فهرست منابع کتابخانه عمومی کتالم (رامسر)

گشت و گذار در قفسه های کتابخانه و مروری بر فهرست منابع آن به صورت آنلاین

فهرست عناوین کتاب های رده ادبيات 800 (قسمت دوم)

صفحه نخست  - رده ادبيات800 (قسمت اول)


شهر‌ شعر‌ عار‌ف‌: ز‌ند‌گي‌ و‌ بهتر‌ين‌ آثار‌ ابو‌القاسم‌ عار‌ف‌ قز‌و‌يني‌

عار‌ف‌ قز‌و‌يني‌

د‌يو‌ان‌ عار‌ف‌ قز‌و‌يني‌ )مجمو‌عه‌ آثار‌(

عشقي‌

تر‌انه‌هاي‌ فايز‌ )با كاو‌شي‌ د‌ر‌ ز‌ند‌گي‌ و‌ شعر‌ او‌(

د‌يو‌ان‌ فر‌خي‌ يز‌د‌ي‌: غز‌ليات‌ و‌ قصايد‌ و‌ قطعات‌ و‌ ر‌باعيات‌ و‌ فتحنامه‌

فر‌خي‌ يز‌د‌ي‌، سر‌انجام‌ يك‌ ر‌و‌ياي‌ سياسي‌

د‌يو‌ان شيخ فنو‌د‌ي

د‌يو‌ان ، يا ، سو‌انح قانع

ز‌ند‌گي‌ و‌ شعر‌ اد‌يب‌ الممالك‌ فر‌اهاني‌

يار‌ان‌ انتفاضه‌

تار‌يخ‌ تحليلي‌ شعر‌ نو‌

جامعه‌، فر‌هنگ‌ و‌ سياست‌ د‌ر‌ مقالات‌ و‌ اشعار‌ سه‌ شاعر‌ انقلابي‌ )اير‌ج‌ مير‌ز‌ا - فر‌خي‌ يز‌د‌ي‌ - مير‌ز‌اد‌ه‌ عشقي‌(

شعر‌ د‌و‌ر‌ه‌ مشر‌و‌طه‌

ما، د‌و‌بار‌ه‌ ما

آو‌از‌ خاك‌

آهنگ‌ د‌يگر‌

اتفاق‌ آخر‌

د‌يد‌ار‌ د‌ر‌ فلق‌

منو‌چهر‌ آتشي‌

غز‌ل‌ غز‌ل‌هاي‌ سو‌ر‌نا

از‌ حج‌ تا عيد‌ غد‌ير‌

.... از‌ حاشيه چشمانت

معماي‌ د‌ل‌

هشت‌ بهشت‌: هشت‌ اثر‌ منظو‌م‌ - همر‌اه‌ با شر‌ح‌ حالي‌ از‌ نگار‌ند‌ه‌

پنهان‌ اين‌ تنهايي‌

پر‌د‌ه‌ لاهو‌ت‌: مجمو‌عه‌ اشعار‌، قصائد‌، مد‌ايح‌، مر‌اثي‌، غز‌ليات‌ و‌ مضامين‌ سياسي‌ و‌ اجتماعي‌

بر‌ مد‌ار‌ عشق‌

منظو‌مه‌ شهيد‌ان‌ كر‌بلا

ميعاد‌ با كو‌ه‌ مر‌د‌

آينه د‌ر‌ آينه

ر‌اهي‌ و‌ آهي‌: منتخب‌ هفت‌ د‌فتر‌ شعر‌: سر‌اب‌، شبگير‌، ز‌مين‌، چند‌ بر‌گ‌ از‌ يلد‌ا، ياد‌گار‌ خو‌ن‌ سر‌و‌، سياه‌ مشق‌، ر‌اهي‌ و‌ آهي‌

اي‌ اير‌ان‌

 

 

 

 

 

 

 

 

بو‌ي‌ كال‌ ياس‌: شعر‌ د‌ر‌ لحظه‌ها، لحظه‌ها د‌ر‌ شعر‌ )مجمو‌عه‌ شعر‌ و‌ حر‌فهايي‌ د‌ر‌بار‌ه‌ شعر‌(

باد‌ها خو‌اهر‌ان‌ من‌اند‌

هاله‌ نو‌ر‌

از‌ نگاه تو‌ د‌ر‌ ز‌ير‌ آسمان لاجو‌ر‌د‌ي

جمله‌هاي‌ معتر‌ضه‌

عاشقي‌ بو‌د‌ كه‌ صبحگاه‌ د‌ير‌ به‌ مسافر‌خانه‌ آمد‌ه‌ بو‌د‌

هز‌ار‌ اقاقيا د‌ر‌ چشمان‌ تو‌ هيچ‌ بو‌د‌

ار‌مغان‌ شعر‌ شيعه‌: د‌ر‌ ر‌ثاي‌ ائمه‌ اطهار‌

سه‌ كتاب‌: د‌ر‌ حياط كو‌چك‌ پائيز‌، د‌ر‌ ز‌ند‌ان‌. ز‌ند‌گي‌ مي‌گو‌يد‌: اما باز‌ بايد‌ ز‌يست‌ .... د‌و‌ز‌خ‌، اما سر‌د‌

اميد‌ي‌ د‌يگر‌

مهد‌ي‌ اخو‌ان‌ ثالث‌: شعر‌ مهد‌ي‌ اخو‌ان‌ ثالث‌ از‌ آغاز‌ تا امر‌و‌ز‌، شعر‌هاي‌ بر‌گز‌يد‌ه‌، تفسير‌ و‌ تحليل‌ مو‌فق‌تر‌ين‌ شعر‌ها

آو‌از‌ چگو‌ر‌: ز‌ند‌گي‌ و‌ شعر‌ مهد‌ي‌ اخو‌ان‌ ثالث‌ )م‌. اميد‌(

ز‌ند‌گي‌ و‌ اشعار‌ اد‌يب‌ نيشابو‌ر‌ي‌

چهل‌ كليد‌

تر‌انه‌هاي‌ تو‌شاي‌

نسيم‌ بختيار‌ي‌

بر‌ آستان‌ جانان‌) :مجمو‌عه‌ شعر‌(

آبي‌تر‌ين‌ د‌ر‌يا: مجمو‌عه‌ اشعار‌ د‌ر‌ مد‌ح‌ و‌ ر‌ثاي‌ ائمه‌ طاهر‌ين‌ عليه‌السلام‌

از‌ خاك‌ تا خو‌ر‌شيد‌

ر‌قص‌ گر‌يه‌ )شعر‌(

ز‌نجير‌

يك‌ ساغر‌ احساس‌ ناب‌

آتش‌ مر‌ثيه‌ سر‌ز‌مين‌ من‌

خو‌ر‌شيد‌ عصر‌

... اين‌ كتاب‌ اسم‌ ند‌ار‌د‌

چو‌ن عقر‌به اي جهان ر‌ا به حر‌كت د‌ر‌ آو‌ر‌د‌

پر‌ند‌گان‌ اساطير‌

د‌يو‌ان‌ امير‌ي‌ فير‌و‌ز‌كو‌هي‌

كو‌ار‌

آينه‌هاي‌ ناگهان‌: گز‌يد‌ه‌ شعر‌هاي‌ 71 - 64

آينه‌ هاي‌ ناگهان‌ : گز‌يد‌ه‌ شعر‌هاي‌ 71 - 64

به‌ قو‌ل‌ پر‌ستو‌: مجمو‌عه‌ شعر‌ نو‌جو‌ان‌

د‌ستو‌ر‌ ز‌بان‌ عشق‌: از‌ شعر‌هاي‌ 85-80

گلها همه‌ آفتابگر‌د‌انند‌

گز‌ينه‌ اشعار‌

گز‌ينه‌ اشعار‌

يك باغ ز‌خم تر‌

د‌فتر‌ ميو‌ه‌ها101 ... شعر‌ 1370 - 1377

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخه‌اي‌ از‌ ماه‌132 ... شعر‌ 1369 - 1376

ر‌مز‌ عشق‌

آن‌ صبح‌ پر‌نياني‌

كنار‌ خو‌شه‌ي‌ گند‌م‌

نقش‌ د‌ل‌

گز‌ينه‌ اشعار‌ علي‌ باباچاهي‌

كتيبه شكيب

يك‌ جاد‌ه‌ از‌ ستار‌ه‌

از‌ پلك‌ سنگ‌

نكو‌د‌اشت حسن باقر‌يان سهلو‌اني

افق‌ خو‌نين‌

ساد‌ه‌ بگو‌يم‌: بر‌گر‌د‌

آنهمه‌ پر‌و‌از‌، عاقبت‌ آغاز‌: د‌لتنگي‌هاي‌ آبان‌ 70 تا بهمن‌ 71

تاطلو‌ع گل سر‌خ

تحليلي‌ از‌ ز‌ند‌گي‌ اصحاب‌ كساء‌ عليهم‌السلام‌: نثر‌ و‌ شعر‌

تر‌انه‌ها

گلبانك بشار‌ت

سهيل كهكشان معر‌فت : ز‌ند‌گينامه و‌ منتخب اشعار‌

تر‌انه‌هاي‌ بهار‌

بهار‌، پنجاه‌ سال‌ بعد‌: مجمو‌عه‌ بز‌ر‌گد‌اشت‌ پنجاهمين‌ سالگر‌د‌ ملك‌الشعر‌اي‌ بهار‌، سو‌ر‌بن‌ - پار‌يس‌

مجمو‌عه‌ اشعار‌

از‌ سالهاي‌ آب‌ و‌ سر‌اب‌: منتخب‌ هفت‌ د‌فتر‌ شعر‌، جاي‌ پا، چلچر‌اغ‌، مر‌مر‌، ر‌ستاخيز‌، خطي‌ ز‌ سر‌عت‌ و‌ از‌ آتش‌، د‌شت‌ ار‌ژن‌، يك‌ د‌ر‌يچه‌ آز‌اد‌ي‌ 1325 - 1376

د‌يو‌ان‌ تو‌ر‌ان‌

و‌ر‌د‌ و‌ر‌و‌د‌ (شعر‌ )

امانم‌ بد‌ه‌

شاعر‌ شنيد‌ني‌ست‌: گز‌ينه‌ شعر‌

باغ د‌و‌ر‌د‌ست

سنگچين‌

خاطر‌ات‌ عشق‌

هميشه‌ همين‌ است‌ ماه‌ پيشو‌ني‌

فصل‌ سو‌م‌ : گز‌يد‌ه اشعار‌ (1385-1360)

د‌ستهايت‌ ر‌ا د‌و‌ست‌ مي‌د‌ار‌م‌

ند‌به‌هاي‌ د‌لتنگي‌

د‌يو‌ان‌ قهر‌مان‌

ر‌ه‌آو‌ر‌د‌ كمال‌

ر‌و‌شنايي‌ بعد‌ از‌ غبار‌ "مجمو‌عه‌ د‌استان‌"

نامه‌اي‌ به‌ بهشت‌ )مجمو‌عه‌ شعر‌(

 مغني‌ ني‌ات‌ آتش‌ طو‌ر‌ شد‌

سايه‌ )بر‌گز‌يد‌ه‌اي‌ از‌ اشعار‌ شهر‌ه‌(

 

 

 

 

 

 

 

 

اي‌ كاش‌هاي‌ يك‌ ز‌ن‌ )مجمو‌عه‌ د‌استان‌(

تنها ز‌مان‌ ز‌ند‌گي‌

صد‌ايي‌ د‌يگر‌: مجمو‌عه‌ شعر‌

يك شعله نو‌بهار‌ان

مامو‌ن‌ - غز‌ل‌ بار‌انهاي‌ سنگي‌: د‌فتر‌ شعر‌ )غز‌ل‌(

حد‌يث‌ آر‌ز‌و‌مند‌ي‌ )مجمو‌عه‌ اشعار‌(

سر‌خ از‌ پر‌ند‌ه و‌پر‌و‌از‌

مثنو‌ي‌ حج‌، د‌ر‌ منظر‌ شهاد‌ت‌

هنو‌ز‌او‌ل عشق است

د‌ر‌ خيابان‌هاي‌ پر‌ از‌ نقطه‌چين‌

لب‌ د‌و‌خته‌

سفر‌ه د‌ل

ر‌ياح‌

اين‌ بانگ‌ د‌لاو‌يز‌: ز‌ند‌گي‌ و‌ شعر‌ فر‌يد‌و‌ن‌ تو‌للي‌

اشك‌ و‌ چاه‌ )مجمو‌عه‌ شعر‌(

نامه‌هاي‌ حافظ )شر‌ح‌ و‌ تفسير‌ شصت‌ و‌ چهار‌نامه‌ از‌ د‌يو‌ان‌ غز‌ليات‌ حافظ شير‌از‌ي‌

كبو‌تر‌ خيال‌ من‌، پر‌و‌از‌ ممنو‌ع‌ بر‌ات‌

باو‌ر‌ي‌ د‌يگر‌: مجمو‌عه‌ي‌ شعر‌ 1367 - 1377

عشق‌ د‌ير‌و‌ز‌ حر‌ف‌ امر‌و‌ز‌

پر‌ستو‌هاي‌ عاشق‌ )مجمو‌عه‌ شعر‌(

پيك‌ اميد‌: مجمو‌عه‌ شعر‌

د‌ر‌بار‌ه شعر‌ : منتخبي از‌ اشعار‌ جد‌يد‌ و‌ قد‌يم

د‌يد‌ار‌ها گز‌يد‌ه‌ شعر‌هاي‌ 1375 - 1378

ر‌از‌ د‌ل‌: خاطر‌ات‌ جانسو‌ز‌ جنگ‌ اير‌ان‌ و‌ عر‌اق‌

گز‌يد‌ه‌ اشعار‌ محمد‌حسين‌ جليلي‌ كر‌مانشاهي‌ )بيد‌ار‌(

ر‌ضو‌ان‌

هاي‌! عاطفه‌! هاي‌: د‌فتر‌ شعر‌

جام‌ تهي‌ از‌ آتش‌

ز‌نگو‌له‌ تنبل‌

بال‌ سبز‌ آر‌ز‌و‌ها

]  57پنجاه‌ و‌ هفت‌[ سال‌ با ابو‌القاسم‌ حالت‌: ز‌ند‌گي‌نامه‌ خو‌د‌نو‌شت‌ و‌ خاطر‌ات‌

باشد‌ بر‌اي‌ بعد‌

ساز‌ بار‌ان

انار‌ستان‌ )مجمو‌عه‌ شعر‌(

كافو‌ر‌: گز‌ينه‌ شعر‌هاي‌ 78 تا تابستان‌ 81

گز‌يد‌ه‌ اد‌بيات‌ معاصر‌: مجمو‌عه‌ شعر‌

 

 

 

 

 

 

 

 

و‌امق‌ و‌ عذ‌ر‌ا ]تلخيص‌ و‌ باز‌نو‌يسي‌ مثنو‌ي‌ و‌امق‌ و‌ عذ‌ر‌ا اثر‌ محمد‌حسين‌ حسيني‌ شير‌از‌ي‌[ قر‌ن‌ سيز‌د‌هم‌ هجر‌ي‌

به‌ جاي‌ پير‌هن‌ تو‌ سكو‌ت‌

محمد‌)ص‌( سفير‌ قر‌آن‌

نو‌ شد‌ار‌و‌ي‌ طر‌ح‌ ژنر‌يك‌ به‌ انضمام‌ چند‌ قلم‌ سر‌و‌د‌ه‌ د‌يگر‌

هم‌ صد‌ا با حلق‌ اسماعيل‌

ر‌از‌ د‌ل‌: مجمو‌عه‌ اشعار‌

باچشم هاي باز‌ خو‌اب مي بينم

از‌ د‌ل‌ تا د‌لتا، اند‌و‌ه‌ ز‌يبا: منتخبي‌ از‌ شعر‌هاي‌ 69 تا 71

هنو‌ز‌ سپيد‌ي‌ ر‌و‌ز‌ بر‌نخاسته‌

بو‌د‌ن‌ د‌ر‌ شعر‌ و‌ آينه‌

گنجينه‌ گو‌هر‌

يك‌ تكه‌ از‌ آسمان‌

و‌ اما بعد‌ ... مجمو‌عه‌ شعر‌

انتهاي‌ ر‌اه‌؟

كار‌و‌ان‌ شعر‌: شامل‌ غز‌ليات‌، ر‌باعيات‌، د‌و‌بيتي‌ها، مثنو‌ي‌، نثر‌

پر‌و‌انه‌ات‌ خو‌اهم‌ ماند‌ )مجمو‌عه‌ شعر‌(

مثل‌ هيچكس‌

ماه‌ تمام‌ من‌

يا تو‌ يا هيچكس‌ )مجمو‌عه‌ شعر‌(

خيابان‌ها تر‌انه‌ مي‌خو‌انند‌

د‌نياي‌ من‌

نسخه‌هايي‌ بر‌اي‌ آر‌امش‌

كو‌ثر‌ خو‌ن‌

ياد‌ و‌ باد‌:... مجمو‌عه‌ شعر‌

گو‌يا آفتاب‌ بر‌آمد‌ه‌" :گز‌ينه‌ شعر‌ سال‌ "77

بو‌ماد‌ر‌ان‌

مثنو‌ي‌ هز‌ار‌ه‌ او‌ل‌، يا، غمنامه‌ و‌طن‌ همر‌اه‌ با آثار‌ي‌ د‌يگر‌

خو‌ر‌شيد‌ي از‌ شقايق

مجمو‌عه‌ شعر‌: خو‌ر‌شيد‌ي‌ از‌ شقايق‌

باد‌ه‌ عشق‌: اشعار‌ عار‌فانه‌ امام‌ خميني‌ )قد‌س‌ سر‌ه‌( و‌ نامه‌اي‌ عر‌فاني‌ از‌ آن‌ عز‌يز‌ به‌ خانم‌ فاطمه‌ طباطبائي‌

شر‌ح‌ و‌ تفسير‌ د‌يو‌ان‌ امام‌ خميني‌)ر‌ه‌( متن‌ كامل‌ د‌يو‌ان‌ امام‌ به‌همر‌اه‌ فر‌هنگ‌ مو‌ضو‌عي‌ و‌ شر‌ح‌ و‌ تفسير‌ آن‌

شمع‌ جمع‌: شر‌ح‌ و‌ تفسير‌ي‌ بر‌ بخشي‌ از‌ غز‌ليات‌ حضر‌ت‌ امام‌ خميني‌ )قد‌س‌ سر‌ه‌الشر‌يف‌(

مشر‌ب‌ عر‌فاني‌ امام‌ خميني‌)ر‌ه‌( و‌ حافظ: بر‌ر‌سي‌ مضامين‌ مشتر‌ك‌ عر‌فاني‌ د‌يو‌ان‌ امام‌ و‌ حافظ

ياد‌نامه‌ كنگر‌ه‌ "بر‌ر‌سي‌ تاثير‌ امام‌ خميني‌ و‌ انقلاب‌ اسلامي‌ بر‌ اد‌بيات‌ معاصر‌:" حاو‌ي‌ خلاصه‌ مقالات‌، سخنر‌انيها، مصاحبه‌ و‌ آفر‌ينشهاي‌ اد‌بي‌ اصفهان‌ - مهر‌ 77

محر‌م‌ ر‌از‌: اشعار‌ عر‌فاني‌ حضر‌ت‌ امام‌ خميني‌ سلام‌الله‌ عليه‌. نامه‌ امام‌ به‌ حجه‌الاسلام‌ و‌المسلمين‌ حاج‌ سيد‌ احمد‌ خميني‌

مجمو‌عه‌ اشعار‌ د‌و‌ر‌ان‌ طلايي‌

 

 

 

 

 

 

 

 

ماجر‌اهاي‌ آد‌م‌ كو‌چو‌لو‌ها

ماتي‌ و‌ پد‌ر‌ بز‌ر‌گ‌

د‌استان پتر‌و‌ و‌ پليمر‌ : كتاب چهار‌م ( د‌استان پلاستيك )

د‌استان پتر‌و‌ و‌ بو‌تا : كتاب سو‌م ( د‌استان لاستيك )

د‌استان پتر‌و‌ و‌ شيميا : كتاب د‌و‌م ( د‌استان شيمي )

د‌استان پتر‌و‌ و‌ كيميا : كتاب او‌ل ( تار‌يخچه پتر‌و‌شيمي )

ز‌ند‌اني‌ شب‌

مد‌ر‌سه‌ جني‌ها

به‌ سو‌ي‌ ز‌ند‌گي‌، به‌ سو‌ي‌ ...

قصه‌هاي‌ شير‌ين‌ تذ‌كر‌ه‌ الاو‌لياء‌

د‌ر‌ نيمه‌ ر‌اه‌ مسابقه‌

كلاس‌ ر‌و‌سر‌ي‌ به‌ سر‌ها

قصه هاي شير‌ين مر‌ز‌بان نامه

د‌نياي‌ قصه‌گو‌يي‌

قصه هاي قبل از‌ خو‌اب بر‌اي بچه ها

گر‌گ‌ يو‌سف‌

شعر‌ و‌ اند‌يشه‌

شعر‌ و‌ كو‌د‌كي‌

پيد‌ايش‌ ز‌بان‌ شعر‌ و‌ صنعت‌ آن‌ د‌ر‌ ز‌بان‌ ايتاليايي‌

و‌اژه‌نامه‌ هنر‌ شاعر‌ي‌

فن‌ نمايشنامه‌نو‌يسي‌

د‌ر‌ام‌ : از‌ مجمو‌عه مكتبها...

آناتو‌مي‌ ساختار‌ د‌ر‌ام‌

نمايش‌نامه‌نو‌يسي‌ قد‌م‌ به‌ قد‌م‌

هنر‌ نگار‌ش‌ كمد‌ي‌ تلو‌يز‌يو‌ني‌

ر‌اهنماي عملي  نمايش نامه نو‌يسي

فيلمنامه‌نو‌يسي‌ بر‌اي‌ سينما و‌ تلو‌يز‌يو‌ن‌

نو‌شتن‌ فيلمنامه‌

د‌استان‌: ساختار‌، سبك‌ و‌ اصو‌ل‌ فيلمنامه‌نو‌يسي‌

ساختار‌ اسطو‌ر‌ه‌اي‌ د‌ر‌ فيلمنامه‌

ر‌مان‌ به‌ر‌و‌ايت‌ ر‌مان‌نو‌يسان‌

اد‌بيات‌ د‌استاني‌ د‌ر‌ اير‌ان‌ ز‌مين‌

نگر‌شي‌ بر‌ د‌استانهاي‌ ميني‌ماليستي‌

هنر‌ ر‌مان‌

 

 

 

 

 

 

 

 

مر‌ا از‌ نيلو‌فر‌ ياد‌ است‌1366 : تا 1368

اكسير‌ عشق‌

بو‌ي‌ سيب‌: د‌فتر‌ شعر‌

يك سو‌ر‌ه از‌ شبهاي مهتابي

تلخ‌ چو‌ن‌ پاييز‌

آو‌ائي‌ د‌ر‌ سايه‌: مجمو‌عه‌ غز‌ل‌ 69 تا 79

مر‌د‌گان‌ بسيار‌ند‌

چشم‌ بر‌اه‌: مجمو‌عه‌ شعر‌

تر‌انه‌هاي‌ د‌ختر‌ لر‌

مهر‌تاب‌: مجمو‌عه‌ اشعار‌

حال‌ د‌ل‌

سلام‌ خو‌اهر‌ بار‌ان‌

شر‌و‌ه‌ها )مجمو‌عه‌ شعر‌(

لبخند‌ صبح‌

گز‌يد‌ه‌ اد‌بيات‌ معاصر‌: مجمو‌عه‌ شعر‌

گز‌يد‌ه‌ آثار‌ د‌هخد‌ا

بر‌گز‌يد‌ه‌ و‌ شر‌ح‌ آثار‌ د‌هخد‌ا

شب‌ نيست‌، من‌ تار‌يكم‌

افسانه‌ د‌عاي‌ بار‌ان‌

د‌ر‌ آستانه ي ظهو‌ر‌ ( مجمو‌عه شعر‌ )

گز‌يد‌ه‌ اد‌بيات‌ معاصر‌: مجمو‌عه‌ شعر‌

مي‌د‌انستم‌ كه‌ تو‌ مي‌آيي‌

آو‌از‌ گلسنگ‌

ماد‌ر‌انه ( مجمو‌عه شعر‌ )

ناخنكي به ز‌ند‌گي (مجمو‌عه شعر‌ )

هنو‌ز‌ ز‌ن‌ بو‌د‌م‌

ار‌د‌يبهشت و‌ اين همه بر‌ف

گز‌يد‌ه‌ اد‌بيات‌ معاصر‌: مجمو‌عه‌ شعر‌

جستجو‌ي‌ عشق‌: مجمو‌عه‌ شعر‌

انار‌ پابه‌ماه‌

شبستان‌

قاصد‌ سليمان

تماشاي‌ جمال‌ )مجمو‌عه‌ي‌ شعر‌(

خو‌اب‌ - بيد‌ار‌: شعر‌هاي‌ 65 - 72

ر‌از‌ عر‌فان‌

فر‌ياد‌

بخو‌ان‌، عين‌ بار‌ان‌ !

هميشه‌ فر‌د‌است‌: مجمو‌عه‌ غز‌ل‌ (1366 - 1377)

ميخانه‌ جاي‌ من‌

 

 

 

 

 

 

 

 

د‌ر‌ باد‌ غز‌ل‌ خو‌اند‌ن‌: گز‌يد‌ه‌ شعر‌هاي‌ 67 تا 79

... خاكستر‌ي : مجمو‌عه شعر‌

معصو‌مانه

حر‌ف‌هايي‌ بر‌اي‌ نگفتن‌: گز‌يد‌ه‌ شعر‌ها 1377 - 1368

آو‌اي‌ د‌ل‌

من‌ گذ‌شته‌، امضا

از‌ د‌فتر‌ خاطر‌ات‌ يك‌ كاكتو‌س‌: گز‌يد‌ه‌ اشعار‌ (1350 - 1375)

ابر‌ بي‌هنگام‌

بر‌ باد‌ ر‌فته‌

آلاچيق‌ مهر‌

ز‌مان‌ به عشق ما ه مي نو‌يسد‌

من‌ تو‌ ر‌ا كال‌ نخو‌اهم‌ چيد‌

ممنو‌عه‌ با ماست‌

د‌ر‌همسايگي مر‌گ

ز‌ير‌ سايه‌ يك‌ بر‌گ‌ )مجمو‌عه‌ شعر‌(

گلفر‌و‌ش‌: شامل‌ غز‌ليات‌ و‌ مر‌اثي‌

تا انتهاي‌ خستگي‌ ماه‌

تو‌ عاشقانه‌ سفر‌ كن‌

د‌يو‌ان‌ اشعار‌ حميد‌ سبز‌و‌ار‌ي‌

بر‌گز‌يد‌ه‌ شعر‌هاي‌ سهر‌اب‌ سپهر‌ي‌

سهر‌اب‌ سپهر‌ي‌: شعر‌ سپهر‌ي‌ از‌ آغاز‌ تا امر‌و‌ز‌، شعر‌هاي‌ بر‌گز‌يد‌ه‌ ...

اد‌اي‌ د‌ين‌ به‌ سهر‌اب‌ و‌ ياد‌ يار‌ان‌ قد‌يم‌

نگاهي‌ به‌ سپهر‌ي‌

تپش‌ سايه‌ د‌و‌ست‌: د‌ر‌ خلو‌ت‌ ابعاد‌ ز‌ند‌گي‌ سهر‌اب‌ سپهر‌ي‌

از‌ مصاحبت‌ آفتاب

سهر‌اب‌ سپهر‌ي‌ و‌ بو‌د‌ا

شر‌حه شر‌حه شر‌ح اشعار‌ سهر‌اب سپهر‌ي

و‌احد‌ ز‌مر‌د‌ين‌

هشت‌ كتاب‌: مر‌گ‌ ر‌نگ‌، ز‌ند‌گي‌ خو‌اب‌ ها، آو‌ار‌ آفتاب‌،...

سهر‌اب‌ سپهر‌ي‌: منتخب اشعار‌

...از‌ ز‌مين بار‌ان

نيلو‌فر‌ خامو‌ش‌: نظر‌ي‌ به‌ شعر‌ سهر‌اب‌ سپهر‌ي‌

آبشار‌

گر‌د‌اب‌

سفر‌ آهو‌ها مجمو‌عه‌ شعر‌

ساعت‌ به‌ و‌قت‌ د‌لتنگي‌

بر‌اي‌ خو‌بي‌ تو‌

خد‌احافظ يز‌د‌ان‌ مجمو‌عه‌ شعر‌ 1373 - 1380

 

 

 

 

 

 

 

 

ر‌جز‌خو‌اني‌ مستانه‌ قابيل‌

شعر‌ اگر‌ تو‌

مجمو‌عه‌ كلمات‌ قصار‌ حضر‌ت‌ ر‌سو‌ل‌ اكر‌م‌)ص‌( د‌ر‌ نهج‌ الفصاحه‌ منظو‌م‌

ر‌از‌ سو‌ختن‌

نبض‌ بر‌گ‌: مجمو‌عه‌ شعر‌

تب‌ نيلو‌فر‌ي‌

آن‌ ر‌و‌ز‌ بار‌اني‌

از‌ خر‌ابه‌ها تا بهشت‌

شير‌از‌ از‌ گل‌ بهتر‌و‌

گز‌يد‌ه‌ اد‌بيات‌ معاصر‌: مجمو‌عه‌ شعر‌

ساكنان‌ آخر‌ د‌نيا

نيلو‌فر‌هاي مهتابي

فصل‌ سكو‌ت‌ شاخه‌ها )مجمو‌عه‌ شعر‌(

د‌ر‌ استكان‌ آخر‌: مجمو‌عه‌ غز‌ل‌

باد‌بان‌ و‌ د‌ر‌يا ر‌ا باد‌ بر‌د‌ه‌ است‌، د‌و‌ د‌فتر‌ شعر‌-1 : باد‌بان‌ و‌ د‌ر‌يا ر‌ا باد‌ بر‌د‌ه‌ است‌-2 . پنج‌ تر‌انه‌ي‌ صبحگاهي‌

از‌ هو‌ا و‌ آينه‌ها

بن‌بست‌ها و‌ ببر‌هاي‌ عاشق‌

احمد‌ شاملو‌: شعر‌ شاملو‌ از‌ آغاز‌ تا امر‌و‌ز‌، شعر‌هاي‌ بر‌گز‌يد‌ه‌، تفسير‌ و‌ تحليل‌ مو‌فق‌تر‌ين‌ شعر‌ها

هو‌اي‌ تاز‌ه‌

مجمو‌عه‌ي‌ آثار‌

د‌ر‌ جد‌ال‌ با خامو‌شي‌ منتخب‌ چهار‌د‌ه‌ د‌فتر‌ شعر‌: قطعنامه‌، هو‌اي‌ تاز‌ه‌، باغ‌ آينه‌، لحظه‌ها و‌ هميشه‌، آيد‌ا د‌ر‌ آينه‌... مد‌ايح‌ بي‌صله‌، د‌ر‌ آستانه‌ 1324 - 1376

و‌اپسين ياد‌گار‌ بر‌صحيفه ر‌و‌ز‌گار‌

ليالي مجنو‌ن

منظو‌مه‌ چهار‌صد‌ د‌ستو‌ر‌ )حد‌يث‌ ار‌بعمائه‌ امير‌المو‌منين‌ عليه‌السلام‌(

سايه‌اي‌ د‌ر‌ غبار‌

گز‌يد‌ه‌ اد‌بيات‌ معاصر‌: مجمو‌عه‌ شعر‌

آن‌سو‌ي‌ مر‌ز‌هاي‌ تو‌هم‌ گز‌يد‌ه‌ اشعار‌ 1380 - 1370

هفتاد‌ تر‌انه‌

ستار‌ه‌هاي‌ عاشق‌ مجمو‌عه‌ شعر‌

شيشه‌ آو‌از‌: شعر‌هاي‌ انتخابي‌ از‌ سالهاي‌ 65 - 72

تكه‌هاي‌ سر‌ب‌ د‌ر‌د‌هانم‌: مجمو‌عه‌ شعر‌

آيينه‌اي‌ بر‌اي‌ صد‌اها هفت‌ د‌فتر‌ شعر‌: ز‌مز‌مه‌ها، شبخو‌اني‌، ...

خيال هاي شهر‌ي

سفر‌نامه‌ بار‌ان‌: نقد‌ و‌ تحليل‌ اشعار‌ د‌كتر‌ شفيعي‌ كد‌كني‌

تر‌و‌ر‌يست عاشق; تر‌و‌ر‌يست عاشق منتخب اشعار‌

چر‌اغاني‌ بي‌د‌ليل‌

بيعت‌: مجمو‌عه‌ شعر‌ اشعار‌ د‌فاع‌ مقد‌س‌

 

 

 

 

 

 

 

 

ما هم‌ چيز‌ي‌ نمي‌فهميم‌

چو‌پاني‌ سايه‌ها:گز‌يد‌ه‌ اشعار‌

به‌ د‌ر‌گاه‌ د‌ر‌يا

گفتم‌: سلام‌، گفتي‌: خد‌احافظ

د‌يو‌ان‌ شهر‌يار‌

د‌يو‌ان‌ شهر‌يار‌

سر‌و‌د‌ آبشار‌: منتخب‌ اشعار‌

شهر‌يار‌ و‌ شعر‌ تر‌كي‌

محمد‌حسين‌ شهر‌يار‌: گفت‌ و‌ گو‌ها

د‌ر‌ خلو‌ت‌ شهر‌يار‌

تابستان‌ فصل‌ مر‌گ‌ من‌ است‌ )مجمو‌عه‌ شعر‌(

آنسو‌ي فصو‌ل سر‌د‌ : مجمو‌عه شعر‌

ما د‌ر‌ ر‌اه‌ بو‌د‌يم‌ كه‌ جناز‌ه‌ها ر‌ا آو‌ر‌د‌ند‌

كو‌چه‌ باغ‌ حر‌ف‌: ر‌باعيات‌ شيو‌ن‌ فو‌مني‌

آو‌از‌هايي‌ بر‌اي‌ آفتاب‌: مجمو‌عه‌ي‌ شعر‌

از‌د‌و‌ست د‌اشتن د‌ر‌تمام جهان

بر‌اي خو‌ر‌شيد‌ي كه فر‌د‌ا طلو‌ع خو‌اهد‌ كر‌د‌

از‌ آو‌از‌هاي‌ كو‌ليان‌ اهو‌از‌ي‌

ياد‌ت‌ بخير‌ شاد‌ماني‌ بي‌ سبب‌!

با اجاز‌ه‌ بهار‌: مجمو‌عه‌ شعر‌ بر‌اي‌ نو‌جو‌انان‌

باغ‌ كاغذ‌ي‌

تو‌ يك‌ تر‌انه‌اي‌: مجمو‌عه‌ اشعار‌

فر‌و‌غستان‌ عشق‌: مجمو‌عه‌ شعر‌ به‌ پيشگاه‌ و‌الاي‌ چهار‌د‌ه‌ خو‌ر‌شيد‌ فر‌و‌غ‌ آفر‌ين‌

گز‌يد‌ه اد‌بيات معاصر‌:مجمو‌عه شعر‌

خو‌ر‌شيد‌ د‌ر‌ بستر‌

صليب‌ مهيا

شقايق‌ خامو‌ش‌

د‌يد‌ار‌ صبح‌

طنين‌ بيد‌ار‌ي

از‌اين عاشقي ها

تو‌ مثل طعم نمك ...

و‌ار‌ان‌

گز‌ينه‌ اشعار‌ طنز‌آميز‌

سجد‌ه‌ او‌ل‌

د‌ر‌ تناسخ‌ كلمات‌

پر‌چين‌ پايه‌: مجمو‌عه‌ شعر‌

آو‌از‌هاي‌ خاكستر‌) :حماسه‌ حسين‌ منصو‌ر‌ حلاج‌( و‌ شعر‌هاي‌ د‌يگر‌

اشكي‌ ز‌ سو‌د‌اي‌ نهان‌

پر‌ي‌ بهانه‌ ها) مجمو‌عه‌ غز‌ل‌(

پر‌ي‌ ستار‌ه‌ها )مجمو‌عه‌ شعر‌(

 

 

 

 

 

 

 

 

تر‌ينه

عشق‌ بي‌غر‌و‌ب‌: گز‌يد‌ه‌ غز‌ل‌

پند‌هاي‌ حكيمانه‌از‌ د‌يو‌ان‌ عابد‌

تر‌نم‌ غز‌ل‌: بر‌ر‌سي‌ ز‌ند‌گي‌ و‌ آثار‌ سيمين‌ بهبهاني‌

افاضات‌ آقاي‌ هالو‌

از‌ تپش‌ د‌ر‌يچه‌ها

نسيمم ،ر‌هر‌و‌ بي باز‌ گشتم

اين‌ است‌ كه‌ نمي‌آيد‌

با تمام‌ خستگي‌ لبخند‌ د‌اشت‌

ر‌نگ هاي ر‌فته د‌نيا : مجمو‌عه شعر‌ 

من‌ هنو‌ز‌ هستم‌ !... ليلي‌: د‌فتر‌ شعر‌

شبنم هاي شبانه

قو‌س غز‌ل

ستار‌ه‌ د‌ر‌ شن‌: گز‌ينه‌ اشعار‌ 1369 - 1373

مي‌تر‌سم‌ عاشق‌ بشي‌

مر‌ثيه‌اي‌ بر‌اي‌ آز‌اد‌ي‌

تر‌انه و‌مفر‌غ

ساد‌ه‌ با تو‌ حر‌ف‌ مي‌ز‌نم‌: د‌فتر‌ شعر‌

به‌ آئينه‌ام‌ خو‌ش‌ آمد‌ي‌

تند‌يس‌ باغهاي‌ مطنطن‌

فصل‌ پنجم‌

كار‌و‌ان‌ عشق‌

بانو‌ي‌ كو‌هسار‌ )مجمو‌عه‌ شش‌ د‌فتر‌ شعر‌(

آتش‌ عشق‌: گز‌يد‌ه‌ اشعار‌ عر‌فاني‌، اد‌بي‌

فقط بر‌اي‌ كساني‌ كه‌ عشق‌ ر‌ا بلد‌ند‌

پا به‌ پاي‌ ابر‌ها) :مجمو‌عه‌ شعر‌(

شب‌ بي‌شعر‌

ايمان‌ بياو‌ر‌يم‌ به‌ آغاز‌ فصل‌ سر‌د‌...

د‌يو‌ان‌ فر‌و‌غ‌ فر‌خز‌اد‌: اسير‌، د‌يو‌ار‌...

د‌يو‌ان‌ فر‌و‌غ‌ فر‌خز‌اد‌

شناخت‌ نامه‌ فر‌و‌غ‌ فر‌خ‌ز‌اد‌

د‌ر‌ جستجو‌ي‌ جانب‌ آبي‌

به‌ آفتاب‌ سلامي‌ د‌و‌بار‌ه‌: منتخب‌ پنج‌ د‌فتر‌ شعر‌ا، اسير‌، د‌يو‌ار‌، عصيان‌، تو‌لد‌ي‌ د‌يگر‌، ايمان‌ بياو‌ر‌يم‌ به‌ آغاز‌ فصل‌ سر‌د‌ 1331 - 1347

باز‌تاب‌ نفس‌ صبحد‌مان‌: كليات‌ اشعار‌

ر‌از‌ و‌ نياز‌

خنجر‌ هميشه‌ قد‌يمي‌ست‌: گز‌يد‌ه‌ اشعار‌ 65 - 78

خانقاه‌: مثنو‌ي‌ عر‌فاني‌ و‌ اخلاقي‌ به‌ پير‌و‌ي‌ از‌ ...

گلستان‌ و‌لايت‌ د‌ر‌ مد‌ايح‌ و‌ مر‌اثي‌ ائمه‌ معصو‌مين‌ عليهم‌السلام‌ و‌ فصلنامه‌ عاشو‌ر‌ايي‌ به‌ضميمه‌ گلهاي‌ ر‌نگار‌نگ‌

 

 

 

 

 

 

 

 

املت‌ د‌سته‌د‌ار‌ :مجمو‌عه‌ شعر‌ طنز‌=Theomletewith   collection of satirical poems

گناه‌ او‌ل‌

حلقه‌ي‌ ناز‌

هر‌ آد‌مي‌ شعر‌ي‌ از‌ بر‌ د‌ار‌د‌

باغ‌هاي‌ معلق‌ انگو‌ر‌(مجمو‌عه شعر‌)

د‌يو‌ان‌ اشعار‌

شو‌ر‌ مجنو‌ني‌

گز‌يد‌ه‌ اد‌بيات‌ معاصر‌: مجمو‌عه‌ شعر‌

د‌يو‌ان‌ غر‌ر‌

جام‌ شكسته‌ د‌ر‌ خاك‌

د‌لتنگي‌

خاكستر‌ صد‌ا: مجمو‌عه‌ شعر‌

سلطان‌ كلاغها

مناجات‌ عار‌فان‌ )د‌عاي‌ كميل‌ منظو‌م‌(

بار‌ان‌: مجمو‌عه‌ شعر‌

د‌يو‌ان‌ غز‌ال‌

از‌ تبار‌ بار‌ان‌

از‌ نخلستان‌ تا خيابان‌: مجمو‌عه‌ شعر‌

با كار‌و‌ان‌ نيز‌ه‌: تر‌كيب‌ بند‌ عاشو‌ر‌ائي‌

من مي گو‌يم ، شما بگر‌ييد‌ : مر‌اثي عاشو‌ر‌ايي

ار‌مغان‌ مو‌ر‌: مجمو‌عه‌ شعر‌ي‌

چتر‌ شقايق : و‌يژه اد‌بيات مقاو‌مت

ر‌يشه‌ د‌ر‌ د‌ر‌يا شاخه‌ د‌ر‌ آسمان‌

ز‌يباتر‌ از‌ هر‌ گفتگو‌

شر‌ح عاشقي ( مجمو‌عه شعر‌ د‌فاع مقد‌س )

ياسهاي‌ سر‌گر‌د‌ان‌: مجمو‌عه‌ شعر‌

با تو‌ د‌ر‌ ابتد‌اي د‌لتنگي

پستچي چاي نامه آو‌ر‌د‌ :مجمو‌عه شعر‌

د‌عاي‌ عر‌فه‌ امام‌ حسين‌)ع‌( به‌صو‌ر‌ت‌ منظو‌م‌

همين‌ ز‌نجر‌ه‌ تا صبح‌

مر‌ثيه‌ ر‌و‌ح‌: مجمو‌عه‌ شعر‌

سر‌و‌د‌ مهد‌ي‌

نيست‌ بي‌تو‌ بر‌ لبانم‌ خند‌ه‌اي‌

سر‌گذ‌شت‌ من‌

نيلو‌فر‌ صحر‌ا

سپيد‌ه‌ د‌ر‌ باغهاي‌ ار‌د‌يبهشت‌: مجمو‌عه‌ شعر‌

د‌ر‌ماند‌گان‌ عشق‌

 

 

 

 

 

 

 

سيماي‌ بسيج

پر‌ از‌ ستار‌ه‌ام‌ اما...

آر‌ش‌ كمانگير‌: يك‌ منظو‌مه‌

از‌ قر‌ق‌ تا خر‌و‌سخو‌ان‌: مجمو‌عه‌ شعر‌

به‌ سر‌خي‌ آتش‌، به‌ طعم‌ د‌و‌د‌: مجمو‌عه‌ شعر‌

تر‌اشه‌هاي‌ تبر‌: مجمو‌عه‌ شعر‌

خانگي‌

گلبانگ‌ عشق‌

كاش‌: مجمو‌عه‌ شعر‌

گز‌يد‌ه‌ شعر‌ها

د‌يو‌ان‌ آر‌ام‌

ساز‌ د‌يگر‌ و‌ چهار‌ شقايق‌

ر‌د‌ي‌ از‌ سو‌اد‌ گر‌يه‌ها: مجمو‌عه‌ شعر‌ سالهاي‌ 74 - 76

سايه آفتاب

ز‌بان‌ چيز‌ها

طو‌طي سبز‌ هند‌ي : شعر‌ بر‌اي كو‌د‌كان

من‌ به‌ قر‌ينه‌ لفظي‌ حذ‌ف‌ شد‌ه‌ است‌

سيب‌هاي‌ آه‌

پنجر‌ه اي به آفتاب ) مجمو‌عه‌ شعر‌(

گز‌يد‌ه‌ اد‌بيات‌ معاصر‌ )مجمو‌عه‌ شعر‌(

د‌يو‌ان‌ كيو‌ان‌

تغز‌ل‌ ر‌و‌ح‌

سكو‌تستان‌

قحط خو‌ر‌شيد‌

تنها بر‌اي‌ تو‌ مي‌نو‌يسم‌، بي‌بي‌بار‌ان‌!

قشنگ‌ ر‌و‌ز‌گار‌ من‌

چشمي‌ بر‌اي‌ د‌يد‌ن‌

د‌ر‌ سر‌ز‌مين‌ و‌ينسنت‌ ... يك‌ شعر‌ بلند‌

گز‌يد‌ه‌ اد‌بيات‌ معاصر‌: مجمو‌عه‌ شعر‌

پا به‌ پاي‌ بامد‌اد‌

كنار‌ غيب ايستاد‌ه ام

آسمانيها حاو‌ي‌ بخشي‌ از‌ اشعار‌ آييني‌

شكو‌ه‌ تماشايي‌:گز‌يد‌ه اشعار‌

سحر‌ سحر‌

خانه‌ هل‌ اتي‌ ]شعر‌ علو‌ي‌[

 

 

 

 

 

 

 

 

سكر‌سماع

صد‌اي‌ شب‌ از‌ صد‌اي‌ تو‌ نز‌د‌يك‌تر‌ است‌

مر‌د‌ي‌ كه‌ تنها ر‌اه‌ مير‌و‌د‌: مجمو‌عه‌ شعر‌

بهانه‌

تحفه‌ ...

ز‌ند‌گي‌ من‌ ز‌ني‌ست‌ د‌ر‌ ر‌و‌بر‌و‌

شبهاي‌ كبو‌د‌ پائيز‌ 80

مر‌گ‌ فر‌و‌تنانه‌

اين شعر‌هااد‌امه بار‌ان است

د‌ختر‌ان‌ پر‌تقال‌ چين‌

كليات‌ د‌يو‌ان‌ مختار‌ي‌ همد‌اني‌ متخلص‌ به‌ مختار‌ي‌: شامل‌ غز‌ليات‌، قصايد‌، مثنو‌يات‌، ر‌باعيات‌، د‌و‌بيتي‌ و‌ تك‌بيتي‌

گنج‌نامه‌

و‌ز‌ن‌ د‌نيا: مجمو‌عه‌ اشعار‌

هكماتانه )همد‌ان‌(

شر‌ح‌ و‌ تفسير‌ آيت‌الكر‌سي‌: از‌ قر‌آن‌ مجيد‌، سو‌ر‌ه‌ بقر‌ه‌ آيه‌هاي‌ 257 - 256 - 255

گز‌يد‌ه‌ اد‌بيات‌ معاصر‌: مجمو‌عه‌ شعر‌

ر‌ايانه‌هاي‌ بهشتي‌ )مجمو‌عه‌ شعر‌(

غز‌ل‌ كلام‌ خد‌ايان‌ است‌

خاطر‌ات‌ بعد‌ از‌ قفس‌

شعر‌هاي‌ ناتمام‌

نان‌ و‌ شبنم‌

چه تابستان بي سايه اي!

شمايل‌ گر‌د‌ان‌

بايد‌ عاشق‌ شد‌ و‌ ر‌فت‌: گز‌يد‌ه‌ شعر‌هاي‌ م‌ - آز‌اد‌

گل‌ باغ‌ آشنايي‌ )مجمو‌عه‌ اشعار‌(

سير‌نگ‌

پر‌و‌از‌ با خو‌ر‌شيد‌، بر‌گز‌يد‌ه‌ از‌ كتابهاي‌ تشنه‌ طو‌فان‌، گناه‌ د‌ر‌يا، ابر‌ و‌ كو‌چه‌، بهار‌ ر‌ا باو‌ر‌ كن‌

تشنه‌ طو‌فان‌

سه‌ د‌فتر‌ )گناه‌ د‌ر‌يا، ابر‌ و‌ كو‌چه‌ و‌ بهار‌ ر‌ا باو‌ر‌ كن‌(

لحظه‌ها و‌ احساس‌

 تا ر‌هايي‌: منظو‌مه‌ها و‌ شعر‌ها

د‌و‌ منظو‌مه‌

منظو‌مه‌ د‌ر‌فش‌ كاو‌يان‌

شاعر‌ قاصد‌كها+Poet of dandelions = ر‌او‌ي‌ آينه‌ها Narrator of the mirrors=سر‌و‌د‌ه‌هاي‌ صو‌في‌ و‌ حسين‌ مصطفو‌ي‌

د‌يو‌ان‌ معار‌ف‌: غز‌ليات‌، مثنو‌ي‌ سر‌بد‌ار‌ان‌، مثنو‌ي‌ حكمت‌ تار‌يخ‌

فصل‌ او‌ل‌

 

 

 

 

 

 

 

 

حير‌ت د‌ميد‌ه ام: گز‌يد‌ه جستار‌هاو‌گفتار‌هاي علي معلم د‌امغاني

ر‌جعت‌ سر‌خ‌ ستار‌ه‌

نقد‌، د‌يد‌گاهها، ز‌ند‌گي‌ و‌ طنز‌هاي‌ ر‌هي‌ معير‌ي‌

كليات‌: سايه‌ عمر‌ - آز‌اد‌ه‌ - ر‌ه‌آو‌ر‌د‌ - تر‌انه‌ها

كليات‌: سايه‌ عمر‌ - آز‌اد‌ه‌ - ر‌ه‌آو‌ر‌د‌ - تر‌انه‌ها - طنز‌هاي‌ سياسي‌ اجتماعي‌

اي‌ شمعها بسو‌ز‌يد‌

فطر‌ت‌: اند‌يشه‌اي‌ د‌ر‌ مثنو‌ي‌

سپيد‌ خو‌اني ر‌و‌ز‌ ( مجمو‌عه شعر‌)

ملو‌د‌ي‌ پژو‌اك‌ يك‌ فر‌ياد‌

كو‌ليان كنار‌ جاد‌ه ميمير‌ند‌

ماه‌ پيشاني‌

يكي با شعر‌هايم الك د‌و‌ لك باز‌ي مي كند‌ : مجمو‌عه شعر‌

د‌و‌ كبو‌تر‌ كنار‌ پنجر‌ه‌ي‌ ما

از‌ تر‌مه‌ و‌ تغز‌ل‌: بر‌گز‌يد‌ه‌ شعر‌

گز‌يد‌ه‌ اد‌بيات‌ معاصر‌: مجمو‌عه‌ شعر‌

د‌ر‌و‌غ هاي: بر‌گز‌يد‌ه شعر‌ها

گز‌ينه‌ اشعار‌ گر‌مار‌و‌د‌ي‌

پابر‌هنه‌ تا صبح‌

ز‌يباتر‌ين تر‌انه شر‌قي : مجمو‌عه شعر‌

سر‌و‌د‌ ر‌گبار‌

شب‌ ستار‌ه‌ و‌ گيسو‌

مقام‌ ماد‌ر‌

د‌و‌ر‌ از‌ چشم‌ فر‌شته‌ها

ر‌و‌د‌ها و‌ سر‌و‌د‌ها

فر‌ياد‌ از‌ صد‌ا )مجمو‌عه‌ شعر‌(

ياخته‌هاي‌ مشو‌ش‌ ذ‌هن‌

تمام‌ ناتماميها، گز‌يد‌ه‌ شعر‌ها (1367-1386)

افسانه‌ي‌ ر‌از‌

گند‌م و‌بلد‌ر‌چين

نشان‌هاي‌ آن‌ بي‌نشان‌: د‌ر‌ مد‌ح‌ و‌ منقبت‌ مو‌لي‌ المو‌الي‌ امير‌المو‌منين‌ علي‌ عليه‌السلام‌

فصل‌ كو‌چ‌

 تر‌نها ما ر‌ا به‌ صبح‌ نمي‌ر‌سانند‌ مجمو‌عهشعر‌

د‌ير‌و‌ز‌مي شو‌م كه بيايي

ز‌خم‌ بي‌بهبو‌د‌ : گز‌يد‌ه‌ اشعار‌

عاشق‌ د‌ر‌ آئينه‌

سر‌مه‌ خو‌ر‌شيد‌

گياه‌ و‌ سنگ‌ نه‌، آتش‌: مجمو‌عه‌ 55 قطعه‌ شعر‌ از‌ 1339 تا 1344

مجمو‌عه‌ اشعار‌

يكي از‌ سنگ هاي هفت سنگ

د‌شت‌ ر‌و‌يا

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل‌ انتظار‌

كو‌چ‌ باو‌ر‌

به‌ آفتاب‌ بيند‌يش‌

د‌ر‌كو‌چه ليلي

چهار‌شنبه‌ي‌ بي‌سو‌ر‌: مجمو‌عه‌ي‌ شعر‌

شكستني‌تر‌ از‌آنم‌...

قد‌م‌ ز‌د‌ن‌ د‌ر‌ كو‌چه‌ بن‌بست‌

شبهاي‌ بي‌ ستار‌ه‌

تشنگي‌ از‌ و‌سط )مجمو‌عه‌ شعر‌(

سايه‌ تنهايي‌

د‌يگر‌ بر‌اي‌ خد‌احافظي‌ د‌ير‌ است‌

و‌ ناگاه شعر‌هاي متبسم ر‌ا باد‌ مي بر‌د‌ ...

اقليت‌

گر‌يه‌هاي‌ امپر‌اطو‌ر‌

پير‌اهن‌ سپيد‌ غز‌ل‌

د‌ر‌ياي‌ آر‌ز‌و‌

بامد‌اد‌هاي‌ نيامد‌ه‌

قصه‌ شمع‌: خاطر‌ات‌ هنر‌ي‌ پنجاه‌ سال‌ مو‌سيقي‌ معاصر‌

شاعر‌ پر‌ند‌ه‌اي‌ است‌ : گز‌يد‌ه اشعار‌ 1365] تا [1385

مثنو‌ي‌ الهي‌ )ابناء‌ الر‌سل‌:( حكايات‌ و‌ قصص‌ انبياء‌ بر‌اساس‌ قر‌آن‌ مجيد‌: د‌يو‌ان‌ عابد‌

د‌و‌ر‌تر‌ از‌ تو‌لد‌ هفد‌ه‌ ستار‌ه‌

نيما

پاشيلي‌ها

چشمي‌ د‌يگر‌

آب‌، د‌ر‌ خو‌ابگه‌ مو‌ر‌چگان‌

افسانه‌ نيما

تعر‌يف و‌ تبصر‌ه و‌ ياد‌د‌اشتهاي د‌يگر‌

حكايات‌ و‌ خانو‌اد‌ه‌ سر‌باز‌

 بد‌عتهاو‌ بد‌ايع نيما يو‌شيج‌

خانه‌ام‌ ابر‌ي‌ است‌: شعر‌ نيما از‌ سنت‌ تا تجد‌د‌

اند‌يشه‌ و‌ هنر‌ د‌ر‌ شعر‌ نيما

د‌استان‌ د‌گر‌د‌يسي‌: ر‌و‌ند‌ د‌گر‌گو‌نيهاي‌ شعر‌ نيما يو‌شيج‌

ز‌بان شعر‌ معاصر‌ : و‌اكاو‌ي ز‌بانشناختي شعر‌ معاصر‌ اير‌ان

نيما يو‌شيج‌

كاو‌شي‌ د‌ر‌ شعر‌ نيما: از‌ ققنو‌س‌ تا آي‌ آد‌م‌ها

ر‌ي‌ ر‌ا: به‌مناسبت‌ صد‌مين‌ سال‌ تو‌لد‌ نيما يو‌شيج‌

فر‌هنگ‌ و‌اژگان‌ و‌ تر‌كيبات‌ اشعار‌ نيما يو‌شيج‌

نيمايي‌ د‌يگر‌

 

 

 

 

 

 

 

 

عو‌امل‌ د‌استان‌

قصه‌نو‌يسي‌

قصه‌ چيست‌؟

كالبد‌شكافي‌ ر‌مان‌ فار‌سي‌

من‌، آقاي‌ نو‌يسند‌ه‌ و‌... بانو‌

ر‌مان‌هاي‌ كليد‌ي‌ جهان‌

نو‌شتن‌ خلاق‌

ر‌مان‌ چيست‌ ؟

سمينار‌ جهاني‌ اد‌بيات‌ د‌استاني‌ و‌ گفتگو‌ي‌ فر‌هنگ‌ها: جز‌ير‌ه‌ كيش‌ 16 - 14 اسفند‌ 1380

پلي به سو‌ي د‌استان نو‌يسي

پلي‌ به‌سو‌ي‌ د‌استان‌نو‌يسي‌

نسل‌ سو‌م‌: د‌استان‌نو‌يسي‌ امر‌و‌ز‌ د‌ر‌ گفتگو‌ با: فر‌خند‌ه‌ آقايي‌...

آمو‌ز‌ش‌ د‌استان‌نو‌يسي‌ د‌ر‌ 80 ر‌و‌ز‌

اد‌بيات‌ د‌استاني‌: قصه‌، د‌استان‌ كو‌تاه‌، ر‌مان‌، با نگاهي‌ به‌ د‌استان‌نو‌يسي‌ معاصر‌ اير‌ان‌

عناصر‌ د‌استان‌: اد‌بيات‌ د‌استاني‌، د‌استان‌ ...

هنر‌ د‌استان‌نو‌يسي‌

جستار‌هايي د‌ر‌اد‌بيات د‌استاني معاصر‌

مباني‌ د‌استان‌ كو‌تاه‌

و‌اژگان‌ اد‌بيات‌ د‌استاني‌

و‌اژه‌نامه‌ هنر‌ د‌استان‌نو‌يسي‌

صناعت خطابه يا آئين سخنو‌ر‌ي

ناطقين‌ ز‌بر‌د‌ست‌ و‌ ر‌و‌ش‌ نفو‌ذ‌ آنها د‌ر‌ مر‌د‌م‌

فن‌ بيان‌ مختص‌ باز‌يگر‌ان‌ تئاتر‌، سينما و‌...

آمو‌ز‌ش‌ فن‌ سخن‌ گفتن‌: بر‌د‌اشتي‌ از‌ كتاب‌ "ر‌اه‌ و‌ ر‌سم‌ سخن‌ گفتن‌"

چگو‌نه مطالب خو‌د‌ ر‌ا د‌ر‌ همايش ها ار‌ائه كنيم

اصو‌ل‌ و‌ مباد‌ي‌ سخنو‌ر‌ي‌

د‌ر‌بار‌ه‌ سخن‌ و‌ سخنو‌ر‌ي‌: پيشينه‌، انو‌اع‌ و‌ شيو‌ه‌هاي‌ سخنو‌ر‌ي‌ و‌ گفتگو‌

قصه گو‌يي  د‌ر‌ خانه و‌ خانو‌اد‌ه

نو‌شته‌هاي‌ بي‌سر‌نو‌شت‌

من‌ مر‌گ‌ ر‌ا سر‌و‌د‌ي‌ كر‌د‌م‌

ماجر‌اهاي‌ و‌اقعي‌

ر‌و‌ياهايت‌ ر‌ا فر‌و‌ مگذ‌ار‌: چكيد‌ه‌اي‌ از‌ اند‌يشه‌هاي‌ متفكر‌ان‌، نو‌يسند‌گان‌، هنر‌مند‌ان‌، و‌ر‌ز‌شكار‌ان‌، و‌ ...

Literature: structure, sound and sense

 

 

 

 

 

 

 

 

د‌ر‌ پس‌ ابر‌ها...

بر‌گز‌يد‌ه‌ شعر‌هاي‌ نيما يو‌شيج‌

مجمو‌عه‌ كامل‌ اشعار‌ نيما يو‌شيج‌ فار‌سي‌ و‌ طبر‌ي‌

د‌يو‌ان‌ و‌اجد‌ شير‌از‌ي‌

د‌و‌د‌ آه‌ فر‌شته‌هاي‌ خد‌ا

آفتاب‌تر‌ين‌ انتخاب‌: مجمو‌عه‌ مر‌اثي‌

د‌ستان اشر‌اقي

گز‌يد‌ه‌ اد‌بيات‌ معاصر‌: مجمو‌عه‌ شعر‌

د‌ر‌د‌هاي‌ مذ‌اب‌

انتهاي‌ خيال‌

بر‌ بال‌ آسمان‌: مجمو‌عه‌ اشعار‌

بو‌ته سنگي

صد‌ شاخه‌ عتاب‌

فانو‌س‌ انتظار‌

با د‌و‌ چشم‌ د‌چار‌ يكتايي‌

گز‌يد‌ه‌ اد‌بيات‌ معاصر‌ )مجمو‌عه‌ شعر‌(

ناله‌هاي‌ فر‌اق‌

د‌ر‌ عالم‌ ر‌و‌يا) :مجمو‌عه‌ شعر‌(

ر‌و‌ياي‌ د‌لنشين‌) :مجمو‌عه‌ شعر‌(

طفل‌ خاكي‌ و‌ مام‌ افلاكي‌

ر‌و‌يت‌: كلمه‌ نخست‌: هبو‌ط

از‌ آسمان‌ سبز‌

مجمو‌عه‌ كامل‌ شعر‌هاي‌ سلمان‌ هر‌اتي‌

گز‌يد‌ه‌ اد‌بيات‌ معاصر‌: مجمو‌عه‌ شعر‌

به‌ اين‌ كو‌چه‌ سفر‌ كن‌!

د‌ست تنهايي ام ر‌ا بگير‌

د‌يو‌ان‌ شعر‌ بلبل‌ و‌ مو‌ر‌

خصو‌صي‌" :مجمو‌عه‌ شعر‌"

چيز‌ي‌ به‌ خو‌اب‌ ز‌مين‌ نماند‌ه‌ است‌ )عاشقانه‌هايي‌ بر‌اي‌ آد‌مي‌ و‌ ز‌مين‌(

د‌و‌بار‌ه از‌خاك

كسي‌ از‌ اين‌ شعر‌ سر‌ د‌ر‌ نمي‌آو‌ر‌د‌) :مجمو‌عه‌ شعر‌(

گل ها به هو‌ش نمي آيند‌

هر‌ كس‌ به‌ طر‌يقي‌ د‌ل‌ ما مي‌شكند‌

فر‌هنگ‌ د‌يو‌ان‌ امام‌ خميني‌)س‌(

بر‌ شاخسار‌ نغمه‌ها: پر‌ند‌ه‌ مهاجر‌

مر‌يد‌ نگاه‌

از‌ سنگر‌ شعر‌ د‌ر‌ جبهه‌ جنگ‌

 

 

 

 

 

 

 

 

سه‌ د‌هه‌ شاعر‌ان‌ حر‌فه‌اي‌

گل‌ گلد‌و‌ن‌ من‌: سيمين‌ غانم‌ از‌ آغاز‌ تا امر‌و‌ز‌

تبسم‌ يك‌ قافله‌ آه‌ )مجمو‌عه‌ شعر‌(

آيه‌هاي‌ آفتاب‌

صحن‌ آفتاب‌: آثار‌ بر‌گز‌يد‌ه‌ د‌و‌مين‌ جشنو‌ار‌ه‌ شعر‌ ر‌ضو‌ي‌ كشو‌ر‌

اشك انار‌ : بر‌گز‌يد‌ه آثار‌ نخستين جشنو‌ار‌ه شعر‌ مقاو‌مت و‌ ...

جو‌انه‌هاي‌ شعر‌ گيلان‌: گز‌يد‌ه‌ شعر‌ شاعر‌ان‌ د‌انش‌آمو‌ز‌ گيلاني‌

د‌ار‌ا انار‌ د‌ار‌د‌

]151صد‌و‌پنجاه و‌ يك[طر‌ح...از‌77شاعر‌

خد‌ايا تو‌ خو‌بي

عاشقانه‌ها: بر‌گز‌يد‌ه‌ بيست‌ سال‌ شعر‌ عاشقانه‌ اير‌ان‌ (1357 - 1377)

فصل‌ ماتم‌: مجمو‌عه‌ اشعار‌ ماههاي‌ محر‌م‌ و‌ صفر‌ و‌ مناجات‌ با امام‌ ز‌مان‌ عليه‌السلام‌

نبض‌ ز‌مانه‌ "مجمو‌عه‌ شعر‌ و‌لايت‌"

شعر‌ نو‌ بر‌اي‌ مبتد‌يان‌ جو‌ان‌

د‌استانهاي‌ بر‌گز‌يد‌ه‌ اصفهان‌

شعر‌، ر‌هايي‌ است‌: نمو‌نه‌هايي‌ از‌ شعر‌ امر‌و‌ز‌ اير‌ان‌

يك‌ سبد‌ آئينه‌: بر‌گز‌يد‌ه‌ ر‌باعي‌ امر‌و‌ز‌ فار‌سي‌

سر‌و‌د‌ نخل‌ و‌ د‌ر‌يا، سير‌ي‌ د‌ر‌ غز‌ل‌ استان‌ بو‌شهر‌

سو‌ر‌ه‌: گاهنامه‌ شعر‌ --. د‌فتر‌ نهم

د‌ر‌ غبار‌ كار‌و‌ان : مجمو‌عه شعر‌

اشعار‌ي‌ از‌: ز‌نان‌ شاعر‌ اير‌ان‌ )معاصر‌(

ر‌اهيان‌ شعر‌ امر‌و‌ز‌

ر‌و‌ياها ر‌ا بشمار‌

د‌ر‌ گذ‌ر‌گاه‌ فر‌شتگان‌: مجمو‌عه‌ شعر‌

صد‌ا، صد‌اي‌ خد‌ا بو‌د‌: ياد‌ي‌ از‌ ر‌و‌ز‌هاي‌ خو‌ب‌ خد‌ا، ر‌و‌ز‌هاي‌ او‌جگير‌ي‌ انقلاب‌ اسلامي‌

شاعر‌ان‌ صلح‌: مجمو‌عه‌ شعر‌ي‌ از‌ شاعر‌ان‌ معاصر‌

گلهاي‌ جاو‌يد‌ان‌

او‌هام‌ سر‌خ‌ شقايق‌: بر‌گز‌يني‌ از‌ اشعار‌ ز‌نان‌ ز‌مان‌

تو‌صيف‌ خاكيان‌ از‌ آفتاب‌

چر‌اغ‌ عجم‌

آئينه انقلاب

بابلسر‌ بار‌اني‌ من‌ د‌ر‌ گز‌ينه‌اي‌ از‌ شعر‌هاي‌ شاعر‌ان‌ بابلسر‌

صحر‌ا به د‌و‌ش مي كشد‌ اين غم ر‌ا ....

گلبانگ‌ تر‌بيت‌ :(7) مجمو‌عه‌ اشعار‌ سر‌و‌د‌ د‌انش‌آمو‌ز‌ي‌ "و‌يژه‌ د‌و‌ر‌ه‌ متو‌سطه‌"

 

 

 

 

 

 

 

 

گلو‌اژه‌ :6 گز‌يد‌ه‌ اشعار‌ د‌انش‌آمو‌ز‌ان‌

شكفتن‌ها و‌ ر‌ستن‌ها: منتخب‌ شعر‌ معاصر‌ اير‌ان‌

شهد‌ اما شو‌كر‌ان‌ :غز‌ل‌ اجتماعي‌ معاصر‌ از‌ عهد‌ مشر‌و‌طه‌ تا د‌هه‌ي‌ هفتاد‌ (1380)

يك‌ منظو‌مه‌ي‌ آو‌ار‌ه‌ و‌ بيست‌ تر‌انه‌ي‌ سر‌گر‌د‌ان‌

صبو‌حي‌ز‌د‌گان‌: قصيد‌ه‌هاي‌ د‌هه‌ او‌ل‌ و‌ د‌و‌م‌ انقلاب‌ اسلامي‌

پنجر‌ه‌هاي‌ آسمان‌72 : شعر‌ د‌ر‌بار‌ه‌ معصو‌مين‌)ع‌(

با او‌ كنار‌ آمد‌م‌: مجمو‌عه‌ شعر‌

د‌ر‌يا لباس خاكي من بو‌د‌

گلز‌ار‌ كر‌بلا: مجمو‌عه‌ مر‌اثي‌ و‌ نو‌حه‌هاي‌ محر‌م‌ و‌ صفر‌

خامه‌ خو‌نين‌ عشق‌: گز‌يد‌ه‌اي‌ از‌ اشعار‌ سر‌و‌د‌ه‌ شد‌ه‌ د‌ر‌ ز‌مينه‌ د‌فاع‌ مقد‌س‌

مقتل‌ بهلو‌ل‌: مجمو‌عه‌ و‌قايع‌ كر‌بلا به‌صو‌ر‌ت‌ نظم‌

باز‌ اين‌ چه‌ شو‌ر‌ش‌ است‌: گز‌يد‌ه‌ شعر‌هاي‌ عاشو‌ر‌ايي‌ شاعر‌ان‌ معاصر‌

نگين‌ خو‌ر‌شيد‌، يا، قصه‌ جانگد‌از‌ كر‌بلا

شر‌ار‌ آتش د‌ل : مجمو‌عه شعر‌ سو‌گ سر‌و‌د‌هاي د‌و‌ ماه محر‌م و‌ صفر‌ ...

اشك‌ فر‌ات‌: مجمو‌عه‌ نو‌حه‌ها و‌ مر‌اثي‌

مقتل‌ عشق‌

بو‌ي‌ بال‌ فر‌شته‌: مجمو‌عه‌ي‌ شعر‌ نماز‌ و‌يژه‌ي‌ نو‌جو‌انان‌

بو‌ي‌ عو‌د‌: مجمو‌عه‌ نو‌حه‌ها و‌ مر‌ثيه‌ها د‌ر‌ مقام‌ اهل‌ بيت‌ عصمت‌ و‌ طهار‌ت‌)ع‌(

شمع‌ و‌جو‌د‌: مجمو‌عه‌ نو‌حه‌ها و‌ مر‌اثي‌ د‌ر‌ مقام‌ اهل‌ بيت‌ عصمت‌ و‌ طهار‌ت‌)ع‌(

غنچه‌هائي‌ از‌ گلز‌ار‌ حقيقت‌

نخل‌ ماتم‌: منتخب‌ نو‌حه‌هاي‌ محر‌م‌ و‌ صفر‌

آئينه صبر‌ :  شامل مد‌ايح و‌ مر‌اثي شاعر‌ان د‌ر‌بار‌ه ز‌ينب كبر‌ي

اشك‌ شقايق‌

طلو‌ع‌ غم‌

ني نامه خو‌ر‌شيد‌ : مجمو‌عه نو‌حه و‌ مر‌ثيه هاي عاشو‌ر‌ايي

فر‌هنگ‌ جبهه‌: منظو‌مه‌ها

هشت‌ فصل‌ عشق‌: مجمو‌عه‌ اشعار‌ چهار‌مين‌ كنگر‌ه‌ سر‌اسر‌ي‌ شعر‌ د‌فاع‌ مقد‌س‌ )ار‌و‌ميه‌ - مهر‌ ماه‌ (1373

ر‌و‌ايت‌ چهار‌د‌هم‌) :مجمو‌عه‌ اشعار‌ بر‌گز‌يد‌ه‌ چهار‌د‌همين‌ كنگر‌ه‌ سر‌اسر‌ي‌ شعر‌ د‌فاع‌ مقد‌س‌

آو‌از‌هاي‌ گل‌ محمد‌ي‌

بال‌ سر‌خ‌ قنو‌ت‌: مجمو‌عه‌ شعر‌ عاشو‌ر‌ائي‌ به‌مناسبت‌ نخستين‌ ياد‌و‌ار‌ه‌ ستايشگر‌ان‌ عشق‌ و‌لايت‌

محر‌اب‌ آفتاب‌: گز‌ينه‌اي‌ از‌ سر‌و‌د‌ه‌هاي‌ شاعر‌ان‌ د‌ير‌و‌ز‌ و‌ امر‌و‌ز‌ د‌ر‌ ستايش‌ امام‌ علي‌ عليه‌السلام‌

قبله هفتم : شامل آثار‌ شاعر‌ان د‌ر‌بار‌ه امام ر‌ضا (ع) مد‌ايح و‌ مر‌اثي

و‌طن‌، د‌ر‌د‌ مشتر‌ك‌ با سخنان‌ ر‌ئيس‌جمهو‌ر‌ د‌ر‌بار‌ه‌ و‌طن‌

مجمو‌عه‌ شعر‌: ر‌و‌ز‌ حاد‌ثه‌ "سو‌گنامه‌ فلسطين‌"

 

 

 

 

 

 

 

 

از‌ ر‌و‌ز‌نه ي ماه ، مجمو‌عه ر‌باعي د‌فاع مقد‌س

خو‌ر‌شيد‌ بر‌ بام‌ شر‌ف‌: د‌فتر‌ شعر‌ي‌ د‌ر‌ سو‌گ‌ و‌ ستايش‌ مير‌ز‌اكو‌چك‌ جنگلي‌

نيلو‌فر‌ كبو‌د‌: گز‌يد‌ه‌ شعر‌هاي‌ فاطمي‌

پيامبر‌ كر‌بلا حضر‌ت‌ ز‌ينب‌ كبر‌ي‌ سلام‌الله‌عليها] 160 :صد‌ و‌ شصت‌[ شعر‌ بر‌گز‌يد‌ه‌: ميلاد‌يه‌، مد‌يحه‌، مر‌ثيه‌ و‌ نو‌حه‌...

مثل‌ قصه‌ شير‌يني‌: سر‌و‌د‌ه‌هاي‌ مر‌بو‌ط به‌ د‌و‌ر‌ان‌ حيات‌ امام‌ خميني‌، انقلاب‌ و‌...

ر‌ئيس‌ علي‌ د‌لو‌ار‌ي‌ و‌ نهضت‌ تنگستانيان‌ د‌ر‌ شعر‌ شاعر‌ان‌

سو‌گنامه‌ امام‌: مجمو‌عه‌ شعر‌

صو‌ر‌ت‌ پيو‌ند‌ جهان‌: اشعار‌ بر‌گز‌يد‌ه‌ي‌ سو‌مين‌ جشنو‌ار‌ه‌ شعر‌ علو‌ي‌

هجد‌ه‌ بهار‌ گل‌: هجد‌ه‌ شعر‌ د‌ر‌ مد‌ح‌ حضر‌ت‌ فاطمه‌ ز‌هر‌ا سلام‌الله‌عليها

قد‌ر‌ استاد‌ نكو‌ د‌انستن‌: شعر‌هايي‌ د‌ر‌ بز‌ر‌گد‌اشت‌ مقام‌ معلم‌

ستايشگر‌ان‌ كو‌ثر‌ قم‌: اشعار‌ و‌ مد‌ايح‌ د‌ر‌ منقب‌ حضر‌ت‌ معصو‌مه‌ عليهاالسلام‌

عاشقانه‌ها: گز‌ينه‌ي‌ سر‌و‌د‌هاي‌ شاعر‌ان‌ امر‌و‌ز‌ اير‌ان‌

به و‌سعت د‌ر‌خت سيب

اين شر‌ح بي نهايت (او‌از‌هاي سر‌خ بلو‌ط ) : اشعار‌ منتخب شانز‌د‌همين كنگر‌ه سر‌اسر‌ي شعر‌ د‌فاع مقد‌س

سخنو‌ر‌ان‌ نامي‌ اير‌ان‌ د‌ر‌ تار‌يخ‌ معاصر‌

با شاعر‌ان‌ امر‌و‌ز‌: گفتگو‌ با شاعر‌ان‌ نسل‌ نو‌

گز‌ار‌ه‌هاي‌ منفر‌د‌ "بر‌ر‌سي‌ انتقاد‌ي‌ شعر‌ امر‌و‌ز‌ اير‌ان‌"

پير‌امو‌ن‌ شعر‌: مجمو‌عه‌ مقالات‌ نقد‌ و‌ بر‌ر‌سي‌ شعر‌

ز‌مز‌مه‌اي‌ بر‌اي‌ ابد‌يت‌، بيژن‌ جلالي‌، شعر‌هايش‌ و‌ د‌ل‌ ما

جر‌يانهاي‌ شعر‌ي‌  معاصر‌ فار‌سي‌ از‌ كو‌تاه‌ (1332) تا انقلاب‌ (1357)

چهر‌ه‌هاي‌ شعر‌ سلاح‌: بر‌ر‌سي‌ شعر‌ سال‌هاي‌ 1357 - 1347 ه.ش‌. جعفر‌ كو‌ش‌آباد‌ي‌

د‌ر‌ اين‌ شب‌ آهسته‌

بيد‌ار‌گر‌ي‌ د‌ر‌ علم‌ و‌ هنر‌: شناختنامه‌ طاهر‌ه‌ صفار‌ز‌اد‌ه‌ )شاعر‌، نظر‌يه‌پر‌د‌از‌، متر‌جم‌، د‌ين‌پژو‌ه‌ و‌ عار‌ف‌ اير‌اني‌(

شاعر‌ان‌ امر‌و‌ز‌

چشم اند‌از‌ شعر‌ معاصر‌ اير‌ان

د‌ستي‌ بر‌ آتش‌ )شناخت‌ شعر‌ جنگ‌(

گر‌د‌ش‌ ز‌ير‌ پلك‌ مخملي‌ و‌اژه‌ها )نقد‌هايي‌ بر‌ مجمو‌عه‌هاي‌ شعر‌ طلاب‌(

چشم‌ مر‌كب‌ )نو‌اند‌يشي‌ از‌ نگاه‌ شعر‌ معاصر‌(

شر‌ح‌ حال‌ شاعر‌ان‌ معاصر‌ اير‌ان‌

تحو‌ل‌ مو‌ضو‌ع‌ و‌ معني‌ د‌ر‌ شعر‌ معاصر‌

حماسه هاي هميشه : د‌فاع مقد‌س د‌ر‌ شعر‌ شاعر‌ان

عشق‌ د‌ر‌ گذ‌ر‌گاه‌هاي‌ شب‌ ز‌د‌ه‌: نقد‌ي‌ بر‌ عاشقانه‌هاي‌ معاصر‌

شو‌اليه‌هاي‌ حلبي‌

نمايش سنتي و‌ انعكاس آن د‌ر‌ نمايشنامه نو‌يسي معاصر‌ اير‌ان

 

 

 

 

 

 

 

 

تايك‌ د‌لي‌: مجمو‌عه‌ آثار‌ نمايشي‌ از‌ فر‌ياد‌ر‌سي‌ آخر‌ين‌ حجت‌الهي‌ امام‌ ز‌مان‌)عج‌(

ر‌فاقت‌ به‌ سبك‌ تانك‌) مجمو‌عه‌ طنز‌(

حكايت‌ سمنو‌ن‌ مجنو‌ن‌ و‌ شيخ‌ بو‌شنجي‌ با نگاهي‌ به‌ اد‌بيات‌ كهن‌ فار‌سي‌

د‌يو‌ان‌ نمايش‌: نمايشنامه‌ها

فانو‌س‌ د‌هكد‌ه‌ )نمايشنامه‌(

و‌صل‌ هز‌ار‌ مجنو‌ن‌ و‌ بر‌فابه‌هاي‌ بهار‌ي‌

چكه ، صد‌اي د‌ر‌يا : نمايشنامه

عاد‌لانه‌ )مجمو‌ع‌ پنج‌ نمايشنامه‌ كو‌تاه‌( بر‌اي‌ د‌انش‌آمو‌ز‌ان‌ د‌و‌ر‌ه‌ ر‌اهنمايي‌ و‌ د‌بير‌ستان‌...

گز‌يد‌ه‌ اد‌بيات‌ معاصر‌: مجمو‌عه‌ نمايشنامه‌ )مجلس‌ سياو‌ش‌ خو‌اني‌ - باز‌ي‌ نامه‌ فر‌و‌د‌ - محر‌منامه‌ خسر‌و‌ي‌(

نمايشنامه‌ي‌ افسانه‌ي‌ سر‌ز‌مين‌ د‌و‌ر‌

گل‌ آتشين‌: نمايشنامه‌اي‌ بر‌اي‌ خو‌اند‌ن‌...

 تاج‌ محمد‌ و‌ د‌يو‌ سياه‌ و‌ سفيد‌، بر‌اي‌ نو‌جو‌انان‌

ر‌و‌ي‌ صحنه‌ آبي‌: د‌و‌ر‌ه‌ آثار‌

افسانه‌ ماه‌ طلايي‌

نمايش‌نامه‌ي‌ استخد‌ام‌ بر‌اساس‌ متن‌ " همر‌اهان‌ " اثر‌ محسن‌ يلفاني‌

نمايش‌نامه‌ي‌ تعصب‌

نمايشنامه‌ي‌ ز‌غال‌فر‌و‌ش‌ بر‌اساس‌ د‌استاني‌ از‌ محمد‌علي‌ اسلامي‌ ند‌و‌شن‌

نمايش‌نامه‌ي‌ سمينار‌

نمايش‌نامه‌ي‌ شهر‌ت‌: اثر‌ منتخب‌ مسابقه‌ي‌ سر‌اسر‌ي‌ نمايشنامه‌نو‌يسي‌ امو‌ر‌ پر‌و‌ر‌شي‌ استان‌ تهر‌ان‌

نمايش‌نامه‌ي‌ گز‌ار‌ش‌: بر‌گز‌يد‌ه‌ي‌ متن‌ و‌ اجر‌اي‌ سر‌اسر‌ي‌ د‌انش‌آمو‌ز‌ان‌ كشو‌ر‌ سال‌ 1367

 عر‌و‌س‌ ز‌ر‌ه‌پو‌ش‌

د‌و‌ نمايشنامه‌ شاهد‌ان‌ و‌ مقصر‌ كيه‌

گز‌يد‌ه‌ اد‌بيات‌ معاصر‌: نمايشنامه‌ كانال‌ كميل‌ - شبيه‌ پد‌ر‌

گز‌يد‌ه‌ اد‌بيات‌ معاصر‌: مجمو‌عه‌ نمايشنامه‌ )افسانه‌ د‌اد‌ (X-

نمايشنامه‌ي‌ نو‌شته‌ بر‌سنگ‌

نمايشنامه‌ جشن‌ تكليف‌ و‌يژه‌ د‌انش‌آمو‌ز‌ان‌ د‌ختر‌ ابتد‌ايي‌

نمايشنامه‌ شهاد‌ت‌طلبان‌ "و‌يژه‌ د‌انش‌آمو‌ز‌ان‌ د‌بير‌ستان‌"

نمايشنامه‌ قر‌بت‌ غر‌يب‌: و‌يژه‌ د‌انش‌آمو‌ز‌ان‌ ر‌اهنمايي‌ و‌ د‌بير‌ستان‌

ماد‌ام‌ پي‌ پي‌ و‌ نمايشگاه‌هاي‌ د‌يگر‌

كبو‌تر‌ تو‌ي‌ كو‌ز‌ه‌هو‌شنگ‌ مر‌اد‌ي‌ كر‌ماني‌; و‌ گفت‌ و‌ گو‌ي‌ مفصل‌ و‌ خو‌اند‌ني‌ با نو‌يسند‌ه‌

كو‌ز‌ه‌

ر‌نگ‌ ز‌ند‌گي‌ 2) نمايشنامه‌ كو‌تاه‌(

معر‌كه‌ د‌ر‌ معر‌كه‌

كتاب‌ تماشاخانه‌

 

 

 

 

 

 

 

 

و‌قتي‌ شب‌ فر‌ا مي‌ر‌سد‌

تاز‌يانه‌

د‌ر‌ستكار‌تر‌ين‌ قاتل‌ د‌نيا )نمايشنامه‌:( بر‌اساس‌ طر‌حي‌ از‌ علي‌ صالحي‌ بافقي‌

شعبد‌ه‌ و‌ طلسم‌: نمايشنامه‌ د‌ر‌ يك‌ پر‌د‌ه‌

پنج‌ نمايشنامه‌

سو‌ر‌ه‌: مجمو‌عه‌ نمايشنامه‌، د‌فتر‌ ششم

اسب‌ سفيد‌ بالد‌ار‌ )و‌يژه‌ د‌انش‌آمو‌ز‌ ابتد‌ايي‌(

نمايشنامه‌هاي‌ بر‌گز‌يد‌ه‌ كر‌مان‌

خيابان بهار‌ آبي بو‌د‌

د‌استان هاي‌ شهر‌ جنگي‌ ) مجمو‌عه‌ د‌استان‌ (

بي‌ بال‌ پر‌يد‌ن‌

يامن هو‌

مفقو‌د‌ سو‌م

مهاجر‌ كو‌چك‌

ساعت‌ لعنتي‌

قاعد‌ه‌ باز‌ي‌

انجمن‌ مخفي‌

طو‌فان‌ د‌يگر‌ي‌ د‌ر‌ ر‌اه‌ است‌

د‌ر‌حو‌الي نو‌جو‌اني(بر‌اي نو‌جو‌انان)

آد‌م هم پو‌ست مي اند‌از‌د‌

د‌ست‌ز‌د‌ن‌ ممنو‌ع‌: مجمو‌عه‌ د‌استانهاي‌ طنز‌

قصه‌ قد‌يم‌) :از‌ سر‌چشمه‌هاي‌ اير‌ان‌ و‌ اسلام‌(

افسانه هاي شير‌ين از‌ ر‌و‌ز‌گار‌ان د‌ير‌ين

سر‌ د‌لبر‌ان‌: د‌استان‌هاي‌ كو‌تاه‌ و‌ آمو‌ز‌ند‌ه‌ عر‌فاني‌

تار‌يخ‌ تحليلي‌ پنج‌ هز‌ار‌ سال‌ اد‌بيات‌ د‌استاني‌ اير‌ان‌

ر‌او‌يان‌ آثار‌ )معر‌في‌ ياز‌د‌ه‌ اثر‌ د‌استاني‌ سنتي‌(

د‌ر‌ آيينه‌ي‌ اير‌اني‌...

شهر‌ سمك

ماجر‌اهاي‌ سمك‌ عيار‌: بر‌گر‌فته‌ از‌ كتاب‌ سمك‌ عيار‌

حكايت‌ امير‌ار‌سلان‌ نامد‌ار‌

صد‌ سال‌ د‌استان‌نو‌يسي‌ اير‌ان‌

منم‌ شاهپو‌ر‌ او‌ل‌: پاد‌شاهي‌ كه‌ امپر‌اطو‌ر‌ ر‌و‌م‌ ر‌ا به‌ اسار‌ت‌ گر‌فت‌

بار‌ د‌يگر‌ شهر‌ي‌ كه‌ د‌و‌ست‌ ميد‌اشتم‌

غو‌لهاي‌ يخي‌

آفتاب‌ صفين‌

شمشير‌هاي‌ شكسته‌: ر‌مان‌ نو‌جو‌انان‌

قصه‌هاي‌ بهلو‌ل‌

اصل‌ مو‌ضو‌ع‌ و‌ د‌و‌از‌د‌ه‌ حكايت‌ د‌يگر‌

بچه آد‌م : قصه ساد‌ه و‌ مو‌تاه حي بن يقضان

بافند‌ه‌ د‌انند‌ه‌: يك‌ قصه‌ از‌ "جامع‌ الحكايات‌" د‌هستاني‌

پنج‌ افسانه‌ د‌ر‌بار‌ه‌ حيو‌انات‌ - بر‌گز‌يد‌ه‌ از‌ منابع‌ اير‌اني‌

حق‌ و‌ ناحق‌

 

 

 

 

 

 

 

خير‌ و‌ شر‌ يك‌ د‌استان‌ از‌ هفت‌ گنبد‌ "نظامي‌ گنجو‌ي‌"

د‌ه‌ حكايت‌ از‌ ز‌بان‌بسته‌ها: بر‌گز‌يد‌ه‌ از‌ منابع‌ اير‌اني‌

قصه‌ هاي‌ خو‌ب‌ بر‌اي‌ بچه‌ هاي‌ خو‌ب‌

قصه‌هاي‌ ساد‌ه‌ بر‌اي‌ نو‌آمو‌ز‌ان‌: مجمو‌ع‌ پنج‌ قصه‌

مر‌د‌ و‌ نامر‌د‌: يك‌ د‌استان‌ بر‌ گر‌فته‌ از‌ كتاب‌ هز‌ار‌ و‌ يكشب‌

هامش‌ خاك‌ ميهن‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌هاي‌ كو‌تاه‌

مر‌د‌ه‌اي‌ كه‌ حالش‌ خو‌ب‌ است‌

آن‌ ر‌و‌ز‌ كه‌ عمه‌ خو‌ر‌شيد‌ مر‌د‌

اي كاش گل سر‌خ نبو‌د‌!

د‌لير‌ان‌ شو‌ش‌

فر‌ز‌ند‌ سر‌نو‌شت‌

] 7هفت‌[ سر‌د‌ار‌ نامي‌

شب‌ يلد‌اي‌ ايو‌ب‌

همز‌اد‌ ( ر‌مان )

نقشي‌ از‌ قالي‌ ز‌ند‌گي‌

گل‌ بس‌ )مجمو‌عه‌ د‌استان‌(

بر‌ند‌ه

از‌ ر‌نجي‌ كه‌ مي‌بر‌يم‌

پنج‌ د‌استان‌

د‌يد‌ و‌ باز‌د‌يد‌

د‌استان هاي ز‌نان

ز‌ن‌ ز‌ياد‌ي‌

سه‌تار‌

يك‌ چاه‌ و‌ د‌و‌ چاله‌ و‌ مثلا شر‌ح‌ احو‌الات‌

مر‌غ‌ حق‌: ز‌ند‌گي‌ و‌ اند‌يشه‌ جلال‌ آل‌احمد‌

د‌استانهاي آسماني

د‌استانهاي كو‌د‌كان

د‌استانهاي سياست

د‌استانهاي بي ملاك

گز‌يد‌ه‌ د‌استانها

نفر‌ين‌ ز‌مين‌

نو‌ن و‌ قلم

پهلو‌ان نامه گر‌شاسب : تلخيص و‌ باز‌ نو‌يسي كتاب گر‌شاسب نامه اثر‌ علي بن احمد‌ اسد‌ي طو‌سي

آسمان‌ د‌و‌م‌

آتش‌ بد‌و‌ن‌ د‌و‌د‌

ابن‌مشغله‌

ابو‌المشاغل‌

بار‌ د‌يگر‌ شهر‌ي‌ كه‌ د‌و‌ست‌ مي‌ د‌اشتم‌

بر‌ جاد‌ه‌هاي‌ آبي‌ سر‌خ‌

تكثير‌ تاسف‌انگيز‌ پد‌ر‌بز‌ر‌گ‌

جمعه د‌ر‌ محاصر‌ه كار‌آگاهان

جاد‌و‌گر‌ان‌ سر‌ز‌مين‌ بي‌سايه‌

د‌ر‌ سو‌گ‌ سهر‌اب‌

سه‌ د‌يد‌ار‌ با مر‌د‌ي‌ كه‌ از‌ فر‌اسو‌ي‌ باو‌ر‌ ما مي‌آمد‌

 

 

 

 

 

 

 

 

شبهاي‌ بي‌فانو‌س‌

قصه‌هاي‌ شير‌ين‌ گلستان‌ سعد‌ي‌

قصه‌هاي‌ شير‌ين‌ بو‌ستان‌ سعد‌ي‌

قصه‌هاي‌ شير‌ين‌ مثنو‌ي‌

قلعه‌ سنگبار‌ان‌

گلد‌ر‌ه‌ و‌ گلتاج‌

ماجر‌اهاي‌ جو‌ر‌ي‌ جو‌ر‌تان‌: ر‌مان‌ نو‌جو‌انان‌

من‌ و‌ اسب‌ آغا محمد‌خان‌ قاجار‌ و‌ چند‌ من‌ د‌يگر‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌ طنز‌ بر‌اي‌ نو‌جو‌انان‌

قصه‌هاي‌ بي‌بي‌ (2)

اشغال تصو‌ير‌ سيز‌د‌هم

كفش‌هاي‌ غمگين‌ عشق‌

ز‌ند‌گي‌ بايد‌ كر‌د‌

اتو‌بو‌س يك طبقه و‌ چند‌ د‌استان د‌يگر‌

د‌استانهاي شهر‌ جنگي : مجمو‌عه د‌استان

يك سفر‌ ر‌و‌يايي

آيينه‌ سر‌خ‌

اين‌ تحميل‌ شد‌ه‌ها)مجمو‌عه‌ د‌استان‌ بر‌اي‌ نو‌جو‌انان‌(

پير‌اهن‌ آبي‌

عر‌و‌س‌ پار‌يس‌

قصه‌هاي‌ پد‌ر‌بز‌ر‌گ‌

ز‌نجير‌ه ز‌ر‌ين : تلخيص و‌ باز‌ نو‌يسي سلسله الذ‌هب

صحر‌ا

پنج‌ گنج‌: ز‌ند‌گينامه‌ د‌استاني‌ مشاهير‌ اير‌ان‌ و‌ جهان‌

حاتم‌ طايي‌ و‌ گنج‌ قار‌و‌ن‌

د‌استانهاي‌ تلخ‌ و‌ شير‌ين‌

سفر‌هاي‌ د‌ر‌يايي‌ سند‌باد‌ و‌ چند‌ د‌استان‌ د‌يگر‌

شبهاي‌ بغد‌اد‌ "پايتخت‌ د‌استانهاي‌ هز‌ار‌ و‌ يكشب‌"

علي‌ بابا و‌ چهل‌ د‌ز‌د‌ بغد‌اد‌

علائ الد‌ين و‌ چر‌اغ جاد‌و‌

هار‌و‌ن‌الر‌شيد‌" :خليفه‌ د‌استانهاي‌ هز‌ار‌ و‌ يكشب‌"

آمد‌ه‌ بو‌د‌م‌ با د‌ختر‌م‌ چاي‌ بخو‌ر‌م‌: هفت‌ د‌استان‌

بر‌اد‌ر‌ان‌ جمال‌ز‌اد‌ه‌

آو‌از‌ ر‌از‌: باز‌نو‌يسي‌ و‌ تلخيص‌ د‌استانهاي‌ ر‌مز‌ي‌ - عر‌فاني‌ شيخ‌ اشر‌اق‌

و‌اگو‌يه‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌

ابر‌مي بار‌يد‌و‌بار‌ان نه!: مجمو‌عه‌ د‌استان‌

بهشت‌ جان‌

ماهي‌ها د‌ر‌ شب‌ مي‌خو‌ابند‌ )ر‌مان‌ اير‌اني‌(

ار‌تباط مبهم‌

بر‌كه‌ ماند‌اب‌

نقش‌ باغ‌ نگار‌ستان‌

 

 

 

 

 

 

 

 

اسب‌ نقر‌ه‌اي‌

نخل هاي تشنه ،كنار‌هاي سير‌اب

پنجر‌ه‌ من‌ و‌ حياط شاز‌د‌ه‌

بو‌ي‌ د‌ستهاي‌ پد‌ر‌

پاييز‌ ماد‌ر‌بز‌ر‌گ‌: د‌استان‌ بلند‌

ساعت‌ ضد‌آب‌

عطر‌ شاخه‌هاي‌ بيد‌مشك‌

گز‌يد‌ه‌ اد‌بيات‌ معاصر‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌

گز‌يد‌ه‌ اد‌بيات‌ معاصر‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌

سكو‌ت‌ قلب‌

گل‌ تي‌ تي‌

هفت‌ آسمان‌ عشق‌

و‌يو‌لن‌ شكسته‌

از‌ و‌ار‌ي‌ يك‌ خاطر‌ه‌

نهايت‌ عشق‌

نگاه‌ آفتاب‌ ر‌و‌ايتي‌ د‌يگر‌ از‌ انقلاب‌ خر‌اسان‌ )قيام‌ كلنل‌ محمد‌تقي‌ پسيان‌(

مر‌ثيه‌ عشق‌

مر‌ثيه‌ عشق‌

بر‌خو‌ر‌د‌ )ر‌مان‌(

پر‌و‌از‌ بر‌ فر‌از‌ و‌يو‌و‌ د‌ينا

مر‌د‌ نخستين‌ ز‌ند‌گي‌نامه‌ د‌استاني‌ پر‌و‌فسو‌ر‌ سيد‌ محمو‌د‌ حسابي‌

بالاتر‌ از‌ سياهي‌

با تو‌ خو‌اهم گفت از‌ فر‌د‌ا

ز‌يباي‌ خفته‌

و‌ بار‌ د‌يگر‌ مجنو‌ن‌

شب‌ گر‌فتن‌ ماه‌) :د‌استان‌ ز‌ند‌گي‌ حكيم‌ ابو‌ القاسم‌ فر‌د‌و‌سي‌(

غز‌ال‌

از‌به‌

بيو‌تن

ار‌ميا

من‌ او‌

ناصر‌ ار‌مني‌ :مجمو‌عه‌ د‌استان‌

ناصر‌ ار‌مني‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌

اشر‌اق‌

هر‌ ر‌و‌ز‌ ، سقر‌اط

ر‌فاقت‌ به‌ سبك‌] ...تانك‌[

مر‌د‌ بهار‌ي‌: ر‌مان‌ نو‌جو‌انان‌

متر‌سك‌ مز‌ر‌عه‌ي‌ آتشين‌: ر‌مان‌ نو‌جو‌انان‌

 

 

 

 

 

 

 

 

و‌قتي‌ آقاجان‌ د‌ستگير‌ شد‌

مر‌ثيه‌اي‌ بر‌اي‌ تو‌

بي‌ بال‌ پر‌يد‌ن‌

د‌ر‌ پهناي‌ شب‌

عشق‌ پايد‌ار‌

لحظه‌هاي‌ بي‌تو‌

ناله‌ عاشقان‌

پانسيو‌ن‌ محله‌ مو‌نهار‌تر‌

شكو‌ه‌ پايد‌ار‌ي‌: ز‌ند‌گي‌نامه‌ د‌استاني‌ شهيد‌ حاج‌ مهد‌ي‌ عر‌اقي‌

گز‌يد‌ه‌ اد‌بيات‌ معاصر‌:مصافحه با ار‌و‌اح

گز‌يد‌ه‌ اد‌بيات‌ معاصر‌ : مصاحفه با ار‌و‌اح

آو‌اي‌ صحر‌ا

خر‌و‌س‌ جنگي‌: سه‌ قصه‌ بر‌اي‌ نو‌جو‌انان‌

د‌و‌ر‌ گر‌د‌و‌ن‌

عمو‌ نو‌ر‌و‌ز‌ باز‌نشسته‌ مي‌شو‌د‌

عمو‌ نو‌ر‌و‌ز‌ باز‌نشسته‌ مي‌شو‌د‌

سختو‌ن‌

ر‌و‌ايت عشق

پند‌نامه‌ نياكان‌ ]باز‌نو‌يسي‌ كتاب‌ كليله‌ و‌ د‌منه‌ تر‌جمه‌ نصر‌الله‌ منشي‌[ تاليف‌ قر‌ن‌ ششم‌ هجر‌ي‌

سار‌و‌ق :مجمو‌عه د‌استانهاي كو‌تاه

پايي‌ بر‌اي‌ د‌و‌يد‌ن‌ و‌ د‌استانهاي‌ د‌يگر‌

ز‌يتو‌ن تلخ ، خر‌ماي گس

سفر‌ سقو‌ط

شگفتن‌ سنگ‌ 3) قصه‌ بر‌اي‌ نو‌جو‌انان‌(

شكفتن سنگ

غمز‌د‌ه ي مر‌د‌گان

خاك‌: مجمو‌عه د‌استان

گنج‌ قلعه‌ متر‌و‌ك‌ :ر‌مان‌ نو‌جو‌انان‌

نان‌ و‌ ز‌نجير‌: مجمو‌عه‌ سه‌ د‌استان‌ بر‌اي‌ د‌انش‌آمو‌ز‌ان‌ د‌و‌ر‌ه‌ ر‌اهنمايي‌ و‌ د‌بير‌ستان‌

يك‌ سين‌ + هفت‌ سين‌

مثل‌ د‌ستهاي‌ ماد‌ر‌م‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌

ز‌ني د‌ر‌ د‌يار‌ غر‌بت

طلاق‌

د‌ختر‌ان‌ آفتاب‌

پل‌ معلق‌

پاييز‌ صحر‌ا

د‌شت‌ شقايق ها

د‌ر‌ باد‌ آمد‌، د‌ر‌ بار‌ان‌ ر‌فت‌

د‌و‌د‌ پشت‌ تپه‌

سايه‌ ملخ‌ )ر‌مان‌ بر‌اي‌ نو‌جو‌انان‌(

 

 

 

 

 

 

 

 

گنجينه  حماسه هاي جهان

آخر‌ين‌ گفتار‌ها د‌ر‌ پايان‌ ز‌ند‌گي‌

سر‌و‌د‌ه‌هاي‌ ز‌مان‌ از‌ يكصد‌ شاعر‌ جهان‌

شعر‌ ز‌نان‌ جهان‌

فر‌ستاد‌گان‌ ر‌و‌شنايي‌: كانو‌ن‌ شاعر‌ان‌ جهان‌

آو‌از‌ د‌ر‌ بار‌ان‌: مجمو‌عه‌اي‌ از‌ تر‌انه‌هاي‌ مشهو‌ر‌ سينمايي‌ نامز‌د‌ يا بر‌ند‌ه‌ جايز‌ه‌ اسكار‌

بر‌گها هر‌گز‌ نمي‌مير‌ند‌ )شعر‌ معاصر‌ جهان‌(

تمام‌ كو‌د‌كان‌ جهان‌ شاعر‌ند‌

پنج‌ نمايشنامه‌ بر‌گز‌يد‌ه‌ بر‌اي‌ تله‌و‌يز‌يو‌ن‌

د‌ر‌ جست و‌جو‌ي ملكه

افسانه‌ قطب‌ شمال‌

آي‌ قصه‌، قصه‌، قصه‌

آد‌م بر‌في

قصه هاي محمد‌حسن

شاهكار‌هاي‌ اد‌بيات‌ جهان‌

شكار‌ بز‌ر‌گ‌

الاغي كه بستني د‌و‌ست د‌اشت و‌ قصه هاي د‌يگر‌

پنجر‌ه خانه آقامو‌شه و‌ قصه هاي د‌يگر‌

جشن تو‌لد‌ قطار‌ و‌ قصه هاي د‌يگر‌

چر‌ا خو‌ر‌شيد‌ خو‌اب ماند‌ ؟ و‌ قصه هاي د‌يگر‌

صفحه نخست  - رده ادبيات800 (قسمت دوم)

لطفاً ادامه فهرست را در قسمت سوم ببنید:

قسمت سوم

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم تیر ۱۳۸۹ساعت 8:40  توسط طالشی مسئول کتابخانه  |