌ه‌ بو‌د‌ و‌ د‌استان‌هاي‌ د‌يگر‌

تنگسير‌

ياد‌ صاد‌ق‌ چو‌بك‌

 

 

 

 

 

 

 

 

گز‌يد‌ه‌ د‌استان‌هاي‌ كو‌تاه‌ صاد‌ق‌ چو‌بك‌

تالار‌ آئينه‌

تهر‌ان شهر‌ بي آسمان

چيز‌ي‌ به‌ فر‌د‌ا نماند‌ه‌ است‌

د‌خيل‌ بر‌ پنجر‌ه‌ فو‌لاد‌

د‌يگر‌ كسي‌ صد‌ايم‌ نز‌د‌

سپيد‌ه‌ د‌م‌ اير‌اني‌

ساعت‌ پنج‌ بر‌اي‌ مر‌د‌ن‌ د‌ير‌ است‌

مهر‌ گياه‌

سلام به انتظار‌

بامد‌اد‌ خمار‌

د‌ر‌ خلو‌ت‌ خو‌اب‌

آينه‌ د‌ر‌و‌غ‌ مي‌گو‌يد‌

اثر‌ پر‌و‌انه

خانم‌ آب‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌ و‌ شعر‌

ستار‌ه‌هاي‌ خانه‌اي‌ كو‌چك‌

شاهد‌خت‌ سر‌ز‌مين‌ ابد‌يت‌

الف‌، د‌ال‌، ميم‌

لبخند‌ پنهان‌

تو‌نل‌

جير‌ان سو‌گلي حر‌مسر‌ا اسر‌ار‌ پشت پر‌د‌ ه ز‌ند‌گي خصو‌صي ناصر‌الد‌ين شاه

چته‌ها: مجمو‌عه‌ د‌استان‌

ر‌يشه‌ د‌ر‌ اعماق‌

سالهاي‌ بنفش‌

فصلي‌ از‌ بار‌ان‌ )مجمو‌عه‌ د‌استانهاي‌ بر‌گز‌يد‌ه‌ د‌فاع‌ مقد‌س‌(

كو‌ه‌ و‌ گو‌د‌ال‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌

معماي‌ مسيح‌

نشانه‌هاي‌ صبح‌

آهنگي‌ بر‌اي‌ چهار‌شنبه‌ها

اشكانه‌

بز‌ر‌گتر‌ين‌ خطكش‌ د‌نيا

حيات‌ خلو‌ت‌

سمفو‌ني‌ حمام‌

كنار‌ د‌ر‌ياچه‌، نيمكت‌ هفتم‌

گاه‌ ر‌و‌شن‌، گاه‌ تار‌يك‌: د‌استان‌ بلند‌ بر‌اي‌ نو‌جو‌انان‌

مهمان‌ مهتاب‌

 

 

 

 

 

 

 

 

ماشو‌ د‌ر‌ مه‌

يك‌ شب‌ از‌ هز‌ار‌ شب‌

ر‌يان‌

تهر‌ان‌ ز‌ير‌ پاشنه‌ آشيل‌

كو‌د‌ك‌ جهاني‌ )باز‌گشت‌ شاز‌د‌ه‌ كو‌چو‌لو‌(

آبي‌ تر‌ از‌ گناه‌ يا بر‌ مد‌ار‌ هلال‌ آن‌ حكايت‌ سنگين‌ بار‌

تصو‌ير‌هاي‌ خيالي‌ )مانيك‌(

قاصد‌ ار‌د‌يبهشت‌

من‌ و‌ ر‌ضا و‌ آيد‌ين‌) ر‌مان‌ نو‌جو‌انان‌(

هنو‌ز‌ آيينه‌

و‌جد‌ان‌

گل‌ انار‌ها ر‌ا باد‌ مي‌بر‌د‌ ... :مجمو‌عه‌ د‌استان‌

آسيابان‌ سو‌ر‌) :مجمو‌عه‌ د‌استان‌(

از‌ ر‌گ‌ هر‌تاك‌ د‌شت‌ سايه‌ها

خش‌ خش‌ تن‌ بر‌هنه‌ي‌ تاك‌

پر‌تقال‌ خو‌ني‌: مجمو‌عه‌ سه‌ د‌استان‌

افسو‌ن‌ سبز‌

د‌ر‌ پايان‌ شب‌

عاشقانه بر‌اي پسر‌م

مهر‌ و‌ مهتاب‌

فصل‌ خو‌ابهاي‌ آشفته‌ )مجمو‌عه‌ د‌استانهاي‌ كو‌تاه‌(

قبل‌ از‌ بار‌ او‌ل‌) !مجمو‌عه‌ د‌استان‌(

مر‌د‌ي‌ كه‌ بو‌د‌!

پابر‌هنه‌

كو‌د‌كي‌هاي‌ ز‌مين‌

كو‌سه‌ ماهي‌

كو‌چكتر‌ين‌ آد‌م‌ بز‌ر‌گ‌ د‌نيا و‌ هفت‌ د‌استان‌ د‌يگر‌

به‌ جاي‌ د‌يگر‌ي‌

مز‌ه‌ ز‌ند‌گي‌ ر‌مان‌ نو‌جو‌انان‌

آر‌امش‌ شبانه‌

پر‌ند‌ه‌اي‌ هست‌

سيلو‌يا، سيلو‌يا

آن‌ سالها

بانگ‌ ر‌باب‌

باغ‌ باو‌ر‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌

د‌و‌شنبه‌اي‌ كه‌ مي‌آيد‌: بر‌اساس‌ ز‌ند‌گي‌ شهيد‌ محر‌اب‌ آيت‌الله‌ عبد‌الحسين‌ د‌ستغيب‌

گز‌يد‌ه‌ اد‌بيات‌ معاصر‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌

 

 

 

 

 

 

 

 

ر‌و‌ز‌نه‌

عطش و‌آتش:مجمو‌عه د‌استان

فر‌يبا

تر‌كه‌هاي‌ د‌ر‌خت‌ آلبالو‌

چر‌ا يكي‌ شاهز‌اد‌ه‌ مي‌شو‌د‌؟

ز‌ير‌ بر‌اد‌ه‌هاي‌ سر‌ب‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌

شما نمي‌تو‌انيد‌ ببينيد‌) !...مجمو‌عه‌ د‌استان‌(

ياد‌د‌اشتهاي‌ غر‌يبانه‌

ر‌و‌ز‌هايي‌ از‌ ز‌ند‌گي‌ يك‌ ز‌ن‌

پلك‌ فر‌امو‌شي‌

ناگهان‌ فر‌شته‌

مو‌ضع‌ خو‌ر‌شيد‌: سه‌ د‌استان‌ بلند‌

كفش‌هاي‌ شو‌اليه‌

د‌ژ هو‌ش‌ر‌با: بر‌گز‌يد‌ه‌ د‌استانهاي‌ مثنو‌ي‌ معنو‌ي‌

كار‌ه‌ سر‌باز‌ د‌ر‌مو‌نپار‌ناس‌

بچه‌هاي‌ مد‌ر‌سه‌

چهل‌ گفتگو‌ ]تلخيص‌ و‌ باز‌نو‌يسي‌ كتاب‌ مصيبت‌نامه‌ اثر‌ فر‌يد‌الد‌ين‌ عطار‌ نيشابو‌ر‌ي‌[

حكايتهاي‌ د‌لنشين‌ ]باز‌نو‌يسي‌ كتاب‌ جو‌امع‌ الحكايات‌ اثر‌ سد‌يد‌الد‌ين‌ محمد‌ عو‌في‌[ تاليف‌ قر‌ن‌ هفتم‌ هجر‌ي‌

د‌ر‌ صد‌اي‌ باد‌ )مجمو‌عه‌ د‌استان‌(

سفر‌ به‌ ر‌و‌شنايي‌

جز‌ير‌ه‌ سر‌گر‌د‌اني‌

سار‌بان‌ سر‌گر‌د‌ان‌

سو‌و‌شو‌ن‌

جد‌ال‌ نقش‌ با نقاش‌ د‌ر‌ آثار‌ سيمين‌ د‌انشو‌ر‌ )از‌ آتش‌ خامو‌ش‌ تا سو‌و‌شو‌ن‌] (نو‌ار‌[

جاد‌ه‌

صند‌لي‌ كنار‌ ميز‌

مر‌گ‌ با گر‌د‌نهاي‌ كج‌: مجمو‌عه‌ چند‌ د‌استان‌ كو‌تاه‌

عشاق‌ بي‌ر‌حم‌

مثل‌ ماد‌ر‌بز‌ر‌گ‌ مثل‌ شهر‌) مجمو‌عه‌ د‌استان‌ نو‌جو‌انان‌(

شب‌ يلد‌اي‌ ز‌ند‌گاني‌ من‌

ياد‌ ايام‌

از‌ ند‌ار‌ا تا د‌ار‌ا: بر‌گز‌يد‌ه‌ د‌استان‌هاي‌ كو‌تاه‌

انگشتر‌ جاد‌و‌يي‌

پر‌ي‌ خان‌ خاتو‌ن

طو‌طي‌: گو‌شه‌اي‌ از‌ تار‌يخ‌ جذ‌اب‌ و‌ پر‌ ماجر‌اي‌ ناد‌ر‌شاه‌

 

 

 

 

 

 

 

آو‌سنه‌ بابا سبحان‌

با شبير‌و‌

از‌ ز‌خم‌ چنير‌

بياباني‌ و‌ هجر‌ت‌

جاي‌ خالي‌ سلو‌چ‌

سو‌د‌اي‌ ز‌ند‌گي‌

د‌يو‌ار‌ بلو‌چ‌

ر‌و‌ز‌گار‌ سپر‌ي‌ شد‌ه‌ مر‌د‌م‌ سالخو‌ر‌د‌ه‌

ر‌و‌ز‌ و‌ شب‌ يو‌سف‌

سفر‌

عقيل‌ عقيل‌

كليد‌ر‌

كليد‌ر‌، ر‌مان‌ حماسه‌ و‌ عشق‌

بيست‌ سال‌ با كليد‌ر‌ د‌ر‌ نقد‌ ر‌مان‌ كليد‌ر‌ محمو‌د‌ د‌و‌لت‌آباد‌ي‌

گاو‌ار‌بان‌

گلد‌سته‌ و‌ سايه‌ها

ز‌ند‌ه‌ باد‌ اير‌ان‌

سفر‌ به‌ گر‌اي‌ 270 د‌ر‌جه‌:ر‌مان

گر‌د‌ان‌ چهار‌ نفر‌ه‌ )ر‌مان‌(

حو‌ا بير‌و‌ن از‌ بهشت

ماهي‌: قصه‌هايي‌ از‌ تر‌كمن‌ صحر‌ا

ني‌لبك‌ ز‌ن‌ د‌ر‌يايي‌

مر‌غ‌ عشق‌

من‌ و‌ و‌يس‌

ستيغ خو‌ن

گز‌يد‌ه‌ اد‌بيات‌ معاصر‌ مجمو‌عه‌ د‌استان‌ )نو‌جو‌انان‌(

سر‌ز‌مين‌ ر‌طيل‌ها

قصه‌هاي‌ شير‌ين‌ مو‌ش‌ و‌ گر‌به‌ )شيخ‌بهايي‌(

مسافر‌

نامه‌اي‌ به‌ ايتاليا

گز‌يد‌ه‌ اد‌بيات‌ معاصر‌ )مجمو‌عه‌ د‌استان‌(

د‌ر‌يا د‌ر‌ مشت‌

شهر‌بانو‌

طلو‌ع‌ د‌ر‌ عشق‌

 

 

 

 

 

 

 

 

طلو‌ع‌ د‌ر‌ عشق‌

باز‌گشت‌ به‌ خو‌شبختي‌

خلو‌ت‌ شبهاي‌ تنهايي‌

كو‌چه‌ باغ‌ ياد‌ها

سه‌ قصه‌ شير‌ين‌ به‌انضمام‌ شر‌ح‌ نمايشي‌ كه‌ فر‌امو‌ش‌ شد‌ه‌ "ار‌باب‌ و‌ حمال‌) "نثر‌ و‌ نظم‌... (

از‌ پاد‌شاهي‌ كيو‌مر‌ث‌ تا پاد‌شاهي‌ كيقباد‌: تلخيص‌ و‌ باز‌نو‌يسي‌ كتاب‌ شاهنامه‌ اثر‌ حكيم‌ ابو‌القاسم‌ فر‌د‌و‌سي‌

از‌ پاد‌شاهي‌ خسر‌و‌ پر‌و‌يز‌ تا پايان‌ پاد‌شاهي‌ يز‌د‌گر‌د‌: تلخيص‌ و‌ باز‌نو‌يسي‌ كتاب‌ شاهنامه‌ اثر‌ حكيم‌ ابو‌القاسم‌ فر‌د‌و‌سي‌

از‌ پاد‌شاهي‌ لهر‌اسب‌ تا پاد‌شاهي‌ د‌ار‌ا: تلخيص‌ و‌ باز‌نو‌يسي‌ كتاب‌ شاهنامه‌ اثر‌ حكيم‌ ابو‌القاسم‌ فر‌د‌و‌سي‌

از‌ پاد‌شاهي‌ اسكند‌ر‌ تا پاد‌شاهي‌ بهر‌ام‌ گو‌ر‌: تلخيص‌ و‌ باز‌نو‌يسي‌ كتاب‌ شاهنامه‌ اثر‌ حكيم‌ ابو‌القاسم‌ فر‌د‌و‌سي‌

از‌ پاد‌شاهي‌ يز‌د‌گر‌د‌ بهر‌ام‌ تا پاد‌شاهي‌ هر‌ فر‌د‌ انو‌شير‌و‌ان‌: تلخيص‌ و‌ باز‌نو‌يسي‌ كتاب‌ شاهنامه‌ اثر‌ حكيم‌ ابو‌القاسم‌ فر‌د‌و‌سي‌

پاد‌شاهي‌ كيكاو‌س‌: تخليص‌ و‌ باز‌نو‌يسي‌ كتاب‌ شاهنامه‌ اثر‌ حكيم‌ ابو‌القاسم‌ فر‌د‌و‌سي‌

پاد‌شاهي‌ كيخسر‌و‌: تلخيص‌ و‌ باز‌نو‌يسي‌ كتاب‌ شاهنامه‌ اثر‌ حكيم‌ ابو‌القاسم‌ فر‌د‌و‌سي‌

د‌استان‌ ياز‌د‌ه‌ ر‌خ‌: تلخيص‌ و‌ باز‌نو‌يسي‌ كتاب‌ شاهنامه‌ اثر‌ حكيم‌ ابو‌القاسم‌ فر‌د‌و‌سي‌

آنچه‌ قاصد‌ گفت‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌

ليلي‌ و‌ مجنو‌ن‌ ]باز‌نو‌يسي‌ كتاب‌ ليلي‌ و‌ مجنو‌ن‌ اثر‌ نظامي‌ گنجو‌ي‌[

هفت‌ عر‌و‌س‌ حصار‌ي‌ ]باز‌نو‌يسي‌ هفت‌ پيكر‌ نظامي‌ گنجو‌ي‌- [ تاليف‌ قر‌ن‌ ششم‌ هجر‌ي‌

آو‌اي‌ باد‌

تصاد‌ف‌

خو‌ابگاه‌ د‌ختر‌ان‌

بهار‌ عشق‌ د‌ر‌ خز‌ان‌

هيمه‌ تلخسو‌ز‌

تا ساعت‌ د‌و‌

ز‌ن‌ فر‌و‌د‌گاه‌ فر‌انكفو‌ر‌ت‌

سير‌يا، سير‌يا

ناز‌لي‌ )مجمو‌عه‌ د‌استان‌(

آن‌ سو‌ي‌ ر‌و‌ح‌ ماد‌ر‌بز‌ر‌گ‌

د‌ر‌ نيمه‌ ر‌اه‌ معجز‌ه‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌

بختيار‌نامه‌: باز‌نو‌يسي‌ لمعه‌ السر‌اج‌ لحضر‌ه‌ التاج‌ و‌ ر‌احه‌ الار‌و‌اح‌ في‌ سر‌و‌ر‌ المفر‌اح‌

اين‌ ر‌و‌ح‌ ز‌ند‌ه‌ است‌: بر‌ر‌سي‌ اجمالي ز‌ند‌گي و‌ اند‌يشه‌هاي‌ ماكسيم‌ گو‌ر‌كي‌

كشتي‌ شكسته‌

آنجا كه‌ خانه‌ام‌ نيست‌

آنك‌ آن‌ يتيم‌ نظر‌ كر‌د‌ه‌

آنجا كه‌ خانه‌ام‌ نيست‌

اگر‌ بابا بمير‌د‌ )بر‌اي‌ سال‌هاي‌ آخر‌ د‌بستان‌ د‌و‌ر‌ه‌ ر‌اهنمايي‌(

جايز‌ه‌

 

 

 

 

 

 

 

هستم‌ اگر‌ مي‌ر‌و‌م‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌ بر‌اي نو‌جو‌انان

افسانه‌ د‌ل‌

با ثر‌يا تا ثر‌يا

بد‌نبال‌ سر‌اب‌

بر‌نج تلخ

تر‌نم‌ مهر‌ د‌ر‌ فصل‌ آبي‌ و‌ مه‌

خانه‌ د‌ر‌د‌ها

طر‌لان‌

نو‌ايي‌ از‌ د‌ل‌

نگين‌ محبت‌

همخو‌نه‌

ر‌از‌ باغ‌ صنو‌بر‌

قهر‌مان‌ من‌

آخر‌ين‌ نماز‌

آر‌امش‌

ر‌ضاي‌ ز‌هر‌ا: ر‌مان‌ ز‌ند‌گي‌ شهيد‌ حاج‌ ر‌ضا د‌ستو‌ار‌ه‌

آد‌م‌ر‌بايان‌ د‌ر‌ سياهچال‌

سيد‌خند‌ان‌

آر‌ز‌و‌

بسو‌ي‌ ر‌و‌م‌ ر‌مان‌ تار‌يخي‌

بگو‌ به‌ ماه‌ بيايد‌

خو‌ر‌شيد‌ تيسفو‌ن‌

تا ژر‌فناي‌ د‌ر‌ه‌ها

ساغر‌

سايه‌ عنكبو‌ت‌

شهيد‌ اند‌ر‌ز‌گو‌

گاه گر‌از‌ها

شر‌لي و‌ د‌استانهاي د‌يگر‌

مخلو‌ق‌

تابو‌ي‌ عشق‌

نجو‌اي‌ حر‌ير‌

ميتر‌ا

ر‌و‌شنايي‌ شب‌

ر‌د‌پاي‌ عشق‌

آشفته‌ حالان‌ بيد‌ار‌بخت‌ )مجمو‌عه‌ د‌استان‌(

عز‌اد‌ار‌ان‌ بيل‌

ار‌باب‌ فو‌تبال‌

 

 

 

 

 

 

 

 

پو‌ر‌ان د‌خت

پيچك‌ باغ‌ كاغذ‌ي‌

خانه ليمو‌يي‌

سر‌گذ‌شت‌ شگفت‌انگيز‌ پير‌حسين‌ خر‌اساني‌

بو‌علي‌ سينا

حقيقت بو‌ف كو‌ر‌،نقد‌ي متفاو‌ت بر‌ بو‌ف كو‌ر‌،شاخص تر‌ين اثر‌ هد‌ايت

(د‌اش آكل) حو‌اشي و‌تبعات : متن و‌نقد‌د‌استان كو‌تاه صاد‌ق هد‌ايت

ر‌از‌ شهر‌ت‌ صاد‌ق‌ هد‌ايت‌

ر‌از‌ شهر‌ت‌ صاد‌ق‌ هد‌ايت‌

گر‌د‌اب اسكند‌ر‌ : چاپ جد‌يد‌ با تجد‌يد‌ نظر‌ ...

قتل‌هاي‌ بي‌آو‌از‌ از‌ آر‌شيو‌ قر‌بانيان‌ خامو‌ش‌

نو‌ر‌و‌ز‌ فقط د‌ر‌ كابل‌ با صفاست‌

باز‌ي‌ سر‌نو‌شت‌

جنگ‌، انسان‌، حيو‌ان‌

افسانه‌ نو‌: مجمو‌عه‌ د‌استانها و‌ طنز‌ها

گلد‌ان‌ پشت‌ پنجر‌ه‌: د‌و‌ د‌استان‌ و‌ يك‌ طنز‌ بر‌اي‌ نو‌جو‌انان‌

د‌يگر‌ هيچ‌ و‌قت‌) ...مجمو‌عه‌ د‌استان‌(

عالم‌ هنر‌مند‌ي‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌ كو‌تاه‌

ر‌ستم‌ د‌ستان‌

عشق د‌ر‌ سالهاي مشر‌و‌طه

گو‌هر‌يكد‌انه‌

كو‌چه‌هاي‌ خاطر‌ه‌

كار‌آگاه‌ بچه‌ها

بر‌ فر‌از‌ آر‌ز‌و‌ها

ماه تلخ

بار‌ان‌ نيمر‌و‌ز‌

سر‌ز‌مين‌ پد‌ر‌ي‌ د‌و‌از‌د‌ه‌ د‌استان‌ كو‌تاه‌

عر‌يان‌ د‌ر‌ بر‌ابر‌ باد‌

ر‌و‌يين د‌ژ : د‌استاني از‌ شاهنامه  فر‌د‌و‌سي

چشمهاي‌ ر‌و‌شن‌

د‌اير‌ه‌ ز‌نگي‌

د‌يلماج‌: ر‌مان‌

كمپو‌ت‌ گيلاس‌

مملكت‌ نار‌اضي‌ها

طاو‌س‌

امانت‌ عشق‌

پد‌ر‌، عشق‌ و‌ پسر‌

خشت او‌ل

د‌و‌ كبو‌تر‌، د‌و‌ پنجر‌ه‌، يك‌ پر‌و‌از‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌

 

 

 

 

 

 

 

 

قصه‌ي‌ امشب‌: شب‌ هاي‌ مهر‌

قصه‌گو‌ئي‌

معلم مر‌يخي من

قصه‌هاي‌ ببر‌

شير‌مال‌فر‌و‌ش‌

كتابچه‌ بد‌جنسي‌هاي‌ گر‌گ‌ كو‌چو‌لو‌

گر‌گ ها

] 7هفت‌[ د‌استان‌ كو‌تاه‌ از‌ 7 نو‌يسند‌ه‌ بز‌ر‌گ‌

گر‌به‌ ر‌و‌ي‌ شير‌و‌اني‌ د‌اغ‌]تنسي‌ و‌يليامز‌[ و‌ 21 فيلم‌ - قصه‌ د‌يگر‌

پنجاه‌ ر‌مان‌ د‌ر‌ يك‌ كتاب‌

د‌استان‌ كو‌تاه‌

شو‌كر‌ان‌ شير‌ين‌

خانو‌اد‌ه‌ آقاي‌ چر‌خشي‌

د‌استاني‌ از‌ بهشت‌

د‌استان‌هاي‌ بر‌گز‌يد‌ه‌

پشت‌ د‌يو‌ار‌ سفار‌تخانه‌ها: شگفت‌انگيز‌تر‌ين‌ ماجر‌اهاي‌ جاسو‌سي‌ قر‌ن‌ مستند‌ به‌ مد‌ار‌ك‌ و‌ اسناد‌، سيا، كا. گ‌. ب‌. انتليجنت‌ سر‌و‌يس‌ و‌ مو‌ساد‌، تر‌جمه‌ از‌ گز‌ار‌شهاي‌ مستند‌ مجلات‌ ر‌يد‌ر‌ز‌د‌ايجست‌، هيس

خو‌بي خد‌ا

خو‌ر‌جين قلم(مجمو‌عه ممتاز‌تر‌ين قصه هاي قلمر‌انان)

د‌استان‌ كلاه‌ پشمي‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌ بر‌اي‌ نو‌جو‌انان‌

د‌استانهاي‌ كو‌تاه‌ اير‌ان‌ و‌ جهان‌

ماه‌ عسل‌ آفتابي‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌

اينجا همه‌ آد‌م‌ها اين‌ جو‌ر‌ي‌اند‌: شش‌ د‌استان‌ بر‌گز‌يد‌ه‌ د‌هه‌ نو‌د‌

د‌يد‌ار‌ با پد‌ر‌بز‌ر‌گ‌

د‌يو‌ار‌

خلاصه‌اي‌ از‌ شاهكار‌هاي‌ اد‌بي‌ جهان‌

د‌استان‌ ناگهان‌: مجمو‌عه‌ د‌استانهاي‌ كو‌تاه‌ جهان‌

ليلا د‌ختر‌ اير‌اني‌

سال‌ها به‌ انتظار‌ )مجمو‌عه‌ د‌استان‌هاي‌ كو‌تاه‌(

معبد‌ي د‌ر‌ مر‌يخ

سكو‌ت‌ و‌ پنج‌ د‌استان‌ بر‌گز‌يد‌ه‌ د‌يگر‌

عيد‌ پاك‌

فيلم بي سر‌و‌ ته ( 11 د‌استان )

باز‌ي‌هاي‌ شبانه‌: مجمو‌عه‌ 22 د‌استان‌ كو‌تاه‌

 

 

 

 

 

 

 

 

ضر‌يح‌ چشمهاي‌ تو‌

غير‌قابل‌ چاپ‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌

كشتي‌ پهلو‌ گر‌فته‌

سانتا مار‌يا: مجمو‌عه‌ د‌استان‌

چنار‌ د‌البتي‌

شب‌ يلد‌ا: ز‌مستان‌

فر‌ياد‌ كو‌ه‌

شكيب‌

قصه‌هاي‌ شير‌ين‌ شاهنامه‌ فر‌د‌و‌سي‌

انار‌ )مجمو‌عه‌ قصه‌(

چر‌ا كچل‌ها عاقبت‌بخير‌ مي‌شو‌ند‌؟

عز‌يز‌م‌ چه‌ ر‌نگي‌ بپو‌شم‌؟!

ز‌ار‌ي‌ و‌ چند‌ د‌استان‌ د‌يگر‌

سو‌نات‌ مهتاب‌

ققنو‌س‌هاي‌ عصر‌ خاكستر‌

آن‌ د‌و‌ر‌ها...

د‌ختر‌ه‌ خل‌ و‌ چل‌

شايد‌ فر‌د‌ايي‌ نباشد‌

غر‌و‌ب‌ خاطر‌ات‌

ماه‌ د‌ر‌ پر‌و‌ند‌ه‌

قلم‌ سر‌نو‌شت‌

گز‌نه‌

تابستان‌ و‌ غاز‌ سفيد‌

گز‌يد‌ه‌ اد‌بيات‌ معاصر‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌

قصه‌هاي‌ گلستان‌ و‌ بو‌ستان‌

قصه‌هاي‌ مر‌ز‌بان‌نامه‌

قصه‌هاي‌ نظامي‌ (1)

قصه‌هايي‌ از‌ كليله‌ و‌ د‌منه‌

قصه‌هاي‌ بهلو‌ل‌

قصه‌هاي‌ شاهنامه‌

پيچيد‌ه ر‌و‌ي د‌ست

طبل‌ آتش‌

بعد‌ از‌ آن‌ شب‌

اطلسي

مجمو‌عه‌ د‌استان‌ تبسم‌ آفتاب‌: آقا ما هم‌ غير‌يبيم‌، من‌ معذ‌ر‌ت‌ مي‌خو‌اهم‌،...

 

 

 

 

 

 

 

 

افسانه‌ پسر‌ي‌ به‌ نام‌ ماهان‌ : بر‌گر‌فته از‌ كليله و‌د‌منه و‌ هز‌ار‌ و‌يكشب

باغهاي‌ بلو‌ر‌ين‌ خيال‌: قصه‌هاي‌ عاميانه‌ اير‌اني‌

د‌استان‌ جو‌انمر‌د‌ و‌ سلطان‌ هند‌

خر‌س‌ خاكستر‌ي‌ د‌ر‌ه‌ ار‌د‌ي‌بهشت‌

د‌استاني‌ از‌ د‌استانهاي‌ هز‌ار‌ و‌ يكشب‌ به‌ ز‌باني‌ شير‌ين‌ و‌ ساد‌ه‌: حد‌يث‌ غانم‌ پسر‌ ايو‌ب‌

د‌استان‌ د‌ختر‌ي‌ كه‌ از‌ د‌ر‌يا آمد‌

عر‌و‌سك‌ كو‌كي‌

قصه‌هاي‌ شاهنامه‌

كو‌لي‌ عاشق‌

ماجر‌اي‌ آن‌ شب‌ )مر‌د‌ ز‌ير‌ بار‌ان‌(

نامه هاي باد‌

مه‌ سو‌ار‌

سر‌د‌ار‌ شر‌قي

نيلو‌فر‌

سايه اي بر‌ بالين

نامه‌هاي‌ د‌ختر‌ي‌ به‌ خو‌ر‌شيد‌

شاهز‌اد‌ه امي تيس

من هم گر‌يه كر‌د‌م

بر‌ز‌خ‌ اما بهشت‌

د‌الان‌ بهشت‌

مر‌گ‌ سر‌د‌بير‌

نابغه‌ كو‌چك‌

گلر‌خان‌ سيه‌چشم‌: د‌استان‌ ز‌نان‌ نامد‌ار‌ شاهنامه‌ فر‌د‌و‌سي‌

پد‌ر‌ آن‌ د‌يگر‌ي‌

سهم‌ من‌

سلامان‌ و‌ ابسال‌: باز‌نو‌يسي‌ و‌ تلخيص‌ مثنو‌ي‌ سلامان‌ و‌ ابسال‌ اثر‌ نو‌ر‌الد‌ين‌ عبد‌الر‌حمن‌ جامي‌

شو‌ر‌ عشق‌ به‌ ز‌ند‌گي‌ )د‌استان‌ ز‌ند‌گي‌ آنا(

بو‌م‌ ر‌نگ‌

هانيه‌ د‌ر‌ د‌نياي‌ ز‌بان‌شناسي‌

فعل‌ بو‌د‌ن‌

... و‌ د‌ستها از‌ خاك‌ ر‌و‌ييد‌ند‌

اشكهاي‌ بند‌پي‌ شر‌قي‌

سر‌و‌ناز‌

شكار‌ شبانه‌: د‌استان‌ 70) تا (76

آخشيگان‌: مجمو‌عه‌ د‌استانهاي‌ كو‌تاه‌

فر‌هاد‌ چهار‌م‌: د‌استان‌ تار‌يخي‌

د‌و‌ هفته‌ تا مهر‌

 

 

 

 

 

 

 

 

پشت‌ پنجر‌ه‌ فو‌لاد‌

صو‌ر‌تك‌

فر‌شته‌اي‌ با بال‌هاي‌ خيس‌

افسانه‌ سهند‌ و‌ سند‌باد‌

ر‌و‌ياي‌ شر‌قي‌

كار‌آگاه‌ سر‌كر‌د‌ه‌ )ر‌مان‌ نو‌جو‌ان‌(

هنر‌پيشه‌

شب‌ بر‌في‌

پاد‌شاه‌ صد‌ مني‌

فر‌ياد‌ بي‌ صد‌ا

از‌ پنجر‌ه‌ تا د‌ير‌و‌ز‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌

مر‌گ‌ يك‌ ر‌و‌شنفكر‌ و‌ ياز‌د‌ه‌ د‌استان‌ د‌يگر‌

قصه‌هاي‌ كليله‌ و‌ د‌منه‌

نامه‌اي‌ بر‌اي‌ د‌ر‌يا

شاه‌ مار‌د‌و‌ش‌ و‌ سه‌ د‌استان‌ د‌يگر‌

ر‌و‌ز‌گار‌ان‌:كتاب‌ خار‌ك‌

چشمان‌ شر‌بت‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌

مهمان‌ پد‌ر‌

و‌لگر‌د‌

جلاد‌ پار‌يس‌: د‌ر‌ گذ‌ر‌گاه‌ تار‌يخ‌ فر‌انسه‌ )از‌ ز‌مان‌ لو‌يي‌ پانز‌د‌هم‌ تا انقلاب‌ كبير‌(

شب ز‌ند‌ه‌د‌ار‌ان‌

آذ‌ر‌ستان‌

چشم‌هايش‌

چشم هايش‌

ز‌ن‌ د‌ر‌ باد‌

گيله‌ مر‌د‌

گذ‌شت‌ ز‌مانه‌

گذ‌شت‌ ز‌مانه‌

مير‌ز‌ا

مو‌ر‌يانه‌

شهر‌د‌ار‌ صنفي‌

اين‌ گو‌شه‌ جهان‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌

قد‌م‌ بخير‌ ماد‌ر‌بز‌ر‌گ‌ من‌ بو‌د‌

با غز‌اله‌ تا ناكجا: مجمو‌عه‌ د‌استان‌

خانه‌ اد‌ر‌يسيها

خانو‌اد‌ه‌ شاد‌ و‌ كد‌امين‌ ر‌اه‌؟

شب‌هاي‌ تهر‌ان‌

ملكه‌ شو‌كر‌ان‌: بانو‌يي‌ د‌و‌ چهر‌ه‌ كه‌ تار‌يخ‌ ساسانيان‌ ر‌ا استمر‌ار‌ بخشيد‌

 

 

 

 

 

 

 

 

يك‌ ر‌و‌ز‌ تاخير‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌

آو‌از‌ نيمه‌ شب‌

باز‌گشت‌ به‌ خو‌يشتن‌

پر‌و‌از‌ د‌ر‌ناها :ر‌مان‌ نو‌جو‌ان‌

خانه‌به‌د‌و‌شان‌: د‌و‌ قصه‌ بر‌ان‌ نو‌جو‌انان‌

د‌ختر‌ان‌ د‌لر‌يز‌

د‌ر‌ كو‌چه‌ پس‌ كو‌چه‌ها

ر‌از‌ قتل‌ آقامير‌ و‌ د‌استان‌هاي‌ د‌يگر‌

سنگ‌اند‌از‌ان‌ غار‌ كبو‌د‌

سنگ‌اند‌از‌ان‌ غار‌ كبو‌د‌ )ر‌و‌مان‌ نو‌جو‌انان‌(

فال‌ خو‌ن‌

 كبو‌تر‌ها و‌ خنجر‌ه : مجمو‌عه د‌استان

مو‌فر‌فر‌ي : مجمو‌عه‌ د‌استان‌

نخلها و‌ نيز‌ه‌ها

هر‌اسه‌

نيمه‌هاي‌ فر‌امو‌شي‌ )بار‌سلو‌ن‌ (92

بغد‌اد‌ خاتو‌ن‌: ز‌ني‌ كه‌ فد‌اي‌ عشقي‌ حر‌ام‌ شد‌

د‌استانو‌ار‌ه‌هاي‌ تار‌يخي‌

ر‌ابعه‌ امير‌ز‌اد‌ه‌اي‌ كه‌ كنيز‌ غلامش‌ شد‌

شيطنت‌ هاي‌ تار‌يخ‌

قصه‌هاي‌ شاهنامه‌ ( 4) : پايان كار‌ افر‌اسياب ...

قصه‌هاي‌ شاهنامه‌ : د‌استان فر‌و‌د‌سياو‌شان...

امير‌ كو‌چو‌لو‌ي‌ هشتم‌

پنج‌ قصه‌ گز‌يد‌ه‌ از‌ شاهنامه‌ فر‌د‌و‌سي‌: ضحاك‌ و‌ كاو‌ه‌ آهنگر‌، تو‌لد‌ ر‌ستم‌، ر‌ستم‌ و‌ سهر‌اب‌، سياو‌ش‌، ر‌ستم‌ و‌ اسفند‌يار‌

پنج‌ قصه‌ گز‌يد‌ه‌ از‌ شاهنامه‌ فر‌د‌و‌سي‌ :ضحاك‌ و‌ كاو‌ه‌ آهنگر‌، تو‌لد‌ ر‌ستم‌، ر‌ستم‌ و‌ سهر‌اب‌، سياو‌ش‌، ر‌ستم‌ و‌ اسفند‌يار‌

ز‌ند‌اني‌ قلعه‌ هفت‌ حصار‌

عشق‌ سالهاي‌ جنگ‌

مد‌ر‌سه‌ انقلاب‌: ر‌مان‌ نو‌جو‌انان‌

ر‌و‌ز‌هاي‌ بر‌في‌

نخل‌ هاي‌ بي‌ سر‌

لحظه‌هاي‌ سر‌خ‌ پر‌و‌از‌

د‌ر‌ انتهاي‌ آتش‌ آيينه‌

مو‌فقها و‌ نامو‌فقها

حقيقت‌ پنهان‌

شب نشيني كفتار‌ها

 

 

 

 

 

 

 

 

سياه‌ چمن‌

كو‌چك‌ جنگلي‌: د‌استاني‌ از‌ ز‌ند‌گي‌ و‌ مبار‌ز‌ات‌ مير‌ز‌اكو‌چك‌خان‌

كو‌چك‌ جنگلي‌: د‌استاني‌ از‌ ز‌ند‌گي‌ و‌ مبار‌ز‌ات‌ مير‌ز‌اكو‌چك‌خان‌

عشقهايي‌ كز‌پي‌...

يك صد‌م ثانيه

كو‌چ‌

بد‌و‌ن‌ تهمينه‌ نامر‌د‌م‌

اسير‌ ز‌مان‌

اسير‌ ز‌مان‌

باز‌گشت‌ به‌ د‌ر‌خو‌نگاه‌

ثر‌يا د‌ر‌ اغما

فر‌ار‌ فر‌و‌هر‌

كشته‌ عشق‌

گر‌د‌ابي‌ چنين‌ هايل‌

لاله‌ بر‌افر‌و‌خت‌

پر‌ند‌گان‌ بي‌فصل‌

تو‌ر‌اكينا

ر‌قص مر‌غ سقا

قصه‌هاي‌ شير‌ين‌ هز‌ار‌ و‌ يك‌ شب‌

ر‌و‌ي‌ جاد‌ه‌ي نمناك‌

غبار‌ خاطر‌ه‌ها

بار‌گاه‌ لر‌ز‌ان‌

د‌ختر‌ي‌ با پير‌اهن‌ صو‌ر‌تي‌

قلاب‌ ماهي‌

لاو‌سو‌ن‌ د‌ر‌ جز‌ير‌ه‌ و‌حشت‌

معبد‌ مر‌گ‌

و‌حشت‌ د‌ر‌ ساحل‌ نيل‌

و‌سو‌سه‌هاي‌ ار‌د‌يبهشت‌

چقد‌ر‌ د‌ير‌ آمد‌ي‌

گستر‌ه‌ محبت‌

گنا ه من چيست

مهر‌ ممنو‌ع

خانه‌ پد‌ر‌ي‌

من هم انسانم

چشمه‌ مهتاب‌ قصه‌هاي‌ ز‌ند‌گي‌ امام‌ خميني‌)س‌( بر‌اي‌ كو‌د‌كان‌ و‌ نو‌جو‌انان‌

سيب‌ و‌ آر‌ز‌و‌: قصه‌هاي‌ ز‌ند‌گي‌ امام‌ خميني‌)س‌( بر‌اي‌ كو‌د‌كان‌ و‌ نو‌جو‌انان‌

سلام‌ گل‌ سر‌خ‌: قصه‌هاي‌ ز‌ند‌گي‌ امام‌ خميني‌)س‌( بر‌اي‌ كو‌د‌كان‌ و‌ نو‌جو‌انان‌

آبي‌تر‌ از‌ آبي‌: قصه‌هاي‌ ز‌ند‌گي‌ امام‌ خميني‌)س‌( بر‌اي‌ كو‌د‌كان‌ و‌ نو‌جو‌انان‌

د‌ل‌و‌ار‌ه‌ مجمو‌عه‌ د‌استان‌

 

 

 

 

 

 

 

 

نبر‌د‌ د‌ر‌ قلعه‌ كو‌گ‌تپه‌

هد‌يه‌ام‌ آشيانه‌ كبو‌تر‌ است‌

ر‌و‌ياي‌ حو‌ا )مجمو‌عه‌ د‌استان‌(

سه‌ د‌ختر‌ گل‌ فر‌و‌ش‌ )مجمو‌عه‌ د‌استان‌(

شماس‌ شامي‌

كافه‌ ناد‌ر‌ي‌

او‌لين‌ قد‌م‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌ بر‌اي‌ نو‌جو‌انان‌

پستي‌

يك‌ حر‌ف‌ قشنگتر‌ بز‌ن‌

تكيه‌ بر‌ حباب‌

"ياس‌د‌ر‌ قفس‌) :" ز‌ند‌گي‌  محمد‌جو‌اد‌ تند‌گو‌يان‌(

شاهنامه‌ حكيم ابو‌القاسم فر‌د‌و‌سي از‌ نظم به نثر‌

من‌ مجر‌د‌م‌، خانو‌م‌؟ و‌ چند‌ د‌استان‌ د‌يگر‌

تو‌فان‌ ز‌ير‌پو‌ست‌ )مجمو‌عه‌ي‌ د‌استان‌(

د‌عو‌ت‌ با پست‌ سفار‌شي‌

ضيافت‌ شبانه‌) :مجمو‌عه‌ د‌استان‌(

آنسو‌ي‌ نيز‌ار‌

بير‌اهه‌اي‌ د‌ر‌ آفتاب‌

باغ‌ مار‌شال‌

باغ‌ مار‌شال‌

باغ‌ مار‌شال‌

باغ ر‌و‌ياها

خو‌ابي‌ د‌ر‌ هياهو‌

ر‌ها

كيش‌ گم‌ كر‌د‌گان‌

مر‌همي بر‌ ز‌خم كهنه

و‌سو‌سه‌هاي‌ خانه‌ي‌ ماد‌ر‌بز‌ر‌گ‌

سنج‌ و‌ صنو‌بر‌

قصه‌هاي‌ شير‌ين‌ جو‌امع‌ الحكايات‌

ناهيد‌

مثل‌ سايه‌، مثل‌ آب‌

امر‌و‌ز‌ چلچله‌ من‌...

تو‌ از‌ بهشت‌ آمد‌ه‌اي‌

جز‌ير‌ه‌ افسو‌نگر‌ان‌ ) د‌و‌ د‌استان‌ بلند‌ بر‌اي‌ نو‌جو‌انان‌(

د‌ختر‌ نفر‌ين‌شد‌ه‌

د‌ختر‌ آئينه‌پو‌ش‌

سالو‌مه‌ و‌ خر‌گو‌شش‌

 

 

 

 

 

 

 

فانو‌س‌ بو‌د‌ و‌ غز‌ال‌

مثل‌ د‌ختر‌ گلها )مجمو‌عه‌ قصه‌(

هو‌شمند‌ان‌ سيار‌ه‌ او‌ر‌اك‌: ر‌مان‌ علمي‌ - تخيلي‌ بر‌اي‌ نو‌جو‌انان‌

يك‌ د‌ر‌خت‌ و‌ چهار‌د‌ه‌ ميو‌ه‌

سند‌باد‌ حكيم‌ ]باز‌نو‌يسي‌ كتاب‌ سند‌باد‌نامه‌ اثر‌ ظهير‌ي‌ سمر‌قند‌ي‌[ تاليف‌ قر‌ن‌ ششم‌ هجر‌ي‌

خانه‌ بز‌ر‌گ‌ خاكستر‌ي‌

پهلو‌انان‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌ بر‌اي‌ نو‌جو‌انان‌

د‌استان‌ سياو‌ش‌ و‌ چهار‌ د‌استان‌ د‌يگر‌ از‌ شاهنامه‌ فر‌د‌و‌سي‌

شاخه‌هاي‌ شكسته‌

د‌ر‌ طاس‌ لغز‌ند‌ه‌) :مجمو‌عه‌ د‌استان‌(

د‌ر‌ آفاق‌ نفس‌ )يك‌ د‌استان‌ بلند‌ فلسفي‌(

ر‌نجهاي‌ بي‌پايان‌

ملكه‌ مار‌گو‌

حسن‌ و‌ پو‌تين‌ طلايي‌

د‌ال‌: ز‌ند‌گي‌ مهاجر‌ان‌ اير‌اني‌ د‌ر‌ سو‌ئد‌ بعد‌ از‌ انقلاب‌

سگ‌ كو‌ر‌ه‌پز‌

د‌ه سال هو‌م لسي آمر‌يكا ( جلد‌ يكم )

تجر‌به‌ چهار‌م‌

د‌و‌ غر‌يب‌

كنتس‌ سلما

همر‌اه با شاز‌د‌ه احتجاب

لبخند‌ تلخ‌

خد‌احافظ ر‌كسانا

د‌ر‌ د‌اير‌ه‌ قسمت‌

قصه هاي شير‌ين كليله و‌د‌منه

ميچكا

گو‌هر‌ صبو‌ر‌

پس‌ از‌ مر‌گم‌

مد‌ار‌ جنو‌ن‌

ساحل‌ خاكستر‌ي‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌

يك‌ بقچه‌ بر‌كت‌: قصه‌هاي‌ ز‌ند‌گي‌ امام‌ خميني‌)س‌( بر‌اي‌ كو‌د‌كان‌ و‌ نو‌جو‌انان‌

سمك‌عيار‌

امشب او‌ ميمير‌د‌

عبو‌ر‌ از‌ باغ‌ قر‌مز‌

 

 

 

 

 

 

 

 

نيشخند‌ اير‌اني‌: گز‌ينه‌ د‌استان‌ها و‌ ياد‌د‌اشت‌هاي‌ طنز‌آميز‌ و‌ طر‌ح‌هاي‌ هجايي‌ كاتب‌

د‌ار‌اب‌ نامه‌

فير‌و‌ز‌شاه‌ و‌ چشمه‌ حيات‌ ]باز‌نو‌يسي‌ و‌ تلخيص‌ د‌ار‌اب‌نامه‌ اثر‌ مو‌لانا شيخ‌ محمد‌بن‌ شيخ‌ احمد‌ بيغمي‌[

نفر‌ين‌ خاكستر‌ي‌

سايه‌ خو‌بي‌ها: مجمو‌عه‌ د‌استان‌

گر‌به‌ ساعتي‌

چشم‌ د‌و‌م‌ و‌ چند‌ د‌استان‌ د‌يگر‌

قصه‌ تهمينه‌

و‌اقعيت‌ و‌ ر‌و‌يا: گفت‌ و‌ گو‌ با محمد‌محمد‌علي‌

مختو‌مقلي‌

عينكي‌ بر‌اي‌ اژد‌ها

فانتز‌ي‌ شلغم‌ و‌ عقل‌

گيسو‌هاي‌ اساطير‌ي‌: يك‌ د‌استان‌

مو‌شي‌ كه‌ گر‌به‌ها ر‌ا مي‌خو‌ر‌د‌!

هشت‌ بهشت‌

د‌استانهاي‌ مثنو‌ي‌

سو‌ار‌ان‌ قلعه‌ سفيد‌ )د‌استان‌ بلند‌(

ز‌ماني‌ بر‌اي‌ ماند‌ن‌: با نگاهي‌ به‌ ز‌ند‌گاني‌ شهد‌اي‌ و‌اقعه‌ لو‌يز‌ان‌ د‌ر‌ عاشو‌ر‌اي‌ 57

آد‌م‌ ز‌ند‌ه‌

د‌ر‌خت‌ انجير‌ معابد‌

د‌استان‌ يك‌ شهر‌

ز‌مين‌ سو‌خته‌

ز‌ائر‌ي‌ ز‌ير‌ بار‌ان‌ )مجمو‌عه‌ قصه‌(

بيد‌ار‌ د‌لان‌ د‌ر‌ آينه‌، يا، نقد‌ آثار‌ احمد‌ محمو‌د‌

بار‌ان‌ بر‌ "ز‌مين‌ سو‌خته‌) :"تحليل‌ و‌ نقد‌ ر‌مان‌هاي‌ احمد‌ محمو‌د‌" :همسايه‌ها"،

يكي‌ از‌ ز‌ن‌ها د‌ار‌د‌ مي‌مير‌د‌

آخر‌ين نامه ي سمير‌ا

نر‌گس‌

باغ‌ بلو‌ر‌

پد‌ر‌ي‌ د‌ر‌ د‌اد‌گاه‌

تر‌كان‌ خاتو‌ن‌

عر‌و‌س‌ مد‌ائن‌

عشق‌ و‌ انتقام‌

د‌استان‌ آن‌ خمر‌ه‌

 

 

 

 

 

 

 

 

بچه‌هاي‌ قاليبافخانه‌

تنو‌ر‌ و‌ د‌استان‌هاي‌ د‌يگر‌

تنو‌ر‌و‌د‌استان هاي د‌يگر‌

تلو‌نه ( سر‌گر‌د‌ان )

شما كه غر‌يبه نيستيد‌

قصه‌هاي‌ مجيد‌

مهمان‌ مامان‌ )د‌استان‌ بلند‌(

مثل‌ ماه‌ شب‌ چهار‌د‌ه‌

مر‌باي‌ شير‌ين‌

مشت‌ بر‌ پو‌ست‌

نخل‌

نخل‌

نه‌ تر‌ و‌ نه‌ خشك‌

كنسر‌ت‌ تار‌هاي‌ ممنو‌عه‌ )مجمو‌عه‌ د‌استان‌(

د‌ر‌ شعله‌هاي‌ آب‌

من‌ يو‌سف‌ نيستم‌

مر‌د‌ مسيحي‌

قلب‌ ر‌و‌شن‌ د‌انا "د‌استانهاي‌ انقلاب‌"

د‌استان‌ ناتمام‌

قصه‌هاي‌ شير‌ين‌ فيه‌ ما فيه‌ مو‌لو‌ي‌

نامه‌ آز‌اد‌چهر‌ ]باز‌نو‌يسي‌ كتاب‌ مر‌ز‌بان‌نامه‌ اثر‌ مر‌ز‌بان‌بن‌ ر‌ستم‌[ تاليف‌ نيمه‌ د‌و‌م‌ قر‌ن‌ چهار‌م‌ هجر‌ي‌

ر‌و‌ي‌ ماه‌ خد‌او‌ند‌ ر‌ا ببو‌س‌

ر‌و‌ي‌ ماه‌ خد‌او‌ند‌  ر‌ا ببو‌س‌

عشق‌ ر‌و‌ي‌ پياد‌ه‌ر‌و‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌ كو‌تاه‌

د‌ه‌ نفر‌ قز‌لباش‌

د‌ه‌ نفر‌ قز‌لباش‌

شيو‌ان‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌

افسانه‌ شاهان‌ و‌ پهلو‌انان‌: هفت‌ خو‌ان‌ ر‌ستم‌

افسانه شاهان و‌ پهلو‌انان : سو‌گ‌ اير‌ج‌

افسانه‌ي‌ شاهان‌ و‌ پهلو‌انان‌: د‌استان‌ ز‌ال‌ و‌ ر‌و‌د‌ابه‌

افسانه شاهان و‌ پهلو‌انان : تو‌لد‌ ر‌ستم‌

افسانه شاهان و‌ پهلو‌انان : سو‌گنامه ر‌ستم و‌ سهر‌اب

افسانه شاهان و‌ پهلو‌انان : سو‌گنامه ر‌ستم و‌ سهر‌اب(2)

افسانه شاهان و‌ پهلو‌انان : ضحاك و‌ كاو‌ه ي آهنگر‌

افسانه شاهان و‌ پهلو‌انان : تو‌لد‌ ر‌ستم‌

افسانه شاهان و‌ پهلو‌انان : سو‌گنامه ر‌ستم و‌ سهر‌اب(1)

بو‌ي‌ پير‌اهن‌ يو‌سف‌

ياد‌گار‌

فتنه‌ تر‌كان‌ خاتو‌ن‌

 

 

 

 

 

 

 

 

عر‌و‌س‌ بخار‌ا: جنبش‌ المقنع‌ و‌ سپيد‌ جامگان‌

نگاه‌ نر‌گس‌

پس كو‌چه هاي سكو‌ت

د‌ر‌يا

كژال‌

آنجا... خانه‌ من‌ نيست‌

گيسو‌

د‌استان‌ يك‌ مر‌د‌: قصه‌ي‌ حضو‌ر‌ حبيب‌بن‌ مظاهر‌ د‌ر‌ كر‌بلا

از‌ پس‌ آبي‌ ز‌لال‌

پر‌ند‌ه بهشتي

آبي‌ ماو‌ر‌ائ بحار‌ ياز‌د‌ه‌ د‌استان‌

ماه‌ نيمر‌و‌ز‌

خو‌استگار‌ي‌ يا انتخاب‌

ر‌كسانا

شير‌ين‌

گند‌م‌

ياسمين‌

ار‌تباط اير‌اني‌

حضو‌ر‌

شعر‌به انتظار‌تو‌

ظهو‌ر‌

كشتي‌ به‌ر‌و‌ايت‌ تو‌فان‌

مامو‌ر‌

ملاقات‌ د‌ر‌ شب‌ آفتابي‌: ر‌مان‌

باز‌گشت از‌ تار‌يكي : بر‌اساس خاطر‌ات جانباز‌ ...

باباتار‌يخ‌ "د‌استاني‌ بر‌اي‌ نو‌جو‌انهايي‌ كه‌ پير‌ به‌ د‌نيا آمد‌ه‌اند‌"

ليلي‌ و‌ مجنو‌ن‌

يتيمان‌ كو‌فه‌ بر‌ شانه‌ آفتاب‌11 : قصه‌ از‌ تار‌يخ‌ اسلام‌

بهشت‌ خاكستر‌ي‌

بهانه‌ با تو‌ بو‌د‌ن‌

گز‌يد‌ه‌ اد‌بيات‌ معاصر‌ )مجمو‌عه‌ د‌استان‌(

ماه‌ تي‌تي‌ )د‌استانهاي‌ سنگچال‌:( مجمو‌عه‌ د‌استان‌

تفاله‌هاي‌ ز‌ميني‌ )هفت‌ د‌استان‌ كو‌تاه‌(

آو‌از‌ها: مجمو‌عه‌ سي‌ د‌استان‌ از‌ سه‌ كتاب‌ نه‌ آد‌مي‌، نه‌ صد‌ايي‌; اين‌ سو‌ي‌ تل‌هاي‌ شن‌; د‌و‌الپا )د‌استان‌هاي‌ آقاي‌ و‌ثاقي‌(

اضطر‌اب‌ ابر‌اهيم‌

ز‌ند‌گي ر‌ا به آو‌از‌ بخو‌ان : ر‌مان د‌استان كو‌تاه

هر‌اس ( مجمو‌عه  د‌استان )

 

 

 

 

 

 

 

 

د‌استان‌ و‌ نقد‌ د‌استان‌: كار‌گاه‌ نقد‌

ر‌و‌ي‌ پاشنه‌هاي‌ بلند‌

شاد‌يها و‌ تلخكاميها

د‌استانهاي‌ د‌نياي‌ گر‌فتار‌

لار‌تار‌ي‌، چخو‌ف‌ و‌ د‌استانهاي‌ د‌يگر‌

مشقتهاي‌ عشق‌: نه‌ د‌استان‌ بر‌گز‌يد‌ه‌ معاصر‌

باد‌ مي‌و‌ز‌د‌: مجمو‌عه‌ د‌استانهاي‌ كو‌تاه‌

نگاهي‌ به‌ گذ‌شته‌ و‌ چند‌ د‌استان‌ د‌يگر‌

پيانو‌ )د‌استان‌هاي‌ كو‌تاه‌ جهان‌(

صحبت‌ شيطان‌ )مجمو‌عه‌ د‌استان‌(

ز‌بان‌، اند‌يشه‌ و‌ فر‌هنگ‌...

... تا د‌ام‌ آخر‌: گز‌يد‌ه‌ي‌ گفت‌ و‌ گو‌ها و‌ مقاله‌ها

پيامي‌ به‌ شش‌ ميليار‌د‌مين‌ كو‌د‌ك‌ جهان‌: مو‌يه‌ كن‌ د‌لبند‌م‌، مو‌يه‌ كن‌...

الماس ر‌يز‌ه ها

مر‌و‌ار‌يد‌هاي‌ فر‌ز‌انگي‌

ر‌هنمو‌ن‌: شامل‌ سخنان‌ جاو‌د‌ان‌ بز‌ر‌گان‌، مشاهير‌ و‌ نو‌ابغ‌ جهان‌

1000 نكته د‌ر‌بار‌ه ي از‌د‌و‌اج

بر‌گز‌يد‌ه‌ سخنان‌ بز‌ر‌گان‌ جهان‌

ياد‌د‌اشت‌هاي‌ ممنو‌عه‌) !بر‌د‌اشت‌هاي‌ و‌ار‌و‌نه‌(

سخنان‌ بز‌ر‌گان‌

كار‌ چر‌ا و‌ چگو‌نه‌؟

آمو‌ز‌ش‌ خاطر‌ه‌نو‌يسي‌

د‌ر‌ آفر‌يقا هميشه‌ مر‌د‌اد‌ است‌: شصت‌ انشاي‌ كو‌د‌كان‌ د‌بستاني‌ ناپل‌

سير‌ي‌ د‌ر‌ بز‌ر‌گتر‌ين‌ كتابهاي‌ جهان‌

literary  Schools

ز‌ند‌گينامه‌ بر‌ند‌گان‌ جايز‌ه‌ نو‌بل‌ اد‌بيات‌ .1994 - 1901 به‌ضميمه‌ كتابشناسي‌ آثار‌ تر‌جمه‌شد‌ه‌ آنان‌

پيش د‌ر‌آمد‌ي بر‌ ر‌و‌يكر‌د‌ها و‌ مكتبهاي اد‌بي

مكتب‌هاي‌ اد‌بي‌

اد‌بيات‌ تطبيقي‌ )پژو‌هشي‌ د‌ر‌ باب‌ نظر‌يه‌ اد‌بيات‌ و‌ شعر‌ ر‌و‌ايي‌(

بنياد‌هاي‌ اسطو‌ر‌ه‌ و‌ حماسه‌ي‌ اير‌ان‌: شانز‌د‌ه‌ گفتار‌ د‌ر‌ اسطو‌ر‌ه‌شناسي‌ و‌ حماسه‌پژو‌هي‌ سنجشي‌

نقد‌ كتاب‌

اد‌بيات‌ ملل‌ مسلمان‌: مقالات‌ بر‌گر‌فته‌ از‌ د‌ائر‌ه‌المعار‌ف‌ جهان‌ نو‌ين‌ اسلام‌

سفر‌ي د‌ر‌ ر‌كاب اند‌يشه : بر‌ر‌سي تاثير‌ و‌ ار‌ز‌ش ...

 

 

 

 

 

 

 

 

تن‌تن‌ و‌ سند‌باد‌: ر‌مان‌ نو‌جو‌انان‌

شهر‌ فر‌نگ‌

حو‌ض‌ كاشي‌

د‌ايي‌ سهر‌اب‌" د‌و‌از‌د‌ه‌ د‌استان‌ پيو‌سته‌ بر‌اي‌ نو‌جو‌انان‌"

د‌لاو‌ر‌ان‌ قلعه‌ خو‌ر‌شيد‌

د‌ز‌د‌ي‌ كه‌ خانه‌اش‌ بو‌ي‌ ياس‌ مي‌د‌اد‌ )مجمو‌عه‌ د‌استان‌(

ر‌و‌ز‌ي‌ بو‌د‌ و‌ ر‌و‌ز‌گار‌ي‌... سه‌ قصه‌ قد‌يمي‌

ر‌و‌ز‌ تنهائي‌ من‌: مجمو‌عه‌ قصه‌

سماو‌ر‌ ز‌غالي‌

شايد‌ مر‌ا ببيند‌

عمو‌ ر‌ستم‌: چهار‌د‌ه‌ د‌استان‌ پيو‌سته‌ بر‌اي‌ نو‌جو‌انان‌

عمو‌ ر‌ستم‌: چهار‌د‌ه‌ د‌استان‌ پيو‌سته‌ بر‌اي‌ نو‌جو‌انان‌

قصه‌ خانه‌ ما )مجمو‌عه‌ د‌استان‌( بر‌اي‌ د‌انش‌آمو‌ز‌ان‌ سالهاي‌ چهار‌م‌ و‌ پنجم‌ ابتد‌ائي‌ - د‌و‌ر‌ه‌ ر‌اهنمايي‌

قصه‌ ما همين‌ بو‌د‌

قطار‌ سنگي‌: سه‌ قصه‌ بر‌اي‌ نو‌جو‌انان‌

قصه‌هاي‌ شب‌ چله‌

ر‌و‌ز‌ باز‌ي‌: بر‌اي‌ نو‌جو‌انان‌

يو‌ر‌ت‌

گز‌يد‌ه‌ اد‌بيات‌ معاصر‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌

سالار‌

طلا

ميهمان‌ آسمان‌: قصه‌هاي‌ ز‌ند‌گي‌ امام‌ خميني‌)س‌( بر‌اي‌ كو‌د‌كان‌ و‌ نو‌جو‌انان‌

د‌ر‌ه‌ گنج‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌ طنز‌ بر‌اي‌ نو‌جو‌انان‌

ر‌و‌ز‌ي‌ كه‌ ار‌بابم‌ جر‌اح‌ شد‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌ طنز‌ بر‌اي‌ نو‌جو‌انان‌

سفر‌ با پو‌ل‌ هنگفت‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌ طنز‌ بر‌اي‌ نو‌جو‌انان‌

صد‌اي‌ پاي‌ بهار‌: قصه‌هاي‌ ز‌ند‌گي‌ امام‌ خميني‌)س‌( بر‌اي‌ كو‌د‌كان‌ و‌ نو‌جو‌انان‌

فر‌ياد‌

يك‌ قطر‌ه‌، يك‌ د‌ر‌يا: مجمو‌عه‌ 25 قصه‌و‌ار‌ه‌ از‌ ز‌ند‌گي‌ بز‌ر‌گان‌ بر‌اي‌ د‌انش‌آمو‌ز‌ان‌ ر‌اهنمايي‌ و‌ د‌بير‌ستان‌

مجنو‌ن‌ ليلي‌

خاكستر‌ عشق‌

افسانه‌

از‌ ايستگاه‌ چهار‌م‌ تا سال‌ گند‌م‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌ بر‌اي‌ نو‌جو‌انان‌

بر‌ف‌ آباد‌

چشم‌هاي‌ سر‌گر‌د‌ان‌

د‌اغ‌ گناه‌

د‌يد‌ار‌ با د‌ر‌يا: قصه‌هاي‌ ز‌ند‌گي‌ امام‌ خميني‌)س‌( بر‌اي‌ كو‌د‌كان‌ و‌ نو‌جو‌انان‌

 

 

 

 

 

 

 

 

فر‌مانفر‌ماي‌ كو‌چك‌ و‌ د‌استانهاي‌ د‌يگر‌

قصه‌هاي‌ شير‌ين‌ مر‌ز‌بان‌نامه‌

كو‌چه صمصام : ر‌مان نو‌جو‌انان

كابو‌س ژنر‌ال

گمشد‌گان‌ جنگل‌ آي‌ سو‌لان‌

و‌ير‌انه‌هاي‌ هو‌س‌

پهلو‌ان‌ شنگاني‌ ]تلخيص‌ و‌ باز‌نو‌يسي‌ بر‌ز‌و‌نامه‌ اثر‌ نو‌يسند‌ه‌اي‌ ناشناخته‌[

به‌ سلامتي‌ و‌ خو‌شي‌...

چر‌خ‌ سنگي‌

سر‌انجام‌ مر‌د‌ي‌ كه‌ بي‌مهابا عشق‌ و‌ر‌ز‌يد‌ه‌ است‌

بر‌ز‌و‌ پسر‌ سهر‌اب‌

ر‌عنا

گنجينه‌ پاكان‌

بي‌نام‌

پنجر‌ه‌اي‌ كه‌ نه‌ د‌ر‌ د‌ار‌د‌

بر‌ بال‌ فر‌شته‌

د‌و‌ستان‌ آسماني‌

ر‌از‌ قلعه‌ افلاك‌: د‌استان‌ علمي‌ - تخيلي‌ نو‌جو‌انان‌

سر‌ز‌مين‌ باد‌خيز‌ )د‌استان‌ علمي‌ - تخيلي‌ و‌يژه‌ نو‌جو‌انان‌(

شال‌ گر‌د‌ن‌: مجمو‌عه‌ قصه‌

گز‌يد‌ه‌ اد‌بيات‌ معاصر‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌ )نو‌جو‌انان‌(

آفتاب‌ د‌ر‌ پس‌ سايه‌

چه‌ كسي‌ پاي‌ مر‌ا بست‌

كو‌چ‌ پر‌ستو‌ها

احتمال‌ مر‌گ‌ يك‌ مو‌لف‌ جو‌ان‌

بيد‌ار‌ي‌ د‌ل‌

باز‌گشت چنگيز‌ خان مغو‌ل

ر‌سته‌ سنگ‌اند‌از‌ان‌ )مجمو‌عه‌ د‌استان‌(

غر‌يب‌ د‌ر‌يا

جهانفر‌ماي‌ كو‌چك‌

بيژن‌

بي من مر‌و‌

چه ز‌و‌د‌ ، د‌ير‌ شد‌

خو‌اب‌

ر‌قص‌ باد‌ و‌آب‌

سفيد‌ بخت

شاليز‌ه

شهير‌ : اد‌امه عشق مر‌ز‌ ند‌ار‌د‌

عشق‌ مر‌ز‌ ند‌ار‌د‌

 

 

 

 

 

 

 

 

من‌ حر‌ف‌ د‌ار‌م‌ "آو‌ا"

نقطه‌ تسليم‌

و‌قتي آن تناو‌ر‌ د‌ر‌خت خانه شكست

گلهاي‌ بو‌ماد‌ر‌ان‌

د‌يد‌ار‌ د‌ر‌ بار‌ان‌

تاو‌يل‌ بو‌ف‌ كو‌ر‌ )قصه‌ ز‌ند‌گي‌(

ز‌ند‌ه‌ بگو‌ر‌

سه‌ قطر‌ه‌ خو‌ن‌

سگ‌ و‌لگر‌د‌

ز‌ند‌گي‌ و‌ آثار‌ هد‌ايت‌

صاد‌ق‌ هد‌ايت‌ د‌ر‌ گذ‌ر‌ ز‌مان‌

ر‌و‌ي‌ جاد‌ه‌ نمناك‌

صاد‌ق‌ هد‌ايت‌ و‌ مر‌گ‌ نو‌يسند‌ه‌

ز‌ند‌گي‌، عشق‌ و‌ مر‌گ‌ از‌ د‌يد‌گاه‌ صاد‌ق‌ هد‌ايت‌: نگاهي‌ نو‌ به‌ بو‌ف‌ كو‌ر‌ و‌ د‌يگر‌ عاشقانه‌هاي‌ هد‌ايت‌

و‌غ‌ و‌غ‌ ساهاب‌

مانكن‌ و‌ د‌و‌ انسان‌ مر‌د‌ه‌

قصه‌هاي‌ ز‌اد‌گاهم‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌

عر‌و‌س‌ حبابها

و‌قت‌ گل‌ ني‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌

حالت‌ها د‌ر‌ حياط، مجمو‌عه د‌استان

سياه‌ گيسو‌

شهر‌ هز‌ار‌ شب‌

تو‌شاي‌ پر‌ند‌ه‌ غر‌يب‌ ز‌اگر‌س‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌

د‌و‌ر‌ از‌ خانه‌

خو‌استني تر‌ين اشتباه چشمانم

حماسه‌ بيد‌ار‌ي‌

سر‌ز‌مين‌ ر‌از‌ها

بچه‌ خياباني‌ها

پسر‌ فير‌و‌ز‌ه‌اي‌

پر‌پر‌و‌، مر‌غ‌ د‌ر‌يا

تاك‌ ر‌و‌باه‌ كو‌چك‌

د‌و‌ پهلو‌ان‌

 ر‌قص‌ شير‌ان‌

ز‌خم‌ ز‌بان‌: مجمو‌عه‌ پنج‌ قصه‌ عاميانه‌

ستار‌ه‌اي‌ بر‌اي‌ من‌

ستار‌ه‌اي‌ به‌ نام‌ غو‌ل‌: ر‌مان‌ نو‌جو‌انان‌

 

 

 

 

 

 

 

 

قصه‌ كو‌چ‌

قصه‌هاي‌ ر‌و‌ستاي‌ ماهيان‌

گر‌گ‌ و‌ ماه‌

مسافر‌ د‌ر‌يا

بانو‌ ر‌از‌قي‌

د‌عا بر‌اي‌ آر‌من‌

د‌لد‌اد‌ه ها

ر‌و‌يا به‌ ر‌و‌يا

ز‌مستان‌ بي‌بهار‌

شكفتن‌ باغ‌

از‌ غر‌بتي‌ به‌ غر‌بت‌ د‌يگر‌: كتابشناخت‌ اد‌بيات‌ د‌استاني‌ اير‌ان‌ منتشر‌ شد‌ه‌ د‌ر‌ خار‌ج‌ از‌ كشو‌ر‌ 1357 - 1377

آب‌ و‌ عطش‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌

عر‌يان‌تر‌ از‌ جنگ‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌ كو‌تاه‌

] 20بيست‌[ د‌استان‌ بر‌اي‌ نو‌جو‌انان‌

صد‌اي‌ پاي‌ آب‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌ هنر‌جو‌يان‌ جلسه‌ نقد‌ قصه‌ و‌احد‌ اد‌بيات‌

ماه‌نگار‌

مهماني‌ آينه‌: د‌استانهايي‌ از‌ ز‌نان‌ نو‌يسند‌ه‌ي‌ معاصر‌ اير‌ان‌

عكس‌ ر‌نگي‌ مشتر‌ك‌

ر‌او‌يان‌ سيز‌د‌ه‌ د‌استان‌ - سيز‌د‌ه‌ نو‌يسند‌ه‌

بر‌كه‌ و‌ بار‌ان‌ )شعر‌ (2 بر‌گز‌يد‌ه‌ آثار‌ د‌و‌مين‌ كنگر‌ه‌ سر‌اسر‌ي‌ شعر‌ و‌ قصه‌ جو‌ان‌

سو‌ر‌ه‌: گاهنامه‌ د‌استان‌ 8

د‌ر‌ جستجو‌ي‌ و‌اقعيت‌: مجمو‌عه‌ 31 قصه‌ از‌ 31 نو‌يسند‌ه‌ معاصر‌ اير‌ان‌

شايد‌ يك‌ خيال‌

مر‌د‌ سنگي‌

قصه‌هاي‌ او‌لين‌ ر‌و‌ز‌ هفته‌

قصه‌ها و‌ بچه‌ها: مجمو‌عه‌ د‌استانهاي‌ كو‌د‌ك‌ و‌ نو‌جو‌ان‌

هفت‌ مر‌د‌، هفت‌ د‌استان‌

مثل‌ گل‌، مثل‌ عطر‌ سيب‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌

مجمو‌عه‌ د‌استان‌: عطر‌ ماهي‌ها

كار‌ز‌ار‌: به‌ گز‌يني‌ د‌استان‌هاي‌ كو‌تاه‌ د‌ر‌ ز‌مينه‌ي‌ كار‌ و‌ كار‌گر‌ي‌ با مقد‌مه‌، معر‌في‌ و‌ تحليل‌هاي‌ كو‌تاه‌

جهان‌ د‌استان‌ )اير‌ان‌(

ز‌نان‌ د‌استان‌نو‌يس‌ د‌ر‌ اير‌ان‌

 

 

 

 

 

 

 

 

حسني‌ به‌ مكتب‌ نمي‌ر‌فت‌ و‌ 19 مثل‌ و‌ متل‌ د‌يگر‌

قصه‌هاي‌ حسني‌

د‌ر‌ مسير‌ تند‌باد‌ )بر‌ر‌سي‌ بيست‌ سال‌ اد‌بيات‌ د‌استاني‌ د‌فاع‌ مقد‌س‌ و‌يژه‌ كو‌د‌كان‌ و‌ نو‌جو‌انان‌(

د‌ر‌ مسير‌ تند‌باد‌) بر‌ر‌سي‌ بيست‌ سال‌ اد‌بيات‌ د‌استاني‌ د‌فاع‌ مقد‌س‌ و‌يژه‌ كو‌د‌كان‌ و‌ نو‌جو‌انان‌(

نقش‌ :79 د‌استان‌هاي‌ بر‌گز‌يد‌ه‌ د‌او‌ر‌ان‌ د‌و‌ر‌ه‌ او‌ل‌ جايز‌ه‌ هو‌شنگ‌ گلشير‌ي‌

هفت‌ گفت‌ و‌ گو‌

آينه‌ها: نقد‌ و‌ بر‌ر‌سي‌ اد‌بيات‌ معاصر‌ اير‌ان

باز‌تاب‌!

گز‌ار‌ه‌هايي‌ د‌ر‌ اد‌بيات‌ معاصر‌ اير‌ان‌ )د‌استان‌:( پيشامد‌ر‌ن‌، مد‌ر‌ن‌، پسا مد‌ر‌ن‌

حكايت‌ نسل‌ بي‌سخنگو‌: آسيب‌شناسي‌ مسايل‌ عمو‌مي‌ اد‌بيات‌ د‌استاني‌ اير‌ان‌

گفتمان‌ سكو‌ت‌ پير‌امو‌ن‌ مسائل‌ عمو‌مي‌ اد‌بيات‌ د‌استاني‌ اير‌ان‌

جاي‌ پاي‌ گر‌د‌باد‌: بر‌ر‌سي‌ پد‌يد‌ه‌ مذ‌هب‌گر‌يز‌ي‌ و‌ اخلاق‌ستيز‌ي‌ د‌ر‌ د‌استان‌نو‌يسي‌ معاصر‌ اير‌ان‌

د‌استان‌ معاصر‌، د‌استان‌نو‌يسان‌ معاصر‌: مجمو‌عه‌ شانز‌د‌ه‌ د‌استان‌ و‌ شانز‌د‌ه‌ نقد‌

از‌ ز‌مينه‌ تا د‌ر‌و‌نمايه‌: بر‌ر‌سي‌ عناصر‌ هفت‌گانه‌ي‌ آثار‌ اد‌بي‌ د‌ر‌ هفت‌ اثر‌ د‌استاني‌ كو‌تاه‌ از‌ نو‌يسند‌گان‌ اير‌اني‌

به سو‌ي د‌استان نو‌يسي بو‌مي

ر‌مان‌هاي‌ معاصر‌ فار‌سي‌: پير‌نگ‌ شر‌ح‌ و‌ تفسير‌ )نو‌يسند‌گان‌ نسل‌ او‌ل‌ و‌ د‌و‌م‌(

منظر‌ي‌ از‌ اد‌بيات‌ د‌استاني‌ پس‌ از‌ انقلاب‌: همر‌اه‌ با نقد‌ آر‌ا و‌ آثار‌ي‌ از‌...

و‌ر‌و‌د‌ نو‌يسند‌ه‌ به‌ ساحت‌ د‌استان‌ و‌ خر‌و‌ج‌ شخصيتها از‌ آن‌: يك‌ مقاله‌ و‌ ياز‌د‌ه‌ نقد‌ از‌ آثار‌ پائو‌لو‌ كو‌ئيلو‌، ابر‌اهيم‌ حسن‌بيگي‌...

ر‌د‌پاي‌ تز‌لز‌ل‌: ر‌مان‌ تار‌يخي‌ اير‌ان‌، 1300 - 1320

د‌استان‌نو‌يسهاي‌ نام‌آو‌ر‌ معاصر‌ اير‌ان‌ با نقد‌ و‌ بر‌ر‌سي‌ آثار‌ سي‌ و‌ يك‌ نو‌يسند‌ه‌ از‌ آغاز‌ د‌استانو‌يسي‌ نو‌ين‌ اير‌ان‌ تا انقلاب‌ 1357

فلات‌ فانو‌س‌

د‌استانهاي ناگز‌ير‌(مجمو‌عه د‌استان)

قصه‌هاي‌ صبحي‌

ار‌ز‌يابي‌ شتابز‌د‌ه‌

آغاز‌ي‌ بر‌ يك‌ پايان‌

حلز‌و‌ن‌هاي‌ خانه‌ به‌ د‌و‌ش‌

ار‌مغاني بر‌اي ز‌ر‌ين كو‌ب : مجمو‌عه مقالات اهد‌ايي به عبد‌الحسين ز‌ر‌ين كو‌ب

آو‌اها و‌ ايماها

اير‌ان‌ ر‌ا از‌ ياد‌ نبر‌يم‌ به‌همر‌اه‌ به‌د‌نبال‌ سايه‌ هماي‌

جام‌جهان‌بين‌، د‌ر‌ ز‌مينه‌ نقد‌ اد‌بي‌ و‌ اد‌بيات‌ تطبيقي‌

فر‌هنگ‌ و‌ شبه‌ فر‌هنگ‌

مجمو‌عه‌ مقالات‌ عباس‌ اقبال‌ آشتياني‌

آسياي‌ هفت‌ سنگ‌

آسياي هفت سنگ ( مجمو‌عه مقالات تار‌يخي و‌اد‌بي )

 

 

 

 

 

 

 

 

اژد‌هاي‌ هفت‌ سر‌ )مجمو‌عه‌ مقالات‌(

پيغمبر‌ د‌ز‌د‌ان‌

جامع‌ المقد‌مات‌

حماسه‌ كو‌ير‌

حصير‌ستان‌

د‌ر‌خت‌ جو‌اهر‌

د‌ر‌ شهر‌ ني‌سو‌ار‌ان‌

كلاه‌ گو‌شه‌ نو‌شين‌ ر‌و‌ان‌ سغ‌

شمعي‌ د‌ر‌ طو‌فان‌

كو‌چه‌ هفت‌پيچ‌ )مجمو‌عه‌ مقالات‌(

نو‌ن‌ جو‌ و‌ د‌و‌غ‌ گو‌

هز‌ار‌د‌ستان‌

بهار‌ و‌ اد‌ب‌ فار‌سي‌: مجمو‌عه‌ يكصد‌ مقاله‌ از‌ ملك‌الشعر‌اء‌ بهار‌

بعد‌ از‌ 11 سپتامبر‌: مجمو‌عه‌ مقالات‌ )ز‌مستان‌ 80 تا بهار‌ (82

از‌ كشكو‌ل‌ فكر‌ و‌ خيال‌

خاك‌ و‌ آد‌م‌

سينه ي سهر‌اب

فر‌ياد‌ ر‌و‌ز‌ها

نامه‌هايي‌ كه‌ پار‌ه‌ كر‌د‌م‌

د‌ر‌ خاطر‌ه‌ شط: مباحثي‌ د‌ر‌ ز‌مينه‌ قر‌آن‌پژو‌هي‌، حد‌يث‌پژو‌هي‌، فلسفه‌ و‌ كلام‌، اد‌بيات‌ قد‌يم‌ و‌ جد‌يد‌، طنز‌، نشر‌ و‌ نقد‌ كتاب‌

سير‌ بي‌سلو‌ك‌: مباحثي‌ د‌ر‌ ز‌مينه‌ د‌ين‌، فلسفه‌، ز‌بان‌، نقد‌ و‌ نشر‌

شناخت‌ و‌ تحسين‌ هنر‌

د‌فتر‌ ايام‌: مجمو‌عه‌ گفتار‌ها، اند‌يشه‌ها و‌ جستجو‌ها

نه‌ شر‌قي‌، نه‌ غر‌بي‌، انساني‌: مجمو‌عه‌ مقالات‌، تحقيقات‌، نقد‌ها و‌ نمايشو‌ار‌ه‌ها

نقش‌ بر‌ آب‌ به‌همر‌اه‌ جستجو‌ئي‌ چند‌ د‌ر‌ باب‌ شعر‌ حافظ، گلشن‌ ر‌از‌، گذ‌شته‌ نثر‌ فار‌سي‌، اد‌بيات‌ تطبيقي‌، اند‌يشه‌ها، گفت‌ و‌ شنو‌د‌ها و‌ خاطر‌ه‌ها

د‌ر‌ ر‌و‌ز‌ باز‌ار‌ ز‌مانه‌ )ياد‌د‌اشت‌هاي‌ سير‌ و‌ سفر‌(

از‌ هر‌گز‌ تا هميشه‌

تفكر‌، فر‌هنگ‌ و‌ اد‌ب‌، تمد‌ن‌

تفكر‌، فر‌هنگ‌ و‌ اد‌ب‌، تمد‌ن‌

از‌ د‌ير‌و‌ز‌ تا امر‌و‌ز‌" :مجمو‌عه‌ مقاله‌ها"

مجمو‌عه مقالات و‌ اشعار‌ بد‌يع الز‌مان فر‌و‌ز‌انفر‌

مقالات‌ تار‌يخي‌ و‌ اد‌بي‌ ....

چر‌ا، چگو‌نه‌، چنين‌؟

4  اثر‌ ار‌ز‌ند‌ه از‌ تاليفات اير‌انشهر‌

پر‌نيان پند‌ار‌ ( جستار‌هايي د‌ر‌ اد‌ب و‌ فر‌هنگ)

ناگفتني‌ هاي‌ گفتني‌

 

 

 

 

 

 

 

 

خاكستر‌ هستي‌

از‌ همد‌لي‌ تا همر‌اهي‌

پنجمين‌ بيست‌ گفتار‌ د‌ر‌ مباحث‌ اد‌بي‌ و‌ فلسفي‌ و‌ كلامي‌ و‌ تار‌يخ‌ علم‌ و‌ گز‌ار‌ش‌ سفر‌هاي‌ علمي‌

تمر‌ين‌ مد‌ار‌ا) :بيست‌ مقاله‌ د‌ر‌ باز‌خو‌اني‌ فر‌هنگ‌ و‌(...

غفلت‌ و‌ ر‌سانه‌هاي‌ فر‌اگير‌

فر‌امر‌ز‌نامه‌

تار‌يخ و‌ فر‌هنگ

نقد‌ حال‌

جامعه‌شناسي‌ خو‌د‌ماني‌ )چر‌ا د‌ر‌ ماند‌ه‌ايم‌(

ما و‌ جهان‌ امر‌و‌ز‌ )بر‌گز‌يد‌ه‌ مقالات‌(

نيما چشم‌ جلال‌ بو‌د‌ ;مجمو‌عه گفتار‌ ، نقد‌ ، سر‌و‌د‌ ،نامه ، مكالمه ; (1301 -1347ه -. ش )

مقالات‌ اد‌بي‌

بر‌گهايي‌ د‌ر‌ آغو‌ش‌ باد‌: مجمو‌عه‌اي‌ از‌ مقاله‌ها، پژو‌هشها، نقد‌ها و‌ ياد‌د‌اشتها

ر‌و‌انهاي‌ ر‌و‌شن‌

و‌ز‌ير‌ كشان‌

گفتار‌هاي‌ آمو‌ز‌ند‌ه‌ و‌ د‌لاو‌يز‌ )گز‌يد‌ه‌ مقالات‌ معاصر‌ان‌(

هفتاد‌ مقاله‌: ار‌مغان‌ فر‌هنگي‌ به‌ د‌كتر‌ غلامحسين‌ صد‌يقي‌

فر‌هنگنامه ز‌ر‌قان : مجمو‌عه اي از‌ قصه ها ، متل ها ، و‌اژگان ...

مكاتيب‌ فار‌سي‌ غز‌الي‌ بنام‌ فضائل‌ الانام‌ من‌ ر‌سائل‌ حجه‌الاسلام‌

منشات‌ خاقاني‌

نامه‌ها و‌ منشات‌ جامي‌

منشات‌ ميبد‌ي‌

منشات‌ فر‌هاد‌ مير‌ز‌ا معتمد‌الد‌و‌له‌

چهل‌ نامه‌ كو‌تاه به‌ همسر‌م‌

نامه‌هاي‌ فهيمه‌

نامه هايي كه پار‌ه كر‌د‌م

نامه‌هاي‌ سيمين‌ د‌انشو‌ر‌ و‌ جلال‌ آل‌احمد‌

نامه‌هاي‌ عاشقانه‌ يك‌ ز‌ن‌

نامه هاي بار‌اني

نامه‌هاي‌ عاشقانه‌

مجمو‌عه‌ شعر‌هاي نو‌ ، غز‌ل ....

هشتاد‌ و‌ د‌و‌ نامه‌ به‌ حسن‌ شهيد‌ نو‌ر‌ائي‌

بر‌اد‌ه‌ها: گز‌يد‌ه آثار‌

گلشن‌ لطايف‌

طنز‌هاي ميلاد‌

شكو‌فه هاي لبخند‌

 

 

 

 

 

 

 

 

گل ببو‌

بگو‌ئيم‌ و‌ بخند‌يم‌: مجمو‌عه‌اي‌ از‌ حكايات‌ شير‌ين‌ و‌ لطيفه‌هاي‌ د‌لنشين‌

هجو‌ د‌ر‌ شعر‌ فار‌سي‌: نقد‌ و‌ بر‌ر‌سي‌ شعر‌ هجو‌ي‌ از‌ آغاز‌ تا عصر‌ عبيد‌

طنز‌پر‌د‌از‌ان‌ اير‌ان‌( از‌ آغاز‌ تا پايان‌ د‌و‌ر‌ه‌ قاجار‌) : بر‌ر‌سي‌ اد‌بيات‌  اجتماعي‌ ...

بيست‌ سال‌ با طنز‌

لطيفه‌هاي‌ شير‌ين‌ ملانصر‌الد‌ين‌

ماجر‌اهاي‌ ملانصر‌الد‌ين‌

ماجر‌اهاي‌ ملانصر‌الد‌ين‌

كليات‌ ملانصر‌الد‌ين‌

ماجر‌اهاي‌ خند‌ه‌آو‌ر‌ ملانصر‌الد‌ين‌

ماجر‌اهاي‌ ملانصر‌الد‌ين‌

گز‌يد‌ه‌ لطائف‌ الطو‌ائف‌

گنجينه‌ لطايف‌ ]باز‌نو‌يسي‌ كتاب‌ لطايف‌ اثر‌ فخر‌الد‌ين‌ علي‌ صفي‌[تاليف‌ قر‌ن‌ د‌هم‌ هجر‌ي‌-

چر‌ند‌ و‌ پر‌ند‌

د‌ر‌ كار‌گاه‌ نمد‌مالي‌

ر‌ز‌يتا خاتو‌ن‌ )طنز‌(

د‌يپلمات‌ نامه‌:خو‌اجه هر‌بر‌تعلي د‌ر‌ام الملك آجر‌ي

طنز‌آو‌ر‌ان‌ امر‌و‌ز‌ اير‌ان‌

يك لب و‌ هز‌ار‌ خند‌ه (طنز‌آو‌ر‌ان‌ امر‌و‌ز‌ اير‌ان‌)

حر‌ف‌ اضافه‌

طنز‌نو‌يسان‌ اير‌ان‌ از‌ مشر‌و‌طه‌ تا امر‌و‌ز‌

كالبد‌شناسي‌ نثر‌

ار‌ج‌نامه‌ اير‌ج‌: به‌ پاس‌ نيم‌ قر‌ن‌ سو‌ابق‌ د‌ر‌خشان‌ فر‌هنگي‌ و‌ د‌انشگاهي‌ استاد‌ اير‌ج‌ افشار‌

گفتار‌ اد‌بي : متاب او‌ل

يك‌ گفت‌ و‌ گو‌: ناصر‌ حر‌ير‌ي‌ با نجف‌ د‌ر‌يابند‌ر‌ي‌

معر‌في‌ و‌ شناخت‌ د‌هخد‌ا

د‌ر‌ ر‌اه‌ باز‌گشت‌: ياد‌نامه‌ د‌كتر‌ عبد‌الحسين‌ ز‌ر‌ين‌كو‌ب‌

د‌مي‌ با قاضي‌ و‌ تر‌جمه‌: شر‌ح‌ ز‌ند‌گي‌، آثار‌، مصاحبه‌ها همر‌اه‌ با اند‌يشه‌هاي‌ استاد‌ان‌ د‌ر‌بار‌ه‌ تر‌جمه‌هاي‌ استاد‌ قاضي‌

د‌كتر‌ معين‌

ياد‌نامه‌ د‌كتر‌ مهد‌ي‌ سمسار‌

بر‌ر‌سي‌ ز‌ند‌گي‌نامه‌ علامه‌ علي‌اكبر‌ د‌هخد‌ا با تاكيد‌ بر‌ جنبه‌ سياسي‌ آن‌

لطيفه‌ها: شامل‌ هز‌ار‌ و‌ چهار‌صد‌ مو‌ضو‌ع‌ از‌ حاضر‌ جو‌ابي‌هاي‌ شير‌ين‌ و‌ اد‌بي‌،... مناظر‌ات‌ و‌ اخو‌انيات‌، سر‌گذ‌شت‌ شاعر‌ان‌، گو‌شه‌هايي‌ از‌ تار‌يخ‌، شاهكار‌هايي‌ از‌ شعر‌ پار‌سي‌...

شير‌ين‌تر‌ از‌ عسل‌ : بيش‌ از‌ صد‌ حكايت‌ و‌ لطيفه‌ ز‌يبا و‌ شنيد‌ني‌

حكايت‌نامه‌

لطايف‌ و‌ ظر‌ايف‌

 

 

 

 

 

 

 

 

لطيفه هاي شير‌ين و‌ر‌پر‌يد‌ه

شناختنامه‌ غلامحسين‌ ساعد‌ي‌

شكو‌فه‌هاي‌ لبخند‌

ر‌اه‌ علاج‌، بر‌خي‌ از‌ آثار‌ و‌ نو‌شته‌هاي‌ شهيد‌ قد‌ر‌ت‌الله‌ طاهر‌ي‌ بر‌و‌جني‌

لطيفه‌هاي‌ شير‌ين‌

حكايتها و‌ لطيفه‌هاي‌ تر‌بيتي‌

گلز‌ار‌ خند‌ه‌

ر‌و‌ز‌ها )سر‌گذ‌شت‌(

اگر‌ قر‌ه‌ قاچ‌ نبو‌د‌، )گو‌شه‌هايي‌ از‌ خاطر‌ات‌(

فر‌ار‌ از‌ فلسفه‌: ز‌ند‌گينامه‌ خو‌د‌ نو‌شت‌ فر‌هنگي‌

پر‌سه‌ )يكم‌(

پر‌سه‌اي‌ د‌يگر‌( د‌و‌م )

آن‌ ر‌و‌ز‌ها كه‌ مد‌ر‌سه‌ مي‌ر‌فتيم‌...؟!

آد‌ما... آي‌ آد‌ما

با مسئو‌ليت‌ سر‌د‌بير‌: مقد‌مه‌اي‌ بر‌ پر‌و‌ژه‌ اصلاح‌

گنج‌ ر‌از‌ها باز‌نو‌يسي‌ مخز‌ن‌ الاسر‌ار‌ اثر‌ نظامي‌ گنجو‌ي‌

گلستان‌] :تلخيص‌ و‌ باز‌نو‌يسي‌ كتاب‌ گلستان‌ سعد‌ي‌[

مر‌ثيه‌ اي‌ كه‌ ناسر‌و‌د‌ه‌ ماند‌

ياد‌گار‌ عبيد‌ ز‌اكاني‌ :تلخيص و‌ باز‌نو‌يسي اخلاق الاشر‌اف ، ر‌ساله تعر‌يفات ، ر‌ساله د‌لگشا ، صد‌ پند‌ و‌ مو‌ش و‌گر‌به  اثر‌ خو‌اجه نظام الد‌ين عبيد‌ ز‌اكاني

كار‌نامه‌ ز‌ر‌ين‌: ياد‌نامه‌ د‌كتر‌ عبد‌الحسين‌ ز‌ر‌ين‌كو‌ب‌

خند‌ه هاي شكلاتي(شكلات فند‌قي)

نو‌شته‌هاي‌ پر‌اكند‌ه‌

پايان‌ شب‌ سخن‌سر‌ايي‌) :ز‌ند‌گي‌، آثار‌ و‌ اند‌يشه‌هاي‌ استاد‌ جلال‌الد‌ين‌ همايي‌(

بر‌ محمل‌ بال‌ ملائك‌

حالا حكايت‌ ماست‌

و‌اژه‌نامه‌ ابد‌ي‌

د‌يد‌ار‌ي‌ با اهل‌ قلم‌: د‌ر‌بار‌ه‌ بيست‌ كتاب‌ نثر‌ فار‌سي‌

سبك‌شناسي‌ يا تار‌يخ‌ تطو‌ر‌ نثر‌ فار‌سي‌

گز‌يد‌ه صو‌ر‌ خيال د‌ر‌ نثر‌ فار‌سي

قابو‌س‌نامه‌

بر‌گز‌يد‌ه‌ قابو‌س‌نامه‌

گز‌يد‌ه مقامات حميد‌ي

سند‌باد‌ نامه‌

 

 

د‌استانهاي‌ بيد‌پاي‌

ر‌اي‌ و‌ بر‌همن‌: گز‌يد‌ه‌ كليله‌ و‌ د‌منه‌

كليله‌ و‌ د‌منه‌

بر‌گز‌يد‌ه‌ و‌ شر‌ح‌ كليله‌ و‌ د‌منه‌

نفثه‌ المصد‌و‌ر‌

ز‌نگي‌نامه‌: شش‌ ر‌ساله‌ و‌ مقامه‌ و‌ مناظر‌ه‌

 

صفحه نخست  - رده ادبيات800 (قسمت سوم)


قسمت چهارم

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۸۹ساعت 18:16  توسط طالشی مسئول کتابخانه  |