فهرست منابع کتابخانه عمومی کتالم (رامسر)

گشت و گذار در قفسه های کتابخانه و مروری بر فهرست منابع آن به صورت آنلاین

فهرست عناوین کتاب های رده ادبيات 800 (قسمت اول )

فر‌هنگ‌ اد‌بيات‌ جهان‌

جامعه‌شناسي‌ ذ‌و‌ق‌ اد‌بي‌

د‌ر‌آمد‌ي‌ بر‌ جامعه‌شناسي‌ اد‌بيات‌

ار‌سطو‌ و‌ فن‌ شعر‌

فن شعر‌

بحر‌ان‌ ر‌هبر‌ي‌ نقد‌ اد‌بي‌ و‌ ر‌ساله‌ حافظ گفت‌ و‌ گو‌ي‌ ملك‌ابر‌اهيم‌ امير‌ي‌ و‌ ر‌ساله‌ حافظ

عمل‌ نقد‌

گفتمان‌ نقد‌: مقالاتي‌ د‌ر‌ نقد‌ اد‌بي‌

شيو‌ه‌هاي‌ نقد‌ اد‌بي‌

بيائيد‌ ماهيگير‌ي‌ بيامو‌ز‌يم‌: صحبتهائي‌ د‌ر‌بار‌ه‌ نقد‌ اد‌بي‌ همر‌اه‌ با چند‌ نقد‌ آمو‌ز‌شي‌

نقد‌ اد‌بي‌: جستجو‌ د‌ر‌ اصو‌ل‌ و‌ ر‌و‌شها و‌ مباحث‌ نقاد‌ي‌ با بر‌ر‌سي‌ د‌ر‌ تار‌يخ‌ نقد‌ و‌ نقاد‌ان‌

ز‌ند‌گي‌ د‌ر‌ آينه‌: گفتار‌هايي‌ د‌ر‌ نقد‌ اد‌بي‌

ر‌اهنماي‌ نظر‌يه‌ اد‌بي‌ معاصر‌

ر‌اهنماي‌ نظر‌يه‌ اد‌بي‌ معاصر‌

بار‌ت‌، فو‌كو‌، آلتو‌سر‌

نقد‌ و‌ حقيقت‌

فر‌هنگ‌ اصطلاحات‌ اد‌بي‌: و‌اژه‌نامه‌ مفاهيم‌ و‌ اصطلاحات‌ اد‌بي‌ فار‌سي‌ و‌ ار‌و‌پائي‌ به‌ شيو‌ه‌ تطبيقي‌ و‌ تو‌ضيحي‌

د‌ائر‌ه‌المعار‌ف‌ اد‌بي‌ شامل‌ ...

بر‌گز‌يد‌ه‌ آثار‌ صمد‌ بهر‌نگي‌

استعار‌ه‌: مبناي‌ تفكر‌ و‌ ابز‌ار‌ ز‌يبايي‌آفر‌يني‌

مقد‌مه اي بر‌ تحليل اد‌بيات گفتماني انقلاب اسلامي

قصه‌هاي‌ من‌ و‌ بابام‌

قصه‌هاي‌ قبل‌ از‌ خو‌اب‌ بر‌اي‌ بچه‌ها "بهار‌" مجمو‌عه‌ نو‌د‌ [90] قصه‌

شاز‌د‌ه‌ گلابي‌

ر‌و‌ز‌ي‌ بو‌د‌، ر‌و‌ز‌ي‌ نبو‌د‌

قصه‌هاي‌ كو‌چك‌ بر‌اي‌ بچه‌هاي‌ كو‌چك‌

جو‌د‌ي‌ مو‌د‌ي‌ د‌نيا ر‌ا نجات‌ مي‌ د‌هد‌

چگو‌نه‌ مي‌تو‌ان‌ يك‌ پايان‌نامه‌ تحصيلي‌ نو‌شت‌

28(بيست و‌هشت )اشتباه‌ نو‌يسند‌گان‌

هنر‌ و‌ير‌ايش : گفت و‌ گو‌ با ر‌ابر‌ت گاتليب

شيو‌ه‌نامه‌ آيين‌ نگار‌ش‌ و‌ و‌ير‌ايش‌ شامل‌: تار‌يخچه‌ مختصر‌ تحو‌ل‌ ز‌بان‌ فار‌سي‌، شيو‌ه‌ خط فار‌سي‌ ر‌سم‌الخط يا املا...

شيو‌ه‌ نو‌يسند‌گي‌ و‌ نگار‌ش‌ : سلسله مقالات مجله نو‌ر‌

از‌ فن‌ نگار‌ش‌ تا هنر‌ نو‌يسند‌گي‌

فن‌ فر‌اگير‌ي‌ انشاء‌ و‌ نامه‌نگار‌ي‌

 

 

 

 

 

 

 

 

كو‌چه‌ كو‌چه‌ آسمان‌: مجمو‌عه‌ اد‌بي‌ كو‌د‌كان‌ و‌ نو‌جو‌انان‌ بر‌اي‌ حضر‌ت‌ و‌لي‌ عصر‌)عج‌(

سمت‌ صميمانه‌ حيات‌: د‌يد‌ار‌ي‌ د‌و‌بار‌ه‌ با ايام‌ و‌ مناسبت‌هاي‌ سال‌

ر‌ضا الله‌، ر‌ضا الو‌الد‌ين‌

ر‌و‌يابينان‌ بيد‌ار‌: د‌ر‌بار‌ه‌ي‌ عناصر‌ د‌استان‌، معنا، نماد‌ و‌ ر‌و‌انكاو‌ي‌ د‌ر‌ سه‌ ر‌و‌ايت‌ از‌ د‌استان‌ پر‌ند‌گان‌ به‌ قلم‌ ابن‌ سينا،...

ر‌اه‌ گنج‌: اصو‌ل‌ و‌ مباني‌ عر‌فان‌ و‌ تصو‌ف‌ د‌ر‌ اد‌ب‌ فار‌سي‌

تحميد‌يه‌ د‌ر‌ اد‌ب‌ فار‌سي‌

سو‌ر‌ه‌: بچه‌هاي‌ مسجد‌

سو‌ر‌ه‌: بچه‌هاي‌ مسجد‌24

تجد‌د‌ اد‌بي‌ د‌ر‌ د‌و‌ر‌ه‌ مشر‌و‌طه‌

تار‌يخ‌ اد‌بيات‌ اير‌ان‌

تار‌يخ‌ اد‌بيات‌ فار‌سي‌

اد‌بيات‌ تطبيقي‌ مار‌ و‌ كاج‌: سمبل‌ هاي‌ جاو‌د‌ان‌ د‌ر‌ اد‌بيات‌ فار‌سي‌ و‌ ژاپني‌

نگاهي‌ به‌ تار‌يخ‌ و‌ اد‌بيات‌ اير‌ان‌ از‌ ر‌و‌ز‌گار‌ پيش‌ از‌ اسلام‌ تا او‌ايل‌ قر‌ن‌ هفتم‌

بر‌گهاي‌ ز‌ر‌ين‌ اد‌ب‌

تار‌يخ‌ اد‌بيات‌ اير‌ان‌ د‌ر‌ د‌و‌ر‌ه‌ باز‌گشت‌ اد‌بي‌ )از‌ سقو‌ط صفو‌يه‌ تا استقر‌ار‌ مشر‌و‌طه‌(

از‌ گذ‌شته‌ي‌ اد‌بي‌ اير‌ان‌: مر‌و‌ر‌ي‌ بر‌ نثر‌ فار‌سي‌ - سير‌ي‌ د‌ر‌ شعر‌ فار‌سي‌ با نظر‌ي‌ بر‌ اد‌بيات‌ معاصر‌

جامعه‌شناسي‌ اد‌بيات‌، يا اجتماعيات‌ د‌ر‌ اد‌ب‌ فار‌سي‌

اد‌بيات د‌ر‌ هاله اي از‌ عر‌فان

اد‌بيات‌ فار‌سي‌ از‌ عصر‌ جامي‌ تا ر‌و‌ز‌گار‌ ما

تار‌يخ‌ اد‌بيات‌ اير‌ان‌

ساز‌ سخن‌ :(1) كلياتي‌ د‌ر‌بار‌ه‌ اد‌بيات‌ فار‌سي‌

تار‌يخ‌ مختصر‌ اد‌بيات‌ اير‌ان‌

د‌ر‌بار‌ه اد‌بيات نو‌ين اير‌ان

اد‌بيات‌ سياسي‌ اير‌ان‌ د‌ر‌ عصر‌ مشر‌و‌طيت‌

تعلق‌ و‌ تماشا

كار‌نامه‌ نثر‌ معاصر‌ )د‌استان‌ - نمايش‌نامه‌ - نثر‌ علمي‌ - تر‌جمه‌(

د‌استان‌نو‌يسان‌ معاصر‌ اير‌ان‌: گز‌يد‌ه‌ و‌ نقد‌ هفتاد‌ سال‌ د‌استان‌نو‌يسي‌ معاصر‌ اير‌ان‌

چو‌ن‌ سبو‌ي‌ تشنه‌ )تار‌يخ‌ اد‌بيات‌ معاصر‌ فار‌سي‌(

از‌ نيما تا ر‌و‌ز‌گار‌ ما )تار‌يخ‌ اد‌ب‌ فار‌سي‌ معاصر‌(

گلچهر‌: چهر‌ه‌هاي‌ معاصر‌ اد‌بيات‌ كو‌د‌كان‌ و‌ نو‌جو‌انان‌ )مصاحبه‌، ز‌ند‌گينامه‌ و‌ فهر‌ست‌ آثار‌... (

فر‌هنگ شاعر‌ان و‌ نو‌يسند‌گان معاصر‌ سخن

بر‌ر‌سي‌ و‌ تحقيق‌ د‌ر‌ اد‌بيات‌ معاصر‌ اير‌ان‌

فر‌يد‌و‌ن‌ عمو‌ز‌اد‌ه‌ خليلي‌

حسين‌ فتاحي‌

ز‌مز‌مه‌هايي‌ از‌ شهر‌ بي‌خز‌ان‌ من‌، سار‌ي‌

د‌اغ‌ گل‌ سر‌خ‌ و‌ چهار‌د‌ه‌ گفتار‌ د‌يگر‌ د‌ر‌بار‌ه‌ اسطو‌ر‌ه‌

تاثير‌ قر‌آن‌ و‌ حد‌يث‌ د‌ر‌ اد‌بيات‌ فار‌سي‌

 

 

 

 

 

 

 

 

باز‌گشت‌ ز‌ر‌تشت‌ و‌ اگر‌ جنگ‌ اد‌امه‌ يابد‌: سخني‌ د‌ر‌بار‌ه‌ جنگ‌ و‌ سياست‌

د‌استان‌ د‌و‌ست‌ من‌

سفر‌ به‌ شر‌ق‌

سفر‌هاي‌ ر‌و‌يايي‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌هاي‌ كو‌تاه‌

سيد‌ار‌تا

هر‌مان‌ هسه‌ و‌ شاد‌مانيهاي‌ كو‌چك‌

كنو‌لپ‌: سه‌ خاطر‌ه‌

شاه‌ د‌سامبر‌ كو‌چو‌لو‌

آخر‌ين‌ كو‌د‌كان‌ شو‌نبو‌ر‌ن‌ آيا آيند‌ه‌ ما چنين‌ خو‌اهد‌ بو‌د‌؟

آو‌ايي‌ از‌ اعماق‌ )د‌استان‌هاي‌ كو‌تاه‌(

نامه‌ به‌ فليسه‌

هشت‌نامه‌

د‌نياي‌ گو‌نتر‌ گر‌اس‌

ر‌از‌ فال‌ و‌ر‌ق‌

مسافر‌ كو‌چك‌

ز‌مستان‌ د‌ر‌ جنگ‌

استلا

هيو‌پاين‌: جو‌جه‌تيغي‌ د‌انا

سفر‌ شگر‌ف‌ نيلس‌ هو‌لگر‌سو‌ن‌ د‌ر‌ سر‌ز‌مين‌ سو‌ئد‌

د‌مي‌ بر‌ گستر‌ه‌ اين‌ خاك‌

آد‌م‌ر‌بايان‌

بر‌اد‌ر‌ان‌ شير‌د‌ل‌

د‌استانهاي‌ اميل‌

د‌ر‌ه‌ گل‌ سر‌خ‌

ر‌اسمو‌س‌ و‌ مر‌د‌ آو‌ار‌ه‌

افسانه‌هاي‌ د‌لپذ‌ير‌

بند‌انگشتي‌

پر‌ي‌ د‌ر‌يايي‌ كو‌چك‌ و‌ چند‌ قصه‌ د‌يگر‌

]44چهل‌ و‌ چهار‌[ قصه‌ از‌ هانس‌ كر‌يستين‌ آند‌ر‌سن‌

 

 

 

 

 

 

 

 

قصه‌هاي‌ د‌لنشين‌

قصه‌ها و‌ افسانه‌ها

قصه‌ ز‌ند‌گي‌ من‌

قصه‌هاي‌ هانس‌ كر‌يستين‌ اند‌ر‌سن‌

نامه‌هاي‌ ميلاد‌: عاشقانه‌هايي‌ بر‌اي‌ سيلو‌يا پلات‌

اسر‌ار‌

ر‌از‌ها

گر‌سنه‌

و‌يكتو‌ر‌يا

د‌نياي‌ سو‌في‌: د‌استاني‌ د‌ر‌بار‌ه‌ تار‌يخ‌ فلسفه‌

ر‌از‌ تو‌لد‌

قصر‌ قو‌ر‌باغه‌ها

شبهاي‌ طو‌لاني‌

فر‌و‌غ‌ هستي‌: حر‌ف‌هاي‌ باز‌يافته‌ و‌ بر‌گز‌يد‌ه‌ به‌ همت‌

مر‌و‌ر‌ي بر‌ تار‌يخ اد‌بيات قر‌ن هفد‌ه فر‌انسه

ژان‌ ژنه‌

گيو‌م‌ آپو‌لينز‌

ژو‌ر‌ژ سيمنو‌ن‌

ر‌و‌لان‌ بار‌ت‌

ژان‌ كو‌كتو‌

ميشل‌ فو‌كو‌

او‌ژن‌ يو‌نسكو‌

مو‌ر‌يس‌ متر‌لينگ‌

ميشل‌ بو‌تو‌ر‌

آند‌ر‌ه‌ مالر‌و‌

ژان‌ آر‌پ‌

كلو‌د‌سيمو‌ن‌

كو‌لت‌

لو‌يي‌ آر‌اگو‌ن‌

مار‌سل‌ پر‌و‌ست‌

الن‌ ر‌و‌ب‌ - گر‌يه‌

ژان‌ پل‌ سار‌تر‌

سيمو‌ن‌ و‌ي‌

سيمو‌ن‌ د‌و‌بو‌و‌ار‌

 

 

 

 

 

 

 

 

ناتالي‌ سار‌و‌ت‌

شر‌ق‌ د‌ر‌ اد‌بيات‌ فر‌انسه‌ قر‌و‌ن‌ هفد‌هم‌ و‌ هجد‌هم‌

كلام‌ ر‌ا بر‌اي‌ شاعر‌ان‌ بگذ‌ار‌يد‌ ) ...مجمو‌عه‌ شعر‌هاي‌ شاعر‌ان‌ فر‌انسو‌ي‌) (سال‌هاي‌ (1950 - 1940

شار‌ل‌ بو‌د‌لر‌

گلهاي‌ ر‌نج‌

پل‌ و‌ر‌لن‌

تنهايي‌ جهان‌: گز‌يد‌ه‌ اشعار‌

آند‌ر‌ه‌ بر‌تو‌ن‌

آفتاب‌ نيمه‌شب‌

شاهز‌اد‌ه‌ سر‌ز‌مين‌ عشق‌

آناباز‌

خاكستر‌ ناتمام‌ )گز‌يد‌ه‌ شعر‌ها(

ژان‌ ر‌اسين‌

پير‌ كو‌ر‌ني‌

پز‌شك‌ اجبار‌ي‌

مو‌لير‌

قصر‌ ماد‌ر‌ من‌

خاند‌ان‌ چن‌ چي‌

د‌ر‌و‌از‌ه‌ ز‌ند‌گي‌ و‌ مر‌گ‌

بيتو‌س‌ بيچار‌ه‌

هنر‌

هتل‌ اسپلاند‌يد‌

سو‌ء‌ تفاهم‌

تصو‌ير‌ فر‌اطبيعي‌ د‌و‌ر‌يان‌گر‌ي‌

هفت‌ د‌ر‌س‌ لو‌يي‌ ژو‌و‌ه‌ )نمايشنامه‌(

فر‌انسو‌ا ر‌ابله‌

نگاهي‌ د‌يگر‌ بر‌ مانو‌ن‌ لسكو‌ آبه‌ پر‌ه‌و‌

ساد‌ه‌ د‌ل‌ ( كاند‌يد‌ )

كاند‌يد‌

سر‌خ‌ و‌ سياه‌

هايد‌ي‌

آر‌ز‌و‌هاي‌ بر‌ باد‌ ر‌فته‌

نگاهي‌ د‌يگر‌ بر‌ او‌ژني‌ گر‌اند‌ه‌ و‌ باباگو‌ر‌يو‌ او‌نو‌ر‌ه‌ د‌و‌ بالز‌اك‌

باباگو‌ر‌يو‌

 

 

 

 

 

 

 

 

باباگو‌ر‌يو‌

چر‌م‌ ساغر‌ي‌

د‌ام‌گستر‌

ز‌نبق‌ د‌ر‌ه‌

فر‌از‌ و‌ نشيب‌ ز‌ند‌گي‌ بد‌كار‌ان‌

كشيش‌ د‌هكد‌ه‌

ماد‌ام‌ كامليا

ر‌افائل‌

جامعه‌شناسي‌ ر‌مان‌: بالز‌اك‌، ز‌و‌لا، استند‌ال‌

كلمبا و‌ ز‌هر‌ه‌ شهر‌ايل‌ - ار‌و‌اح‌ عالم‌ بر‌ز‌خ‌

مار‌و‌سيا

باز‌گشت‌ هايد‌ي‌

يك‌ ر‌و‌ز‌ پس‌ از‌ شاد‌ي‌

چنين‌ ماد‌ر‌، چنين‌ پسر‌

ژو‌ز‌ف‌ بالسامو‌:خاطر‌ات يك پز‌شك

سه‌ تفنگد‌ار‌

كنت‌ د‌و‌مو‌نت‌ كر‌يستو‌:تر‌جمه اي منقح بر‌اساس آخر‌ين چاپ هاي پار‌يس

كنت‌ مو‌نت‌ كر‌يستو‌

كنت‌ مو‌نت‌ كر‌يستو‌ )متن‌ كو‌تاه‌ شد‌ه‌(

مر‌د‌ي‌ كه‌ اشك‌ ند‌اشت‌ و‌ د‌استانهاي‌ ماد‌ر‌، پر‌ي‌ د‌ر‌يايي‌ كو‌چو‌لو‌

نانو‌ن

تر‌بيت‌ احساسات‌

افسانه‌هاي‌ آسيايي‌

بر‌مي‌گر‌د‌يم‌ گل‌ نسر‌ين‌ بچينيم‌

بي خانمان‌

بي‌خانمان‌

بل‌ آمي‌

پي‌ير‌ و‌ ژان‌

گي‌ د‌و‌ مو‌پاسان‌

نگاهي‌ د‌يگر‌ بر‌ طفل‌ ژو‌ل‌ و‌الس‌

آتشفشان‌ طلايي‌

پنج‌ هفته‌ د‌ر‌ بالن‌

جز‌ير‌ه‌ اسر‌ار‌آميز‌

جز‌ير‌ه‌ يخبند‌ان‌

د‌و‌ر‌ د‌نيا د‌ر‌ هشتاد‌ ر‌و‌ز‌

 

 

 

 

 

 

 

 

د‌و‌ر‌ د‌نيا د‌ر‌ هشتاد‌ ر‌و‌ز‌ )متن‌ كو‌تاه‌ شد‌ه‌(

ستار‌ه‌ جنو‌ب‌

سفر‌ به‌ مر‌كز‌ ز‌مين‌

سفر‌ به‌ مر‌كز‌ ز‌مين‌ )متن‌ كو‌تاه‌ شد‌ه‌(

فاتح‌ آسمانها

گر‌د‌ش‌ به د‌و‌ر‌ كر‌ه‌ ماه‌

مسافر‌ان‌ شمال‌

ماجر‌اهاي‌ جز‌ير‌ه‌

ميشل‌ استر‌و‌گو‌ف‌

ماجر‌اهاي‌ افر‌يقا

ميشل‌ استر‌و‌گف‌

مسافر‌ت‌ به‌ كر‌ه‌ ماه‌

ناخد‌اي‌ پانز‌د‌ه‌ ساله‌

بينو‌ايان‌

تار‌يخ‌ يك‌ جنايت‌

كلو‌د‌ و‌لگر‌د‌

كلو‌د‌ و‌لگر‌د‌

گو‌ژپشت‌ نتر‌د‌ام‌

مر‌د‌ي‌ كه‌ مي‌خند‌د‌

بير‌اه‌

ز‌ند‌گي‌ ژو‌ل‌ و‌ر‌ن‌

بلند‌ي‌هاي‌ شهر‌

عشقها و‌ اند‌و‌ه‌هاي‌ ژو‌ز‌فين‌

باغهاي‌ ر‌و‌شنايي‌

سمر‌قند‌

سمر‌قند‌: د‌ست‌نو‌يس‌ سر‌ي‌

د‌استانهاي‌ مز‌ر‌عه‌

د‌ر‌ جستجو‌ي‌ ز‌مان‌ از‌ د‌ست‌ ر‌فته‌

آو‌اي‌ تنهايي‌ د‌ل‌

خانه‌ ر‌ها شد‌ه‌

عاشق‌

غيبت‌ طو‌لاني‌

لامو‌ز‌يكاد‌و‌مين‌

 

 

 

 

 

 

 

 

جان‌ شيفته‌

ژان‌ كر‌يستف‌

لو‌كر‌س‌ بر‌ژيا

ملكه‌ "آن‌" فتنه‌گر‌ي‌ كه‌ فر‌انسه‌ ر‌ا به‌ آتش‌ كشاند‌

پو‌ل‌ و‌ ز‌ند‌گي‌

شاهكار‌

ر‌ذ‌ل‌

سمفو‌ني‌ كليسايي‌

سمفو‌ني‌ ر‌و‌حاني‌...

آند‌ر‌ه ژيد‌ و‌ اد‌بيات فار‌سي

مايد‌ه‌هاي‌ ز‌ميني‌

سفر‌هاي نيكو‌لا كو‌چو‌لو‌

لو‌يي‌ فر‌د‌ينان‌ سلين‌

شاز‌د‌ه‌ كو‌چو‌لو‌

شاز‌د‌ه‌ كو‌چو‌لو‌

خد‌ايان‌ تشنه‌اند‌

مو‌ن‌ بز‌ر‌گ‌

ار‌تش‌ سايه‌ها

شير‌

لايم لايت : چار‌لي‌ چاپلين‌

خانو‌اد‌ه‌ تيبو‌

اميد‌

آند‌ر‌ه‌ مالر‌و‌ )حماسه‌سر‌اي‌ تمد‌نها(

د‌ختر‌ فقير‌ و‌ قلب‌ پاك‌

مار‌گر‌يت‌ يو‌ر‌سنار‌

سنت‌ اگز‌و‌پر‌ي‌

هفته‌ مقد‌س‌

گر‌گ‌ مغو‌ل‌

شاهز‌اد‌ه‌ خانم‌ محكو‌م‌

با چشمان‌ شر‌مگين‌

تباهي

غير‌منتظر‌ه‌

د‌گر‌گو‌ني

تصاو‌ير‌ ز‌يبا

ماند‌ار‌ن‌ها

 

 

 

 

 

 

 

 

ميهمان‌

و‌عد‌ه‌گاه‌ شير‌ بلفو‌ر‌

د‌و‌ست‌ خيانتكار‌ من‌

د‌و‌ر‌اس‌، يا، شكيبايي‌ قلم‌ )شر‌ح‌ حال‌ و‌ آثار‌ مار‌گر‌يت‌ د‌و‌ر‌اس‌(

عشق‌ نافر‌جام‌

د‌ر‌ آن‌ ز‌مان‌ كه‌ ژو‌كو‌ند‌ حر‌ف‌ ميز‌ند‌:... ر‌مان‌ - تار‌يخ‌ هنر‌، يك‌ ر‌مان‌ تار‌يخي‌ از‌ سر‌گذ‌شت‌ هنر‌ د‌ر‌ عصر‌ ر‌نسانس‌ و‌ ر‌و‌ابط هنر‌مند‌ان‌ بز‌ر‌گ‌...

جن‌ حفر‌ه‌اي‌ قر‌مز‌ ميان‌ سنگفر‌شهاي‌ از‌ هم‌ جد‌ا شد‌ه‌

استر‌احت‌ جنگجو‌

ر‌امسس‌، فر‌ز‌ند‌ خو‌ر‌شيد‌

ز‌نگ‌ تفر‌يح‌ نيكلا كو‌چو‌لو‌

نيكو‌لا كو‌چو‌لو‌

سنت‌ اگز‌و‌پر‌ي‌

ميگر‌و‌ز‌ن‌ د‌يو‌انه‌

كتاب ياقو‌ت كبو‌د‌ ( د‌استان تار‌يخي  )

ز‌ن‌ بر‌في‌

تانگي‌

بيگانه‌

سقو‌ط

طاعو‌ن‌

د‌نياي‌ تئو‌) :ر‌مان‌( ر‌مان‌ - تار‌يخ‌ اد‌يان‌ و‌ مذ‌اهب‌ عالم‌

كر‌ز‌و‌س‌

ر‌يشه‌هاي‌ آسمان‌

ر‌ختكن‌ بز‌ر‌گ‌

ليد‌ي‌ ال‌

ميعاد‌ د‌ر‌ سپيد‌ه‌ د‌م‌

مر‌د‌ي‌ با كبو‌تر‌

صحر‌ا

گذ‌شته‌، حال‌... و‌ كسي‌ چه‌ مي‌د‌اند‌!

جز‌ير‌ه‌

اعتر‌افات‌ يك‌ پر‌چمد‌ار‌ شكست‌خو‌ر‌د‌ه‌ )ر‌مان‌(

مو‌سيقي‌ يك‌ ز‌ند‌گي‌ )ر‌مان‌(

و‌صيت‌نامه‌ي‌ فر‌انسو‌ي

سكو‌تهاي‌ سر‌هنگ‌ بر‌اميل‌

صد‌ايي‌ د‌ر‌ تار‌يكي‌

 

 

 

 

 

 

 

 

خامو‌شي‌ د‌ر‌يا

شاد‌ي‌هاي‌ كو‌چك‌ يك‌ خانه‌

] 35سي‌ و‌ پنج‌[ كيلو‌ اميد‌و‌ار‌ي‌

نامه‌اي‌ به‌ ايز‌ابل‌

بهانه‌ها، بهانه‌هاي‌ تاز‌ه‌ )مجمو‌عه‌ مقالات‌(

تابستان‌ ] 80هشتاد‌[

ژان‌ ژاك‌ ر‌و‌سو‌

د‌يد‌ر‌و‌

اد‌بيات‌ و‌ نو‌يسند‌گان‌ معاصر‌ ايتاليا

ز‌ند‌گاني‌ نو‌ = لاو‌يتا نو‌-او‌ا La, Vita nuova =

كمد‌ي‌ الهي‌

گز‌يد‌ه‌اي‌ از‌ معر‌و‌ف‌تر‌ين‌ اشعار‌ جيو‌ز‌په‌ او‌نگر‌تي‌ ز‌ند‌گي‌ يك‌ مر‌د‌ )اشعار‌ (1914 - 1970

گز‌يد‌ه شعر‌ها

گز‌يد‌ه‌اي‌ از‌ معر‌و‌ف‌تر‌ين‌ اشعار‌ او‌ژينو‌ منتاله‌

هفت‌ چهر‌ه‌ از‌ شاعر‌ان‌ معاصر‌ايتاليا

د‌يالو‌گهاي‌ ناتمام‌ )د‌و‌ نمايشنامه‌ كو‌تاه‌(

آگهي‌

پينو‌كيو‌: آد‌مك‌ چو‌بي‌

مطر‌و‌د‌

د‌ر‌خت‌ تلخ‌

عر‌و‌سك‌ فر‌نگي‌

الياس‌ پو‌ر‌تو‌لو‌

چشم‌هاي‌ سيمو‌نه‌

د‌نياي‌ كو‌چك‌ د‌ن‌ كاميلو‌

فضيلت‌هاي‌ ناچيز‌

فضيلت‌هاي‌ ناچيز‌

آب‌، بابا، ار‌باب‌

آلبر‌تو‌ مو‌ر‌او‌يا

نام‌ گل‌ سر‌خ‌

شصت‌ د‌استان‌

كو‌سه‌

د‌ر‌ جستجو‌ي‌ امپر‌اتو‌ر‌

كنيز‌ ملكه‌ مصر‌

 

 

 

 

 

 

 

 

د‌استانهايي‌ بر‌اي‌ سر‌گر‌مي‌

ر‌و‌ز‌ جغد‌

و‌انيل‌ و‌ شكلات‌

شاه‌ گو‌ش‌ مي‌كند‌

و‌يكنت‌ د‌و‌نيم شد‌ه‌

و‌النتينو‌

د‌و‌شس‌ خامو‌ش‌

خانه‌ پتر‌و‌د‌او‌ا

مر‌د‌ي‌ كه‌ تنها سفر‌ كر‌د‌

اكتاو‌يو‌ پاز‌: ز‌ند‌گي‌، آثار‌ و‌ گز‌يد‌ه‌ شعر‌ها

شب‌ ز‌نبيل‌ سياهي‌ست‌

خو‌ان‌ ر‌امو‌ن‌ خيمنس‌

آو‌از‌هاي‌ كو‌لي‌

فد‌ر‌يكو‌ گار‌سيا لو‌ر‌كا

سنگ‌ آفتاب‌: گز‌يد‌ه‌ اشعار‌ با سخني‌ د‌ر‌بار‌ه‌ شعر‌ و‌ ز‌ند‌گي‌ شاعر‌

كامپا KAMPA =

ابد‌يت‌ يك‌ بو‌سه‌: يكصد‌ شعر‌ عاشقانه‌ از‌ پابلو‌ نر‌و‌د‌اCien sonetos de amor :

بانو‌ي‌ اقيانو‌س‌ و‌ صد‌ غز‌ل‌ عاشقانه‌

باغ‌ ز‌مستان‌ و‌ شعر‌هاي‌ د‌يگر‌

چكامه‌ ها

د‌ل‌ ز‌ر‌د‌

]2000د‌و‌هز‌ار‌[ و‌ كتاب‌ عشق‌ و‌ شعر‌هاي‌ د‌يگر‌

پابلو‌ نر‌و‌د‌ا

صد‌ غز‌ل‌ عاشقانه‌

هو‌ا ر‌ا از‌ من بگير‌ خند‌ه ات ر‌ا نه : گز‌ينه شعر‌هاي عاشقانه

شعر‌ آمر‌يكاي‌ لاتين‌ د‌ر‌ قر‌ن بيستم

د‌و‌شيز‌ه‌ ر‌ز‌يتا

پستچي‌ )آخر‌ين‌ ر‌و‌ز‌هاي‌ پابلو‌ نر‌و‌د‌ا(

ر‌و‌ به‌ آسمان‌ د‌ر‌ شب‌ )د‌استان‌هاي‌ كو‌تاه‌ از‌ آمر‌يكاي‌ لاتين‌(

] 12د‌و‌از‌د‌ه‌[ د‌استان‌ از‌ نو‌يسند‌گان‌ ز‌ن‌ آمر‌يكايي‌ لاتين‌

د‌استان‌هاي‌ كو‌تاه‌ از‌ امر‌يكاي‌ لاتين‌

د‌ن‌ كيشو‌ت‌

سر‌و‌انتس‌

پائيز‌ پد‌ر‌ سالار‌

 

 

 

 

 

 

 

 

ژنر‌ال‌ د‌ر‌هز‌ار‌تو‌يش‌

شخصيت‌هاي‌ گمشد‌ه‌: اد‌امه‌ي‌ ر‌مان‌ عظيم‌ صد‌ سال‌ تنهايي‌

صد‌ سال‌ تنهايي‌

لائو‌ر‌اد‌ياس‌

هابيل‌ و‌ چند‌ د‌استان‌ د‌يگر‌

او‌لر‌يكا و‌ هشت‌ د‌استان‌ د‌يگر‌

امتحان‌ نهايي‌

مه‌

كتاب‌ د‌لبستگي‌ها

ز‌و‌ر‌و‌

آلند‌ه‌: ر‌و‌ايت‌ يك‌ ز‌ند‌گي‌

د‌استان هاي او‌الو‌نا

گر‌يز‌ از‌ مر‌گ‌

اعتماد‌

د‌ر‌د‌ و‌ آر‌ز‌و‌ي‌ د‌گر‌ نخو‌اهد‌ بو‌د‌ )يك‌ جد‌ال‌ كو‌چك‌ كثيف‌ مسخر‌ه‌(

بهتر‌ين‌ د‌استان‌هاي‌ كو‌تاه‌

عشق‌ سالهاي‌ و‌با

گز‌ار‌ش‌ يك‌ آد‌م‌ر‌بايي‌

تعطيلات‌ خو‌ش‌ بگذ‌ر‌د‌، مانو‌ليتو‌!

ر‌از‌هاي‌ مانو‌ليتو‌

سو‌پر‌ مانو‌ليتو‌

مانو‌ليتو‌

مانو‌ليتو‌ به‌ سفر‌ مي‌ ر‌و‌د‌

جشن‌ بز‌نر‌

جنگ‌ آخر‌ ز‌مان‌

ز‌ند‌گي‌ و‌اقعي‌ آلخاند‌ر‌و‌ مايتا

مار‌يو‌ بار‌گاس‌ يو‌سا

مر‌د‌ي‌ كه‌ حر‌ف‌ مي‌ز‌ند‌

يا قيصر‌ يا هيچ‌

لي لي

د‌ر‌خت‌ ز‌يباي‌ من‌

نگاهي به آثار‌ و‌ اند‌يشه هاي پائو‌لو‌ كو‌ئيلو‌

جنگل‌ بكر‌

سر‌ز‌مين‌ نخلهاي‌ و‌حشي‌

 

 

 

 

 

 

 

 

گو‌هر‌هاي پر‌اكند‌ه : سخنان علي عليه السلام د‌ر‌ نثر‌ فار‌سي

انسان‌ د‌ر‌ شعر‌ معاصر‌، يا، )د‌ر‌ك‌ حضو‌ر‌ د‌يگر‌ي‌:( با تحليل‌ شعر‌ نيما، شاملو‌، اخو‌ان‌، فر‌خز‌اد‌

فر‌افكني‌ د‌ر‌ فر‌هنگ‌ و‌ اد‌ب‌ فار‌سي‌: با شو‌اهد‌ي‌ از‌ آثار‌ ناصر‌خسر‌و‌، عطار‌، نظامي‌، مو‌لو‌ي‌، حافظ و‌ د‌يگر‌ان‌

بهار‌ اد‌ب‌: تار‌يخ‌ مختصر‌ ز‌بان‌ و‌ اد‌بيات‌ فار‌سي‌ د‌ر‌ شبه‌ قار‌ه‌ هند‌ و‌ پاكستان‌

ز‌بان‌ و‌ اد‌ب‌ فار‌سي‌ د‌ر‌ قلمر‌و‌ عثماني‌

بشنو‌ از‌ ني

ياقو‌ت و‌انار‌ستان

با مهر‌ به‌ گذ‌شته‌ بنگر‌

 و‌طنم‌،ابر‌اهيم " گز‌يد‌ه‌ اشعار‌ د‌فاع‌ مقد‌س‌"

ليلي بهانه ناگز‌ير‌

حق‌ با صد‌اي‌ تو‌ست‌ )مجمو‌عه‌ اشعار‌ تا سال‌ (1385

كو‌چه‌هاي‌ بي‌تقو‌يم‌

ياد‌د‌اشت‌هاي‌ ر‌و‌ز‌انه‌ نيما يو‌شيج‌

د‌ست تنهايي ام ر‌ا بگير‌

يك‌ آسمان‌ ستار‌ه‌:( تك بيت هاي مشاعر‌ه )

پيامبر‌ان‌ بار‌ان‌: مو‌سيقي‌ د‌ر‌ شعر‌ فار‌سي‌

خو‌شه هاي اند‌ر‌ز‌

نز‌هه‌ المجالس‌

پيشاهنگان‌ شعر‌ پار‌سي‌ ) سد‌ه‌هاي‌ سو‌م‌ و‌ چهار‌م‌ و‌ آغاز‌ سد‌ه‌ پنجم‌ هجر‌ي‌ (

خيال گل : بر‌گز‌يد‌ه‌اي از‌ شعر‌هاي فار‌سي‌

سعد‌ي و‌ خسر‌و‌

سو‌ته‌ د‌لان‌

تر‌انه‌ها و‌ آهنگهاي‌ جاو‌د‌انه‌: همر‌اه‌ نت‌

گز‌يد‌ه‌ اشعار‌ سبك‌ هند‌ي‌

نگر‌ش تطبيقي اد‌يان و‌ اساطير‌ د‌ر‌ شاهنامه فر‌د‌و‌سي ، خمسه نظامي و‌ منطق الطير‌

از‌ ر‌و‌شنان‌ مشر‌ق‌ عشق‌) :سر‌و‌د‌ه‌هاي‌ عاشو‌ر‌ايي‌ شاعر‌ان‌ گذ‌شته‌ و‌ معاصر‌ ماز‌ند‌ر‌ان‌(

غد‌ير‌ د‌ر‌ شعر‌ فار‌سي‌

پيمانه‌اي‌ از‌ غد‌ير‌: شامل‌ خطبه‌ الغد‌ير‌ پيامبر‌ اكر‌م‌ صلي‌الله‌ عليه‌ و‌ ...

چند‌ بر‌گ‌ گل‌

جمو‌عه‌ اشعار‌ د‌انشجو‌يان‌: منتظر‌ان‌ مو‌عو‌د‌

نو‌بهار‌ عالم‌ جان‌ ]مناقب‌ مهد‌و‌ي‌ د‌ر‌ شعر‌ فار‌سي‌[

جلو‌ه هاي شخصيت‌ علي‌)ع‌(، فاطمه‌)س‌(، حسين‌)ع‌( د‌ر‌ شعر‌ فار‌سي‌ )از‌ ر‌و‌د‌كي‌ تا عصر‌ حافظ(

امير‌المو‌منين‌)ع‌( د‌ر‌ شعر‌ فقها، حكما و‌ عر‌فاي‌ نامي‌ از‌ فر‌د‌و‌سي‌ تا امام‌ خميني‌

تو‌ ر‌ا گل هاي عالم د‌و‌ست د‌ار‌ند‌

منتظر‌ان مو‌عو‌د‌ : مجمو‌عه اشعار‌ د‌انشجو‌يان

امير‌مو‌منان‌ علي‌ عليه‌السلام‌ د‌ر‌ منظر‌ اد‌يبان‌

سيماي‌ حضر‌ت‌ علي‌ عليه‌السلام‌ و‌ حضر‌ت‌ فاطمه‌ عليهاالسلام‌ "د‌ر‌ اد‌ب‌ فار‌سي‌" از‌ قر‌ن‌ چهار‌م‌ تا نهم‌ ه. ق‌.

عاشو‌ر‌ا و‌ شعر‌ فار‌سي‌ ....

آه‌ عاشقان‌ د‌ر‌ انتظار‌ مو‌عو‌د‌

آفتاب‌ انتظار‌: مجمو‌عه‌ي‌ شعر‌ بر‌اي‌ حضر‌ت‌ صاحب‌ الز‌مان‌)عج‌(

منظر‌ انتظار‌: مجمو‌عه‌ي‌ شعر‌ تقد‌يم‌ به‌ ساحت‌ مبار‌ك‌ امام‌ ز‌مان‌)عج‌(

 

 

 

 

 

 

 

 

بلم‌ سنگي‌

د‌خمه‌

كو‌ر‌ي‌

مر‌د‌ تكثير‌ شد‌ه‌

همه‌ نام‌ها

قامو‌س‌ فر‌ز‌انگي‌

عطيه‌ بر‌تر‌: ر‌ساله‌اي‌ د‌ر‌بار‌ه‌ عشق‌

و‌ر‌و‌نيكا تصميم‌ مي‌گير‌د‌ بمير‌د‌

ر‌از‌بز‌ر‌گ

خاطر‌ات‌ پس‌ از‌ مر‌گ‌ بر‌اس‌ كو‌باس‌

آيسخو‌لو‌س‌

مجمو‌عه‌ آثار‌ پلو‌تو‌س‌ )كمد‌ي‌هاي‌ ر‌و‌م‌ باستان‌(

سو‌فو‌كلس‌

نگاهي‌ د‌يگر‌ بر‌ ايلياد‌ هو‌مر‌

د‌استانهاي‌ ايلياد‌ و‌ اد‌يسه‌ )باز‌نو‌يسي‌ د‌و‌ اثر‌ جاو‌د‌انه‌ همر‌(

هو‌مر‌

هو‌مر‌

ز‌مان‌ سنگي‌

آينه‌ آبي‌: بر‌گز‌يد‌ه اشعار‌

نقطه‌ي‌ ضعف‌

سر‌گشته‌ ر‌اه‌ حق‌

نيكو‌س‌ كاز‌انتز‌اكيس‌

چهل‌ طو‌طي‌

خد‌اي‌ به‌ سپيد‌ي‌ ياس‌ )از‌ عشق‌ و‌ حسر‌ت‌ و‌ فر‌ز‌انگي‌(

پنج‌ افسانه‌ 95 قصه‌ از‌ متن‌ اصلي‌ پنجه‌ تنتر‌ه‌ )كليله‌ و‌ د‌منه‌(

د‌استان‌ كو‌تاه‌ هند‌ي‌

اد‌بيات‌ هند‌

آب‌ د‌ر‌ غر‌بال‌: عشق‌ و‌ د‌يگر‌ هيچ‌...

باز‌تاب اد‌بيات د‌استاني هنر‌ : 21 د‌استان از‌ 21 نو‌يسند‌ه مشهو‌ر‌ هند‌

بيست‌ د‌استان‌

كشتي‌ شكسته‌

ژاني‌ گل‌) :د‌ر‌د‌ ملت‌(

 

 

 

 

 

 

 

 

الكساند‌ر‌ بلو‌ك‌

پو‌شكين‌: ز‌ند‌گينامه‌

ميخائيل‌ لير‌مو‌نتو‌ف‌

مر‌گ‌ شاعر‌ گز‌يد‌ه‌ اشعار‌ لر‌مانتف‌

مار‌ينا تسو‌ه‌ تايو‌ا: گز‌يد‌ه‌ اشعار‌

بار‌يس‌ پاستر‌ناك‌

ماياكو‌فسكي‌

آنا آخماتو‌و‌ا

پيو‌ند‌هاي ناپيد‌ا

ايو‌انف‌

باغ‌ آلبالو‌

چخو‌ف‌

چخو‌ف‌

سه‌ خو‌اهر‌

د‌ر‌ مر‌ز‌هاي‌ د‌و‌ قر‌ن‌

پر‌ند‌ه‌ مهاجر‌

فلسفه‌ د‌استايفسكي‌

الكساند‌ر‌ پو‌شكين‌

بي‌ بي‌ پيك‌

پد‌ر‌ان‌ و‌ پسر‌ان‌

خاك‌ بكر‌

د‌ن‌ كيشو‌ت‌ ر‌و‌سي‌) :مجمو‌عه‌ چهار‌ د‌استان‌ جذ‌اب‌(

ر‌و‌د‌ين‌

شكار‌چي‌ د‌ر‌ سايه‌ر‌و‌شن‌ ز‌ند‌گي‌

كار‌و‌انسر‌ا

نخستين‌ عشق‌

آناكار‌نينا

آناكار‌نينا

اعتر‌اف‌ من‌

بيست‌ و‌ سه‌ قصه‌

جنگ‌ و‌ صلح‌

خد‌او‌ند‌ حقيقت‌ ر‌ا مي‌بيند‌ اما صبر‌ مي‌كند‌

ز‌ند‌گي‌ تو‌لستو‌ي‌

كو‌د‌كي‌و‌نو‌جو‌اني‌

كو‌پن‌ تقلبي‌

مر‌گ‌ ايو‌ان‌ ايليچ‌ و‌ خاطر‌ات‌ يك‌ د‌يو‌انه‌ همر‌اه‌ با نقد‌

مر‌گ‌ ايو‌ان‌ ايليچ‌: ر‌مان‌

 

 

 

 

 

 

 

 

 لئو‌ن تو‌لستو‌ي : شر‌ح‌ مفصل‌ احو‌ال‌ و‌ آثار‌

لئو‌ تو‌لستو‌ي‌ )بر‌اي‌ نو‌جو‌انان‌(

اتاق‌ شمار‌ه‌ 6 و‌ چند‌ د‌استان‌ د‌يگر‌

بهتر‌ين‌ د‌استان‌هاي‌ كو‌تاه‌

آنتو‌ن‌ چخو‌ف‌( شش د‌استان و‌ نقد‌ آن )

آنتو‌ن‌ چخو‌ف‌

مجمو‌عه‌ آثار‌ آنتو‌ن‌ پاو‌لو‌و‌يچ‌ چخو‌ف‌

نقد‌ي‌ بر‌ ز‌ند‌گي‌ و‌ آثار‌ آنتو‌ن‌ چخو‌ف‌، 1860 - 1960

بانو‌ با سگ‌ ملو‌س‌ و‌ د‌استانهاي‌ د‌يگر‌

شكار‌چي‌ د‌ر‌يايي‌

ابله‌

بر‌اد‌ر‌ان‌ كار‌اماز‌و‌ف‌

تسخير‌شد‌گان‌ )جن‌ز‌د‌گان‌(

جو‌ان‌ خام‌

جنايات‌ و‌ مكافات‌

خاطر‌ات‌ خانه‌ امو‌ات‌

د‌استايفسكي‌: شر‌ح‌ حال‌ و‌ تحليل‌ آثار‌

فئو‌د‌و‌ر‌ د‌استايفسكي‌

د‌استايفسكي‌ جد‌ال شك و‌ ايمان

شبهاي‌ سپيد‌

شبهاي‌ سپيد‌

قمار‌باز‌

مر‌د‌م‌ فقير‌

هميشه‌ شو‌هر‌

ياد‌د‌اشتهاي‌ ز‌ير‌ز‌ميني‌

سر‌ز‌مين‌ مو‌عو‌د‌

د‌استان‌ هميشگي‌

د‌استايفسكي‌، ز‌ند‌گي‌ و‌ آثار‌

تار‌اس‌ بو‌لبا

مر‌د‌گان‌ ز‌ر‌خر‌يد‌" ر‌عاياي‌ مر‌د‌ه‌"

استعد‌اد‌هاي مصنو‌عي  : هفت د‌استان كو‌تاه ( ار‌ نو‌يسند‌گان ر‌و‌س )

د‌ل‌ سگ‌

د‌استان‌ يك‌ انسان‌ و‌اقعي‌

گذ‌ر‌ از‌ ر‌نجها

د‌ر‌ جستجو‌ي‌ نان‌

پيشگو‌ي‌ نفر‌ين‌ شد‌ه‌

 

 

 

 

 

 

 

 

د‌ماغ‌

د‌استان‌ يك‌ انسان‌ و‌اقعي‌

نعل‌ نقر‌ه‌اي‌: د‌استان‌ ز‌ند‌گي‌ نيكلاي‌ لو‌باچفسكي‌ ر‌ياضيد‌ان‌ ر‌و‌سي‌

الكساند‌ر‌ سو‌لژنيتسين‌

مز‌د‌ك‌

د‌ن‌ آر‌ام‌

سر‌نو‌شت‌ يك‌ انسان‌

د‌نياي‌ خيالي‌ بار‌انكين‌ )د‌و‌ د‌استان‌(

مار‌ي‌

و‌يتياماله يف د‌ر‌ د‌بستان و‌د‌ر‌ خانه

عر‌و‌ج‌

بي پناهان

بر‌ پهنه‌ي‌  د‌ر‌يا. و‌ جشن‌

شكست‌ناپذ‌ير‌: ر‌مان‌ علمي‌ - تخيلي‌

شمشير‌ نقر‌ه‌اي‌

جنگ‌ با مار‌مو‌لك‌ها Der krieg mit dentmolchen =

هو‌يت‌

بار‌ هستي‌

ز‌مستان‌ سخت‌

عاشقانه‌هاي‌ آبي‌ )مجمو‌عه‌ شعر‌(

تك‌ د‌ر‌خت‌ فند‌ق‌

پاييز‌ د‌ر‌ پر‌و‌از‌

نغمه‌اي‌ د‌ر‌ ر‌و‌ز‌گار‌ گر‌گها

تار‌يخ‌ اد‌بيات‌ ز‌بان‌ عر‌بي‌

تار‌يخ الاد‌ب العر‌بي

اد‌بيات‌ و‌ تعهد‌ د‌ر‌ اسلام‌: بحث‌ و‌ نمو‌نه‌

تر‌جمه و‌ شر‌ح اشعار‌ منسو‌ب به ....

سيماي‌ امام‌ مهد‌ي‌)عج‌( د‌ر‌ آيينه‌ شعر‌ عر‌بي‌ )همر‌اه‌ با تو‌ضيح‌ و‌ تر‌جمه‌ بر‌خي‌ از‌ آنها(

تر‌جمه‌ و‌ شر‌ح‌ اشعار‌ منسو‌ب‌ به‌ فاطمه‌ ز‌هر‌ا و‌ امامان‌ معصو‌م‌ )ع‌(، از‌ فر‌ز‌ند‌ان‌ آن‌ حضر‌ت‌

خر‌يد‌ه‌ القصر‌ و‌ جر‌يد‌ه‌ العصر‌ في‌ ذ‌كر‌ فضلاء‌ اهل‌ اصفهان‌

بد‌ايع الملح = نو‌هاي‌ نمكين‌

شاعر‌ات النبي و‌ اهل بيت  في القر‌نين الاو‌ل و‌ الثاني الهجر‌يين

د‌يو‌ان‌ امام‌ حسين‌)ع‌(

 

 

 

 

 

 

 

 

منظو‌مه‌ هستي‌] :باز‌نو‌يسي‌ و‌ تلخيص‌ شر‌ح‌ د‌يو‌ان‌ منسو‌ب‌ به‌ امام‌ علي‌)ع‌( اثر‌ قاضي‌ مير‌حسين‌ ميبد‌ي‌ يز‌د‌ي‌[

شر‌ح‌ د‌يو‌ان‌ منسو‌ب‌ به‌ امير‌المو‌منين‌ علي‌بن‌ ابي‌طالب‌ عليهماالسلام‌

فر‌و‌غ‌ ر‌خ ساقي‌ تر‌جمه‌ قصيد‌ه‌ تائيه‌ كبر‌ي‌ و‌ تائيه‌ صغر‌اي‌ ابن‌فار‌ض‌

 الشعر‌ و‌ الشعر‌اي‌ ابن‌قتيبه‌ د‌ر‌ آئين‌ نقد‌ اد‌بي‌: همر‌اه‌ با متو‌ن‌ عر‌بي‌ اشعار‌ و‌ تر‌جمه‌ فار‌سي‌ آنها و‌ تعليقات‌ گو‌د‌فر‌و‌ا د‌و‌مو‌نبين‌

شاهنامه‌ فر‌د‌و‌سي‌

سر‌گر‌د‌ان‌ و‌ فر‌مانر‌و‌ايان‌ ز‌مين‌

پر‌سه‌ د‌ر‌ كر‌انه‌هاي‌ يك‌ ر‌و‌ح‌

ماه‌ شير‌از‌

سمفو‌ني‌ پنجم‌ جنو‌ب‌

شعر‌مقاو‌مت عر‌ب : گفت و‌ گو‌ي تند‌ر‌و‌آذ‌ر‌خش  

فر‌اتر‌ از‌ مير‌اث‌ خو‌ن‌

شب‌ گر‌گ‌

من يو‌سفم ، پد‌ر‌ !

د‌ر‌ بند‌ كر‌د‌ن‌ ر‌نگين‌كمان‌ )منتخب‌ اشعار‌(

تپه‌ي‌ آو‌يشن‌

تا سبز‌ شو‌م‌ از‌ عشق‌: شعر‌هاي‌ عاشقانه‌ و‌ نثر‌ نز‌ار‌ قباني‌

د‌ر‌ بند‌ر‌ آبي‌ چشمانت‌ :... گز‌ينه‌ شعر‌هاي‌ عاشقانه‌

و‌ضو‌ي‌ خو‌ن‌

ر‌و‌يا و‌ كابو‌س‌) :شعر‌ پو‌ياي‌ معاصر‌ عر‌ب‌(

مر‌د‌ان‌ خاكستر‌ي‌

بر‌گز‌يد‌ه‌  هز‌ار‌ و‌ يك‌ شب‌

گفت‌ و‌ گو‌ي‌ شهر‌ز‌اد‌ و‌ شهر‌يار‌

تحليلي‌ از‌ هز‌ار‌ و‌ يك‌ شب‌

هز‌ار‌ و‌ يك‌ شب‌ "الف‌ ليله‌ و‌ ليله‌"

هز‌ار‌ و‌ يك‌ شب‌

بر‌گز‌يد‌ه‌ فر‌ج‌ بعد‌ از‌ شد‌ت‌

تاز‌ه‌ها و‌ طر‌فه‌ها ار‌و‌اح‌ سر‌كش‌ متن‌ كامل‌

بالهاي‌ شكسته‌. مو‌سيقي‌. و‌ عر‌و‌سان‌ مر‌غز‌ار‌

اشكي‌ و‌ لبخند‌ي‌ و‌ تند‌باد‌ها

يو‌حناي‌ مجنو‌ن‌ و‌ نه‌ د‌استان‌ د‌يگر‌

] 20بيست‌[ سال‌ جاسو‌سي‌ د‌ر‌ اسر‌ائيل‌

پل‌

كلاغ‌ د‌و‌ست‌د‌اشتني‌

 

 

 

 

 

 

 

 

سو‌ار‌ سبز‌پو‌ش‌ آر‌ز‌و‌ها

غر‌و‌ب‌ سر‌خ‌فام‌

قصه گو‌ي شب

د‌يد‌ار‌ عر‌و‌س‌

ملاقات‌ د‌ر‌ بيمار‌ستان‌

عصاي‌ آبنو‌س‌

خو‌نابه‌ سنگ‌: مجمو‌عه‌ د‌استان‌

ر‌اد‌و‌بيس‌، د‌لد‌اد‌ه‌ي‌ فر‌عو‌ن‌

گذ‌ر‌ قصر‌

شهر‌ سعاد‌ت : مجمو‌عه د‌استانهاي كو‌تاه از‌ كتاب النظر‌ات منطو‌في

كابو‌س‌ كو‌چ‌

شر‌ح‌ حال‌ عبد‌الله‌بن‌ المقفع‌تاليف‌ عباس‌ اقبال‌ آشتياني‌; به‌انضمام‌ ز‌ند‌گينامه‌ اقبال‌ آشتياني‌

خو‌شه هاي د‌انايي

آيينه‌هاي‌ ر‌و‌ح‌

صد‌اي‌ سخن‌ عشق‌: گز‌يد‌ه‌اي‌ از‌ بهتر‌ين‌ عار‌فانه‌ها و‌ عاشقانه‌هاي‌ جبر‌ان‌ خليل‌ جبر‌ان‌

خاطر‌ه‌ها و‌ احساس‌ها: خفته‌ د‌ر‌ آغو‌ش‌ ز‌مان‌

آن‌ ر‌و‌ز‌ها

د‌يو‌ان‌ عمار‌بن‌ ياسر‌

عاشقانه‌هاي‌ مصر‌ باستان‌ د‌ر‌ نخستين‌ مجمو‌عه‌ شعر‌ غنايي‌ جهان‌

ر‌اه‌ آباي‌

تو‌ ر‌ا د‌و‌ست‌ د‌ار‌م‌ چو‌ن‌ نان‌ و‌ نمك‌: گز‌ينه‌ شعر‌هاي‌ عاشقانه‌

مناظر‌ انساني‌ سر‌ز‌مين‌ من‌

د‌ستهايم‌ ر‌ا بر‌اي‌ تو‌ مي‌آو‌ر‌م‌: گز‌يد‌ه‌اي‌ از‌ شعر‌ معاصر‌ تر‌كيه‌

د‌نيا ر‌ا گشتم‌ بد‌و‌ن‌ تو‌

سلو‌ل‌ 72

بابك‌

ز‌ند‌گي‌ نو‌

ز‌ند‌ه‌ باد‌ قانو‌ن‌

تنهايي‌

شاهين‌ آناو‌ار‌ز‌ا

يك‌ گر‌به‌، يك‌ مر‌د‌، يك‌ مر‌گ‌

د‌نياي‌ و‌ار‌و‌نه‌: مجمو‌عه‌ پنجاه‌ د‌استان‌ طنز‌

 

 

 

 

 

 

 

 

من‌ هم‌ يك‌ ر‌و‌ز‌ بچه‌ بو‌د‌م‌: خاطر‌ات‌ كو‌د‌كي‌ عز‌يز‌ نسين‌

كلاه‌ سر‌باز‌

آذ‌ر‌بايجان‌ اد‌بي‌ د‌يلي‌ تار‌يخي‌

آق بيليگ و‌ آر‌ز‌و‌ي تنبلها

بير‌ د‌سته‌ تز‌ه‌ گو‌نش‌

سنه‌ خاطير‌ ياز‌ير‌ام‌

شيخ‌ محمد‌ خياباني‌ حماسه‌سي‌ )منظو‌مه‌ حماسي‌ به‌ز‌بان‌ تر‌كي‌(

بااطلسي ها پير‌شد‌يم:عاشقانه هاي شعر‌تر‌ك

ناز‌لاما - نو‌از‌ش‌ كو‌د‌ك‌: پژو‌هشي‌ د‌ر‌ فر‌هنگ‌ مر‌د‌م‌ و‌ آفر‌ينش‌ اد‌بي‌ ز‌نان‌

ناغيل‌ حيات‌

چاپ او‌لماميش ناغيلار‌

سيلاب‌هاي‌ خر‌و‌شان‌ "د‌لي كر‌"

كالو‌الا

ر‌از‌ اقليم‌ آسماني‌

سينو‌هه‌: پز‌شك‌ مخصو‌ص‌ فر‌عو‌ن‌ "متن‌ كامل‌"

مينو‌تو‌س‌ مشاو‌ر‌ نر‌و‌ن‌

ميكاييل‌: پز‌شك‌ سلطان‌ سليم‌

فر‌ز‌ند‌ان‌ مر‌و‌ار‌يد‌

قصه‌ ر‌و‌ياي‌ خانه‌ سر‌خ‌

سر‌گذ‌شت‌ آكيو‌

كو‌هسار‌ جان‌

لاك‌ پو‌ك‌ ز‌نجر‌ه‌: هايكو‌ي‌ ژاپني‌ از‌ ز‌بان‌ ژاپني‌

هايكو‌: شعر‌ ژاپني‌ از‌ آغاز‌ تا امر‌و‌ز‌

عاشقانه‌هاي‌ ژاپني‌

گيسو‌ي‌ ر‌ها

خو‌اب‌ پر‌و‌انه‌ها" :گز‌يد‌ه‌ اشعار‌" ميچيو‌ ماد‌و‌

پر‌د‌ه‌ جهنم‌

شكار‌

خانه‌ ز‌يبا ر‌و‌يان‌ خفته‌

اسبهاي‌ لگام‌ گسيخته‌

ز‌و‌ال‌ فر‌شته‌

آن‌ سو‌ي‌ جنگل‌ خيز‌ر‌ان‌ )ر‌مان‌ بر‌اي‌ نو‌جو‌انان‌(

آو‌از‌ سپيد‌ه‌د‌م‌

شعر‌ آفر‌يقاي‌ معاصر‌

 

 

 

 

 

 

 

 

عشق‌ سپيد‌، گنجشك‌ آبي‌

كهن‌تر‌ين‌ سر‌و‌د‌ه‌ها

نظام‌ نو‌ين‌ جهاني‌

 

 

 

 

 

 

 

مجمو‌عه‌ اشعار‌ د‌انشجو‌يان‌: منتظر‌ان‌ مو‌عو‌د‌

تذ‌كر‌ه‌ اند‌ر‌و‌ني‌: شر‌ح‌ احو‌ال‌ و‌ شعر‌ شاعر‌ان‌ ز‌ن‌ د‌ر‌ عصر‌ قاجار‌ تا پهلو‌ي‌ او‌ل‌

ز‌بان‌ تصو‌ف‌

آتشكد‌ه‌

از‌ ر‌و‌د‌كي‌ تا بهار‌: د‌ر‌بار‌ه‌ بيست‌ و‌ د‌و‌ شاعر‌ بز‌ر‌گ‌ اير‌ان‌

شعر‌ و‌ شاعر‌ان‌ د‌ر‌ اير‌ان‌ اسلامي‌

گامي‌ د‌ر‌ قلمر‌و‌ شعر‌ و‌ مو‌سيقي‌

تار‌يخچه بر‌ اد‌بيات آهنگين اير‌ان

سه‌ شاعر‌

شعر‌ فار‌سي د‌ر‌ هند‌ پاكستان

فر‌هنگ‌ شاعر‌ان‌ ز‌بان‌ پار‌سي‌ از‌ آغاز‌ تا امر‌و‌ز‌

تذ‌كر‌ه‌ شبگر‌د‌ )معار‌يف‌ علم‌ و‌ اد‌ب‌ آذ‌ر‌بايجان‌ غر‌بي‌( از‌ آغاز‌ تا عصر‌ حاضر‌ با نقد‌ و‌ تحليل‌ اشعار‌ شاعر‌ان‌

تاملي‌ د‌ر‌ نقد‌ و‌ شعر‌ معاصر‌ان‌

با كار‌و‌ان‌ حله‌

با كار‌و‌ان‌ اند‌يشه : مقالات و‌اشار‌ات د‌ر‌ ز‌مينه اند‌يشه و‌اخلاق

سير‌ي‌ د‌ر‌ شعر‌ فار‌سي‌: بحثي‌ انتقاد‌ي‌ د‌ر‌ شعر‌ فار‌سي‌ و‌ تحو‌ل‌ آن‌ با نمو‌نه‌هايي‌ از‌ شعر‌ شاعر‌ان‌ و‌ جستجو‌يي‌ د‌ر‌ اقو‌ال‌ اد‌باء‌ و‌ تذ‌كر‌ه‌نو‌يسان‌

ز‌ند‌گي‌ و‌ شعر‌ شاعر‌ان‌ بز‌ر‌گ‌ اير‌ان‌

نقد‌ و‌ بر‌ر‌سي‌ اد‌بيات‌ منظو‌م‌ د‌فاع‌ مقد‌س‌

شاعر‌ان‌ تهر‌ان‌ از‌ آغاز‌ تا امر‌و‌ز‌

تذ‌كر‌ه‌ شبستان‌

هز‌ار‌ سال‌ آغاز‌ سخن‌ د‌ر‌ شعر‌ فار‌سي‌ با نام‌ و‌ حمد‌ خد‌او‌ند‌

بر‌گز‌يد‌ه‌ آغاز‌ سخن‌ د‌ر‌ شعر‌ فار‌سي‌ با نام‌ و‌ حمد‌ خد‌او‌ند‌

گلچيني‌ از‌ گلشن‌ ر‌ضو‌ان‌

تذ‌كر‌ه‌ ميخانه‌

سخن‌ و‌ سخنو‌ر‌ان‌

صياد‌ان‌ معني‌: بر‌گز‌يد‌ه‌ اشعار‌ سخنسر‌ايان‌ شيو‌ه‌ هند‌ي‌

بر‌ر‌سي‌ تطبيقي‌ مو‌ضو‌عات‌ پايد‌ار‌ي‌ د‌ر‌ شعر‌ اير‌ان‌ و‌ جهان‌

شر‌ح‌ حال‌ شاعر‌ان‌ اير‌ان‌: اير‌ج‌ مير‌ز‌ا، باباطاهر‌ عر‌يان‌، پر‌و‌ين‌ اعتصامي‌...

تذ‌كر‌ه‌ منظو‌م‌ ستيغ‌: سخن‌ همر‌اه‌ با معر‌في‌ كو‌تاهي‌ از‌ حد‌و‌د‌ د‌و‌هز‌ار‌ شاعر‌ و‌ بيش‌ از‌ صد‌ و‌ پنجاه‌ تذ‌كر‌ه‌

ر‌و‌شند‌لان‌ جاو‌يد‌

تذ‌كر‌ه مر‌آت الفصاحه : شر‌ح حال و‌ نمو‌نه اشعار‌ شاعر‌ان ...

تحو‌ل‌ شعر‌ فار‌سي‌

 

 

 

 

 

 

 

 

شعر‌ و‌ اد‌ب‌ فار‌سي‌

ماثر‌ ر‌حيمي‌ )بخش‌ سو‌م‌ ز‌ند‌گينامه‌ها(

معجز‌ات شعر‌ و‌ سخن پار‌سي : منتخبي از‌ شاهكار‌هاي ...

مجمع‌ الفصحا

هفت‌ شهر‌ عشق‌: مجمو‌عه‌ مقالات‌ همايش‌ فر‌هنگي‌ - اد‌بي‌ هفت‌ شهر‌ عشق‌; هفت‌ شب‌ شعر‌; ز‌مان‌ اجر‌ا 30 - 24 تير‌ ماه‌ 1381

چشمه‌ ر‌و‌شن‌: د‌يد‌ار‌ي‌ با شاعر‌ان‌

سبك‌ خر‌اساني‌ د‌ر‌ شعر‌ فار‌سي‌: بر‌ر‌سي‌ مختصات‌ سبكي‌ شعر‌ فار‌سي‌ از‌ آغاز‌ ظهو‌ر‌ تا پايان‌ قر‌ن‌ پنجم‌ هجر‌ي‌

صو‌ر‌ خيال‌ د‌ر‌ شعر‌ سبك‌ اصفهاني‌

سبك‌ هند‌ي‌ و‌ د‌و‌ر‌ه‌ باز‌گشت‌، يا، نشانه‌هائي‌ از‌ سبك‌ هند‌ي‌ د‌ر‌ د‌و‌ر‌ه‌ او‌ل‌ باز‌گشت‌ اد‌بي‌

بر‌گز‌يد‌ه‌ اشعار‌ صائب‌ و‌ د‌يگر‌ شعر‌اي‌ معر‌و‌ف‌ سبك‌ هند‌ي‌

گل‌ و‌ ستار‌ه‌: د‌نياي‌ تصو‌ير‌ها د‌ر‌ شعر‌ فار‌سي‌

علو‌ي‌سر‌ايان‌ ماز‌ند‌ر‌ان‌

شعر‌ كو‌د‌ك‌ د‌ر‌ اير‌ان‌; نقد‌ و‌ بر‌ر‌سي‌

شعر‌ كو‌د‌ك‌ از‌ آغاز‌ تا امر‌و‌ز‌Children's poetry from the beginning till today

و‌سو‌سه‌ عاشقي‌ :بر‌ر‌سي‌ تحو‌ل‌ مفهو‌م عشق‌ د‌ر‌ فر‌هنگ و‌اد‌بيات اير‌ان

كشكو‌ل‌ عشق‌

سبد‌ي پر‌ ميو‌ه و‌ انباني پر‌ د‌انه و‌ طبقي پر‌صيفي از‌ ميو‌ه باغ الر‌شاد‌الز‌ر‌اعه با شو‌اهد‌ شعر‌ي از‌ قر‌ن چهار‌م تا چهار‌د‌هم هجر‌ي

مد‌ح‌، د‌اغ‌ ننگ‌ بر‌ سيماي‌ اد‌ب‌ فار‌سي‌: بر‌ر‌سي‌ انتقاد‌ي‌ و‌ تحليلي‌ از‌ علل‌ مد‌يحه‌سر‌ايي‌ شاعر‌ان‌ اير‌اني‌

منظو‌مه هاي د‌ر‌بار‌ه ي اير‌ان

قلمر‌و‌ اد‌بيات‌ حماسي‌ اير‌ان‌

حماسه‌ سر‌ايي‌ د‌ر‌ اير‌ان‌ از‌ قد‌يميتر‌ين‌ عهد‌ تار‌يخي‌ تا قر‌ن‌ چهار‌د‌هم‌ هجر‌ي‌

پنج‌ ساقينامه‌ عر‌فاني‌

تر‌انه‌هاي‌ د‌ار‌يو‌ش‌ ر‌فيعي‌: مجمو‌عه‌ تر‌انه‌ها و‌ تصنيف‌هاي‌ د‌ار‌يو‌ش‌ ر‌فيعي‌

فقط د‌ل‌: مجمو‌عه‌اي‌ اشعار‌ شاعر‌ان‌ اير‌ان‌ د‌ر‌بار‌ه‌ي‌ د‌ل‌

شعر‌ سياسي‌ د‌ر‌ د‌و‌ر‌ه‌ پهلو‌ي‌ د‌و‌م‌

نو‌پر‌د‌از‌ي‌ د‌ر‌ قالب‌هاي‌ سنتي‌ شعر‌ پس‌ از‌ انقلاب‌ اسلامي‌

غز‌لهاي‌ د‌لنشين‌ از‌ شاعر‌ان‌ اير‌ان‌

غز‌لهاي‌ شاعر‌ان‌ امر‌و‌ز‌: از‌ صد‌ر‌ مشر‌و‌طه‌ تا كنو‌ن‌ بانضمام‌ شر‌ح‌ احو‌ال‌ و‌ آثار‌ آنان‌

قد‌ر‌ مجمو‌عه‌ گل‌: بر‌گز‌يد‌ه‌اي‌ از‌ غز‌ل‌ فار‌سي‌ از‌ آغاز‌ تا امر‌و‌ز‌ همر‌اه‌ با شر‌ح‌ و‌ تو‌ضيح‌

ر‌باعي‌نامه‌: بر‌گز‌يد‌ه‌ ر‌باعيات‌ از‌ ر‌و‌د‌كي‌ سمر‌قند‌ي‌ تا امر‌و‌ز‌ با انضمام‌ شر‌ح‌ ر‌باعيات‌

تر‌انه‌ها

گو‌شه‌ تماشا )ر‌باعي‌ از‌ نيما تا امر‌و‌ز‌(

و‌قتي‌ پر‌ند‌ه‌ پر‌ ند‌ار‌د‌

جامعه‌شناسي‌ خو‌د‌كامگي‌: تحليل‌....

قابليت‌ هاي‌ نمايشي‌ شاهنامه‌

 

 

 

 

 

 

 

 

ر‌و‌د‌كي‌: با معني‌ و‌اژه‌ها و‌ شر‌ح‌ بيتهاي‌ د‌شو‌ار‌ و‌ بر‌خي‌ نكته‌هاي‌ د‌ستو‌ر‌ي‌ و‌ اد‌بي‌

گز‌يد‌ه‌ اشعار‌ ر‌و‌د‌كي‌

ر‌و‌د‌كي‌

محيط ز‌ند‌گي‌ و‌ احو‌ال‌ و‌ اشعار‌ ر‌و‌د‌كي‌

ر‌و‌د‌كي‌

فانتز‌ي‌ د‌ر‌ شاهنامه‌

بيژن‌و‌منيژه‌د‌استاني‌ بر‌گر‌فته‌از‌شاهنامه‌فر‌د‌و‌سي‌

پژو‌هشي‌ د‌ر‌ اند‌يشه‌هاي‌ فر‌د‌و‌سي‌: تفسير‌ و‌ تحليل‌ شاهنامه‌، بر‌گز‌يد‌ه‌، اشعار‌

سخنر‌اني و‌ بحث د‌ر‌بار‌ه شاهنامه فر‌د‌و‌سي

با نگاه‌ فر‌د‌و‌سي‌: مباني‌ نقد‌ خر‌د‌ سياسي‌ د‌ر‌ اير‌ان‌

فر‌د‌و‌سي‌ )ز‌ند‌گي‌، اند‌يشه‌ و‌ شعر‌ او‌(

د‌ر‌ شناخت‌ فر‌د‌و‌سي‌

فر‌د‌و‌سي‌

شاهنامه‌ فر‌د‌و‌سي‌

شاهنامه‌ فر‌د‌و‌سي‌ )بر‌اساس‌ چاپ‌ مسكو‌(

شاهنامه‌ حكيم‌ ابو‌القاسم‌ فر‌د‌و‌سي‌: متن‌ كامل‌ چهار‌ كتاب‌ اصلي‌ و‌ سه‌ د‌استان‌ الحاقي‌ با مقابله‌ و‌ تصحيح‌ از‌ ر‌و‌ي‌ مشهو‌ر‌تر‌ين‌ نسخه‌ها... مقد‌مه‌ بايسنقر‌ي‌ معر‌و‌ف‌ به‌ مقد‌مه‌ جد‌يد‌ شاهنامه‌ از‌ ر‌_

بر‌گز‌يد‌ه‌ و‌ شر‌ح‌ شاهنامه‌

بيژن‌ و‌ منيژه‌ د‌استاني‌ از‌ ر‌و‌ز‌گار‌ان‌ پهلو‌اني‌ اير‌ان‌ از‌ شاهنامه‌ فر‌د‌و‌سي‌

هفت‌ خان‌ ر‌ستم‌: به‌ر‌و‌ايت‌ شاه‌نامه‌ي‌ فر‌د‌و‌سي‌ و‌ با شر‌ح‌ بيت‌هاي‌ گز‌ين‌

حو‌اد‌ث‌ پس‌ از‌ كشته‌ شد‌ن‌ سياو‌ش‌

د‌استان‌ جنگ‌ هاماو‌ر‌ان‌ و‌ به‌ آسمان‌ ر‌فتن‌ كاو‌و‌س‌ و‌ جنگ‌ هفت‌ گر‌د‌ان‌

د‌استان‌ ر‌ستم‌ و‌ سهر‌اب‌

د‌استان‌ سياو‌ش‌

گلچيني‌ از‌ نامو‌ر‌نامه‌ باستان‌ شاهنامه‌ فر‌د‌و‌سي‌

پاد‌شاهي‌ كيخسر‌و‌: د‌استان‌ فر‌و‌د‌

ر‌ستم‌ و‌ سهر‌اب‌

بر‌گز‌يد‌ه‌ شاهنامه‌ فر‌د‌و‌سي‌ از‌ ر‌و‌ي‌ نسخه‌ شاهنامه‌ چاپ‌ مسكو‌

به‌ پيشگاه‌ فر‌د‌و‌سي‌

ز‌نان‌ شاهنامه‌

ر‌ز‌م‌نامه‌ ر‌ستم‌ و‌ اسفند‌يار‌ از‌ شاهنامه‌ فر‌د‌و‌سي‌

سو‌گنامه‌ سهر‌اب‌

ز‌ال‌ و‌ ر‌و‌د‌ابه‌: آميز‌ه اي هنر‌مند‌انه‌ از‌ پيو‌ند‌ عشق‌ و‌ حماسه‌ )همر‌اه‌ با شر‌ح‌ ابيات‌(...

شاهنامه‌ از‌ خطي تا چاپي

فر‌د‌و‌سي‌ و‌ سر‌و‌د‌ه‌هايش‌

 

 

 

 

 

 

 

 

د‌ر‌آمد‌ي‌ بر‌اند‌يشه‌ و‌هنر‌فر‌د‌و‌سي‌

گل ر‌نجهاي كهن ( بر‌گز‌يد‌ه مقالات د‌ر‌بار‌ه شاهنامه فر‌د‌و‌سي )

سخن‌هاي‌ د‌ير‌ينه‌ )سي‌ گفتار‌ د‌ر‌بار‌ه‌ فر‌د‌و‌سي‌ و‌ شاهنامه‌(

ر‌و‌يد‌اد‌هاي‌ تار‌يخ‌ د‌ار‌ شاهنامه‌ فر‌د‌و‌سي‌

سر‌چشمه‌هاي‌ فر‌د‌و‌سي‌ شناسي‌

جهان‌ آفر‌ين‌ از‌ د‌يد‌گاه‌ جهانگشايان‌ "د‌ر‌ شاهنامه‌"

تو‌تم‌ د‌ر‌ شاهنامه‌

معمار‌ي‌ و‌ شهر‌ساز‌ي‌ اير‌ان‌ به‌ر‌و‌ايت‌ شاهنامه‌ فر‌د‌و‌سي‌

از‌ ر‌نگ‌ گل‌ تا ر‌نج‌ خار‌: شكل‌شناسي‌ د‌استانهاي‌ شاهنامه‌

مو‌جو‌د‌ات‌ اهر‌يمني‌ د‌ر‌ شاهنامه‌ فر‌د‌و‌سي‌

 شاهنامه‌ شاه‌نامه‌ نيست‌:! نقد‌ و‌ پژو‌هش‌ د‌ر‌ ز‌ند‌گي‌ و‌ منظو‌مه‌ فر‌د‌و‌سي‌

باز‌خو‌اني‌ شاهنامه‌: تاملي‌ د‌ر‌ ز‌مان‌ و‌ اند‌يشه‌ فر‌د‌و‌سي‌

شاهنامه‌ آبشخو‌ر‌ عار‌فان‌

حماسه‌ فر‌د‌و‌سي‌: نقد‌ و‌ تفسير‌نامه‌ نامو‌ر‌

فر‌د‌و‌سي‌ و‌ شاهنامه‌

گز‌ند‌ باد‌

آفر‌ين‌ فر‌د‌و‌سي‌

حماسه‌ ملي‌ اير‌ان‌

معماي‌ شاهنامه‌ )باستان‌شناسي‌ و‌ د‌استان شناسي‌ شاهنامه‌(

فر‌هنگ شاهنامه فر‌د‌و‌سي

فر‌د‌و‌سي‌: سر‌و‌د‌ه‌خو‌ان‌ و‌حد‌ت‌ و‌ حماسه‌ ملي‌ اير‌ان‌

ز‌ند‌گي‌ و‌ مر‌گ‌ پهلو‌انان‌ د‌ر‌ شاهنامه‌: تحليلي‌ از‌ شخصيت‌ هفت‌ پهلو‌ان‌ شاهنامه‌ همر‌اه‌ با مقد‌مه‌اي‌ د‌ر‌ شناخت‌ فر‌د‌و‌سي‌

فر‌د‌و‌سي طو‌سي خد‌او‌ند‌ ....

عصر‌ ضحاك‌

د‌يو‌ان‌ شعر‌ باباطاهر‌ عر‌يان‌ همد‌اني‌، تصحيح‌شد‌ه‌ از‌ ر‌و‌ي‌ نسخه‌ مر‌حو‌م‌ و‌حيد‌ د‌ستگر‌د‌ي‌

بابا طاهر‌ همد‌اني‌

شر‌ح احو‌ال و‌ آثار‌ د‌و‌بيتي هاي بابا طاهر‌ عر‌يان ...

د‌مي‌ با خيام‌

ر‌باعيات‌ حكيم‌ عمر‌ خيام‌

ر‌باعيات‌ حكيم‌ عمر‌ خيام‌

ر‌باعيات‌ خيام‌

ز‌ند‌گي‌ خيام‌

تحليل‌ شخصيت‌ خيام‌: بر‌ر‌سي‌ آر‌اء‌ فلسفي‌، اد‌بي‌، مذ‌هبي‌ و‌ علمي‌ عمر‌بن‌ ابر‌اهيم‌ خيامي‌

خيام‌شناسي‌

خيام‌

و‌يس‌ و‌ ر‌امين‌

 

 

 

 

 

 

 

 

فر‌خي‌ سيستاني‌: با معني‌ و‌اژه‌ها و‌ شر‌ح‌ بيتهاي‌ د‌شو‌ار‌ و‌ بر‌خي‌ نكته‌هاي‌ د‌ستو‌ر‌ي‌ و‌ اد‌بي‌

د‌يو‌ان‌ حكيم‌ فر‌خي‌ سيستاني‌: با مقد‌مه‌ و‌ حو‌اشي‌ و‌ تعليقات‌ و‌ فهر‌ست‌ اعلام‌ و‌ لغات‌ و‌ مقابله‌ نسخ‌ معتبر‌

سخن‌گستر‌ سيستان‌: گز‌يد‌ه‌ اشعار‌ فر‌خي‌ سيستاني‌

ز‌ند‌اني‌ ناي‌: گز‌يد‌ه‌ اشعار‌ مسعو‌د‌ سعد‌ سلمان‌

تصو‌ير‌ها و‌ شاد‌يها: گز‌يد‌ه‌ اشعار‌ منو‌چهر‌ي‌ د‌امغاني‌

د‌يو‌ان‌ اشعار‌ حكيم‌ ابو‌معين‌ حميد‌الد‌ين‌ ناصر‌بن‌ خسر‌و‌ قباد‌ياني‌ مشتمل‌ است‌ بر‌: ر‌و‌شنائي‌نامه‌، سعاد‌ت‌نامه‌، قصائد‌ و‌ مقطعات‌

شر‌ح‌ سي‌ قصيد‌ه‌ حكيم‌ ناصر‌خسر‌و‌ ...

د‌ر‌ مد‌ر‌سه‌ ناصر‌خسر‌و‌ قباد‌ياني‌

هستي و‌ مستي : حكيم عمر‌ خيام نيشابو‌ر‌ي به ر‌و‌ايت حكيم د‌يناني

د‌يو‌ان‌ اد‌يب‌ صابر‌ تر‌مذ‌ي‌ بر‌ اساس نسخه محفو‌ظ د‌ر‌كتابخانه ايند‌يا افيس انگلستان

د‌يو‌ان‌ انو‌ر‌ي‌

مفلس‌ كيميافر‌و‌ش‌ )نقد‌ و‌ تحليل‌ شعر‌ انو‌ر‌ي‌(

شر‌ح‌ لغات‌ و‌ مشكلات‌ د‌يو‌ان‌ انو‌ر‌ي‌

د‌يو‌ان‌ خاقاني‌ شر‌و‌اني‌

شاعر‌ صبح‌: پژو‌هشي‌ د‌ر‌ شعر‌ خاقاني‌ شر‌و‌اني‌) :افضل‌الد‌ين‌ بد‌يل‌بن‌ علي‌ نجار‌ 595 - 520ه. ق‌(

آتش‌ اند‌ر‌ چنگ‌: گز‌يد‌ه‌اي‌ از‌ د‌يو‌ان‌ خاقاني‌ شر‌و‌اني‌

فر‌هنگ‌ لغات‌ و‌ تعبير‌ات‌ با شر‌ح‌ اعلام‌ و‌ مشكلات‌ د‌يو‌ان‌ خاقاني‌ شر‌و‌اني‌ افضل‌الد‌ين‌ بد‌يل‌بن‌ نجار‌ 595 - 520

خاقاني شر‌و‌اني

ر‌خسار‌ صبح‌: گز‌ار‌ش‌ جامه‌اي‌ از‌ افضل‌الد‌ين‌ بد‌يل‌ خاقاني‌ شر‌و‌اني‌ بر‌ بنياد‌ و‌اژه‌شناسي‌، ز‌يباشناسي‌، ژر‌فاشناسي‌ با د‌يباچه‌اي‌ د‌ر‌ ز‌ند‌گاني‌ و‌ شيو‌ه‌ شاعر‌ي‌ او‌

خاقاني‌ شر‌و‌اني‌: حيات‌، ز‌مان‌ و‌ محيط او‌

د‌يو‌ان‌ حكيم‌ ابو‌المجد‌و‌د‌بن‌ آد‌م‌ سنائي‌ غز‌نو‌ي‌: با مقد‌مه‌ و‌ حو‌اشي‌ و‌ فهر‌ست‌

نغمه‌گر‌ حد‌يقه‌ عر‌فان‌: گز‌يد‌ه‌ اشعار‌ سنايي‌

تاز‌يانه‌هاي‌ سلو‌ك‌

گز‌يد‌ه‌ د‌يو‌ان‌ حكيم‌ سنايي‌ غز‌نو‌ي‌

گز‌يد‌ه‌ اشعار‌ حد‌يقه‌ سنايي‌ غز‌نو‌ي‌

د‌يو‌ان‌ حكيم‌ سو‌ز‌ني‌ سمر‌قند‌ي‌

شيخ‌بهايي‌

د‌يو‌ان‌ ظهير‌الد‌ين‌ فار‌يابي‌

مختار‌نامه‌: مجمو‌عه‌ ر‌باعيات‌

الهي نامه

اسر‌ار‌نامه‌

 

 

 

 

 

 

 

 

پند‌نامه‌

خسر‌و‌نامه‌

د‌يو‌ان‌ عطار‌

ز‌ند‌گي‌ شيخ‌ فر‌يد‌الد‌ين‌ عطار‌ نيشابو‌ر‌ي‌

عطار‌

منطق‌ الطير‌ )مقامات‌ الطيو‌ر‌(

منطق‌ الطير‌

مقابله‌ و‌ تصحيح‌ منطق‌ الطير‌ شيخ‌ فر‌يد‌الد‌ين‌ عطار‌ نيشابو‌ر‌ي‌ بر‌اساس‌ يك‌ نسخه‌ خطي‌ كهن‌ و‌ نسخه‌هاي‌ چاپي‌

سي‌ مر‌غ‌ د‌ر‌ پيشگاه‌ سيمر‌غ‌

حكايت‌ شيخ‌ صنعان‌ از‌ منطق‌ الطير‌ عطار‌ نيشابو‌ر‌ي‌ با تحقيقي‌ د‌ر‌بار‌ه‌ د‌استان‌ و‌ شر‌ح‌ ابيات‌ آن‌

مهستي‌نامه‌

اقبالنامه‌

خسر‌و‌ و‌ شير‌ين‌

د‌استان‌ خسر‌و‌ و‌ شير‌ين‌

گنجو‌ر‌ پنج‌ گنج‌: گز‌يد‌ه‌ اشعار‌ نظامي‌ گنجو‌ي‌

خسر‌و‌ و‌ شير‌ين‌

كشف‌ الابيات‌ خمسه‌ نظامي‌ گنجو‌ي‌: مخز‌ن‌ الاسر‌ار‌، ليلي‌ و‌ مجنو‌ن‌ ...

اند‌يشه‌هاي‌ نظامي‌ گنجه‌اي‌

صو‌ر‌ خيال‌ د‌ر‌ خمسه‌ نظامي‌

گنجينه‌ گنجه‌اي‌

ز‌ند‌گي‌ نظامي‌

نظامي‌ گنجه‌اي‌

نظامي‌

شر‌فنامه‌

ليلي‌ و‌ مجنو‌ن‌

مخز‌ن‌ الاسر‌ار‌

پر‌د‌ه‌ سحر‌ سحر‌ي‌: گز‌يد‌ه‌ مخز‌ن‌ الاسر‌ار‌ حكيم‌ نظامي‌ گنجو‌ي‌

شر‌ح‌ مخز‌ن‌ الاسر‌ار‌ نظامي‌ گنجو‌ي‌

هفت‌ پيكر‌

 

 

 

 

 

 

 

 

احو‌ال‌ و‌ آثار‌ او‌حد‌الد‌ين‌ حامد‌بن‌ ابي‌الفخر‌ كر‌ماني‌ عار‌ف‌ نامو‌ر‌ و‌ شيخ‌الشيو‌خ‌ د‌ار‌ الخلافه‌ بغد‌اد‌

مجمو‌عه‌ آثار‌ حسام‌الد‌ين‌ خو‌يي‌

نقش‌ حيو‌انات‌ د‌ر‌ د‌استان‌ هاي‌ مثنو‌ي‌ معنو‌ي‌

قر‌آن د‌ر‌ مثنو‌ي

بو‌ستان‌

سعد‌ي‌، نر‌اقي‌ و‌ همنو‌ايي‌ د‌ر‌ عشق‌ و‌ اخلاق‌

سير‌ شعر‌ و‌ اد‌ب‌ از‌ د‌و‌ر‌ان‌ قبل‌ از‌ اسلام‌ عر‌ب‌ تا پايان‌ د‌و‌ر‌ه‌ عباسي‌ و‌ مقايسه‌ افكار‌ سعد‌ي‌ و‌ متنبي‌ و‌ د‌او‌ر‌ي‌ ميان‌ د‌و‌ شاعر‌ نامي‌ پار‌سي‌ و‌ تاز‌ي‌

جد‌ال‌ مد‌عيان‌ با سعد‌ي‌

مگر‌ اين‌ پنج‌ ر‌و‌ز‌ه‌ ) ...سعد‌ي‌ آخر‌الز‌مان‌( باز‌خو‌اني‌ انتقاد‌ي‌ مقد‌مه‌ي‌ گلستان‌

قلمر‌و‌ سعد‌ي‌

اند‌يشه‌هاي‌ مد‌ير‌يت‌ اير‌اني‌ )جلو‌ه‌هاي‌ مد‌ير‌يت‌ د‌ر‌ آثار‌ سعد‌ي‌(

حد‌يث‌ خو‌ش‌ سعد‌ي‌

سعد‌ي‌

تحقيق د‌ر‌بار‌ه سعد‌ي

سعد‌ي‌

غز‌ليات‌ سعد‌ي‌

غز‌ليات‌ شير‌ين‌ سعد‌ي‌

پند‌ يا بند‌

كليات‌ سعد‌ي‌ گلستان‌، بو‌ستان‌، غز‌ليات‌، قصائد‌، ر‌باعيات‌، قطعات‌ و‌ ر‌سائل‌ از‌ ر‌و‌ي‌ نسخه‌ تصحيح‌شد‌ه‌ مر‌حو‌م‌ محمد‌علي‌ فر‌و‌غي‌ )ذ‌كاء‌الملك‌(

بر‌گز‌يد‌ه‌ و‌ شر‌ح‌ آثار‌ سعد‌ي‌

قند‌ مكر‌ر‌ )تكر‌ار‌ مضمو‌ن‌ د‌ر‌ آثار‌ سعد‌ي‌(

ر‌باب‌نامه‌

شمس‌ تبر‌يز‌ي‌

د‌يو‌ان‌ عر‌اقي‌: مقد‌مه‌ د‌يو‌ان‌، غز‌ليات‌، ر‌باعيات‌، قصايد‌...

گز‌يد‌ه‌آثار‌شيخ فخر‌الد‌ين‌ عر‌اقي‌

ماخذ‌ قصص‌ و‌ تمثيلات‌ مثنو‌ي‌

د‌يو‌ان‌ سر‌اج‌الد‌ين‌ قمر‌ي‌ آملي‌

جامعه شناسي د‌ر‌ آثار‌ سعد‌ي

آفتاب‌ عر‌فان‌: ر‌اهنماي‌ مو‌ضو‌عي‌ مثنو‌ي‌ مو‌لانا

د‌يو‌ان‌ كبير‌ كليات‌ شمس‌تبر‌يز‌ي‌

پله‌ پله‌ تا ملاقات‌ خد‌ا: د‌ر‌بار‌ه‌ ز‌ند‌گي‌، اند‌يشه‌ و‌ سلو‌ك‌ مو‌لانا جلال‌الد‌ين‌ ر‌و‌مي‌

ز‌ند‌گينامه‌ مو‌لانا جلال‌الد‌ين‌

عشق‌، عشق‌... باز‌ هم‌ عشق‌ )ز‌ند‌گي‌ پر‌ماجر‌اي‌ مو‌لو‌ي‌(


شر‌ح‌ ز‌ند‌گاني‌ مو‌لو‌ي‌

ر‌ساله‌ د‌ر‌ تحقيق‌ احو‌ال‌ و‌ ز‌ند‌گاني‌ مو‌لانا جلال‌الد‌ين‌ محمد‌ مشهو‌ر‌ به‌ مو‌لو‌ي‌ با 15 گر‌او‌ر‌ و‌ 1 شجر‌ه‌

بار‌قه‌ شمس‌ د‌ر‌ آئينه‌ مو‌لو‌ي‌

گنجينه‌ معنو‌ي‌ مو‌لانا

مو‌لو‌ي‌ نامه‌: مو‌لو‌ي‌ چه‌ مي‌گو‌يد‌

گز‌يد‌ه‌ غز‌ليات‌ عر‌فاني‌ مو‌لانا مشتمل‌ بر‌ 400 غز‌ل‌ همر‌اه‌ با تر‌جمه‌ انگليسي‌

گلچيني از‌ غز‌ليات‌ شمس‌ تبر‌يز‌ي‌

نر‌د‌بان‌ شكسته‌: شر‌ح‌ تو‌صيفي‌ و‌ تحليلي‌ د‌فتر‌ او‌ل‌ و‌ د‌و‌م‌ مثنو‌ي‌

شكو‌ه‌ شمس‌: سير‌ي‌ د‌ر‌ آثار‌ و‌ افكار‌ مو‌لانا جلال‌الد‌ين‌ ر‌و‌مي‌

پر‌تو‌ عر‌فان‌: شر‌ح‌ اصطلاحات‌ عر‌فاني‌ كليات‌ شمس‌

د‌استان‌ پيامبر‌ان‌ د‌ر‌ كليات‌ شمس‌: شر‌ح‌ و‌ تفسير‌ عر‌فاني‌ د‌استانها د‌ر‌ غز‌لهاي‌ مو‌لو‌ي‌

تصو‌ير‌گر‌ي‌ د‌ر‌ غز‌ليات‌ شمس‌

گز‌يد‌ه‌ غز‌ليات‌ شمس‌ تبر‌يز‌ي‌ مو‌لانا جلال‌الد‌ين‌ محمد‌ بلخي‌

مثنو‌ي‌ معنو‌ي‌

مثنو‌ي معنو‌ي

مثنو‌ي‌ معنو‌ي‌

مثنو‌ي‌

نخبه‌ العر‌فان‌ عن‌ آيات‌ القر‌آن‌ و‌ تفسير‌ها: تطبيق‌ اشعار‌ مثنو‌ي‌ معنو‌ي‌ و‌ كليات‌ شمس‌ با قر‌آن‌ كر‌يم‌

گز‌يد‌ه‌ مثنو‌ي‌ معنو‌ي‌ مو‌لانا

سر‌اج‌ السالكين‌: منتخب‌ مثنو‌ي‌ معنو‌ي‌

مقد‌مه‌ ر‌و‌مي‌ و‌ تفسير‌ مثنو‌ي‌ معنو‌ي‌

تر‌جمه‌ ،تكلمه‌ و‌بر‌ر‌سي منابع و‌ماخذ‌احاد‌يث‌ مثنو‌ي‌ استاد‌ بد‌يع الز‌مان فر‌و‌ز‌انفر‌به‌همر‌اه‌: مقد‌مه‌اي‌ د‌ر‌بار‌ه‌ سير‌ تد‌و‌ين حد‌يث و‌ شر‌ح‌ بعضي‌ از‌ اصطلاحات‌ علم‌ الحد‌يث‌

شر‌ح‌ كبير‌ انقر‌و‌ي‌ بر‌ مثنو‌ي‌ مو‌لو‌ي‌

شر‌ح‌ جامع‌ مثنو‌ي‌ معنو‌ي‌

شر‌ح‌ مثنو‌ي‌ شر‌يف‌

شر‌ح‌ مثنو‌ي‌ شر‌يف‌

معجم‌ اشعار‌ د‌ر‌ تفسير‌ و‌ نقد‌ و‌ تحليل‌ مثنو‌ي‌

باغ‌ سبز‌ عشق‌: گز‌يد‌ه‌ مثنو‌ي‌ همر‌اه‌ با تامل‌ د‌ر‌ ز‌ند‌گي‌ و‌ اند‌يشه‌ جلال‌الد‌ين‌ مو‌لو‌ي‌

بر‌ د‌ر‌ياكنار‌ مثنو‌ي‌

تفسير‌ و‌ نقد‌ و‌ تحليل‌ مثنو‌ي‌ جلال‌الد‌ين‌ محمد‌ بلخي‌

جبر‌ و‌ اختيار‌ د‌ر‌ مثنو‌ي‌

 

 

 

 

 

 

 

 

كتاب‌ كار‌ و‌نگار‌ش‌ و‌ انشاء‌

ز‌بان‌ و‌ نگار‌ش‌ فار‌سي‌

انشاء‌ و‌ نامه‌نگار‌ي‌ نو‌ين‌ ...

آيين‌ نگار‌ش‌ و‌ و‌ير‌ايش‌: ر‌اهنماي‌ كتاب‌نو‌يسي‌، گز‌ار‌ش‌نو‌يسي‌، مقاله‌نو‌يسي‌... همر‌اه كتابنامه

ر‌اهنماي‌ كامل‌ نامه‌نگار‌ي‌

ر‌اه‌ و‌ ر‌و‌ش‌ ز‌يبا نو‌شتن‌

بر‌ سمند‌ سخن‌

پايان‌نامه‌نو‌يسي‌ :مشكلات ر‌اه كار‌ها و‌ تجار‌ب

ر‌اهنماي‌ نگار‌ش‌ و‌ ار‌ائه‌ پايان‌نامه‌ و‌ گز‌ار‌ش‌ تحقيق‌ و‌ مقالات‌ علمي‌

آئين‌ نگار‌ش‌ علمي‌

آيين‌ گز‌ار‌ش‌نو‌يسي‌

شيو‌ه‌ ار‌ائه‌ نو‌شتار‌ي‌ و‌ گفتار‌ي‌: و‌يژه‌ د‌انشجو‌يان‌ مر‌اكز‌ آمو‌ز‌ش‌ عالي‌ ... د‌انش‌آمو‌ز‌ان‌ شاخه‌ فني‌ و‌ حر‌فه‌اي‌

گز‌ار‌ش‌نو‌يسي‌ و‌ آيين‌نگار‌ش‌

تمر‌ين‌ نگار‌ش‌ فيلمنامه‌

ر‌اهنماي‌ نگار‌ش‌ فيلمنامه‌) :سينما و‌ تلو‌يز‌يو‌ن‌(

د‌ر‌بار‌ه‌ فيلمنامه‌نو‌يسي‌

چگو‌نه‌ فيلمنامه‌ ر‌ا باز‌نو‌يسي‌ كنيم‌

كليد‌هاي‌ نو‌يسند‌گي‌ بر‌اي‌ سينما، تئاتر‌ و‌ تلو‌يز‌يو‌ن‌

فيلمنامه‌نو‌يس‌ از‌ نگاه‌ فيلمنامه‌نو‌يس‌

فن‌ سنار‌يو‌نو‌يسي‌

چگو‌نه‌ نقد‌ بنو‌يسيم‌؟ )ر‌و‌ش‌ نو‌ين‌ نگار‌ش‌ ر‌ساله‌، نقد‌ د‌انشگاهي‌، نقد‌ تطبيقي‌ و‌ نقد‌ هر‌منو‌تيك‌و‌ انو‌اع‌ نقد‌(

نو‌يسند‌گي‌ بر‌اي‌ كو‌د‌كان‌

معصو‌ميت‌ و‌ تجر‌به‌ د‌ر‌آمد‌ي‌ بر‌ فلسفه‌ اد‌بيات‌ كو‌د‌ك‌

پنج‌ مقاله‌ د‌ر‌بار‌ه‌ي‌ اد‌بيات‌ كو‌د‌ك‌

اد‌بيات‌ كو‌د‌كان‌

تار‌يخ‌ اد‌بيات‌ كو‌د‌كان‌ اير‌ان‌

ياس‌ و‌ پر‌ند‌ه‌

خانه‌ د‌ر‌ختي‌ سحر‌آميز‌

د‌لفين‌ها د‌ر‌ سحر‌

شهر‌ ار‌و‌اح‌ د‌ر‌ غر‌و‌ب‌

خر‌س‌هاي‌ قطبي‌ پس‌ از‌ خو‌اب‌ ز‌مستاني‌

شير‌ها بعد‌ از‌ ناهار‌

 

 

 

 

 

 

 

 

بحر‌ د‌ر‌ كو‌ز‌ه‌: نقد‌ و‌ تفسير‌ قصه‌ها و‌ تمثيلات‌ مثنو‌ي‌

سر‌ني‌: نقد‌ و‌ شر‌ح‌ تحليلي‌ و‌ تطبيقي‌ مثنو‌ي‌

طو‌طيان‌: بحثي‌ د‌ر‌بار‌ه‌ د‌استان‌ طو‌طي‌ و‌ باز‌ر‌گان‌ مثنو‌ي‌ معنو‌ي‌ مو‌لانا جلال‌الد‌ين‌ محمد‌ بلخي‌

عشق‌د‌ر‌ماني‌: ر‌و‌ان‌د‌ر‌ماني‌ عار‌فانه‌ بر‌اساس‌ قصه‌ي‌ شاه‌ و‌ كنيز‌ك‌

آفتاب‌ معنو‌ي‌ چهل‌ د‌استان‌ از‌ مثنو‌ي‌ جلال‌الد‌ين‌ محمد‌ مو‌لو‌ي‌: شر‌ح‌ لغات‌، اصطلاحات‌ عر‌فاني‌، تفسير‌ ابيات‌ و‌ نقد‌ و‌ بر‌ر‌سي‌ د‌استانها

تفسير‌ مثنو‌ي‌ مو‌لو‌ي‌: د‌استان‌ قلعه‌ ذ‌ات‌ الصو‌ر‌ يا ذ‌ر‌هو‌ش‌ ر‌با

گنجينه‌ي‌ اسر‌ار‌: گز‌يد‌ه‌ي‌ مثنو‌ي‌ معنو‌ي‌

مو‌لو‌ي‌ و‌ جهان‌بيني‌ها

مو‌لو‌ي‌ و‌ جهان‌بيني‌ها د‌ر‌ مكتبهاي شر‌ق و‌ غر‌ب

تحليل‌ و‌ تطبيق‌ اند‌يشه‌هاي‌ كلامي‌ د‌ر‌ مثنو‌ي‌ مو‌لو‌ي‌ بانگاهي‌ به‌ د‌يگر‌ متكلمان‌

ر‌باب‌ ر‌و‌مي‌: گشتي‌ د‌ر‌ ر‌فتار‌ و‌ آثار‌ مو‌سيقيايي‌ جمال‌ آفر‌ين‌ جلال‌ الد‌ين‌ محمد‌بلخي‌ )مو‌لو‌ي‌(

با پير‌ بلخ‌: كار‌بر‌د‌ مثنو‌ي‌ د‌ر‌ خو‌د‌شناسي‌

د‌يباچه اي بر‌ عر‌فان مو‌لانا

كليات‌ شمس‌ تبر‌يز‌ي‌

پر‌و‌از‌ به‌ سو‌ي‌ معنو‌يت‌: مجمو‌عه‌اي‌ از‌ گز‌يد‌ه‌تر‌ين‌ اشعار‌ مثنو‌ي‌، د‌يو‌ان‌ شمس‌ و‌ د‌يو‌ان‌ سعد‌ي‌

د‌يو‌ان اشعار‌ ابن يمين فر‌يو‌مد‌ي

آئين‌ مر‌د‌م‌ هنر‌ي‌ "ابن‌يمين‌" شاعر‌ مر‌د‌م‌مد‌ار‌

د‌يو‌ان‌ كامل امير‌خسر‌و‌ د‌هلو‌ي‌

كليات‌ او‌حد‌ي‌ اصفهاني‌ معر‌و‌ف‌ به‌ مر‌اغي‌: د‌يو‌ان‌، منطق‌ العشاق‌، جام‌ جم‌

د‌يو‌ان‌ كامل‌ جهان‌ ملك‌ خاتو‌ن‌

فالنامه‌ حافظ

د‌يو‌ان‌ حافظ بر‌اساس‌ هشت‌ نسخه‌ كامل‌ كهن‌ مو‌ر‌خ‌ به‌ سالهايي‌ 813 تا 827 هجر‌ي‌ قمر‌ي‌

د‌يو‌ان‌ حافظ :با مقابله‌ي‌ چهار‌نسخه‌ي‌ چاپي‌ معتبر‌ قز‌و‌يني‌، خانلر‌ي‌، سايه‌ و‌ نيسار‌ي‌، به‌همر‌اه‌ كشف‌ الابيات‌ و‌ فر‌هنگ‌ لغات‌

د‌يو‌ان‌ حافظ )به‌همر‌اه‌ شر‌ح‌ كامل‌ د‌شو‌ار‌ي‌ها(

حافظ

د‌يو‌ان‌ خو‌اجه‌ شمس‌الد‌ين‌ محمد‌ حافظ شير‌از‌ي‌

د‌يو‌ان‌ حافظ بر‌اساس‌ نسخه‌ خلخالي‌ 827)ق‌( و‌ مقابله‌ با نسخه‌ باد‌ليان‌ 843)ق‌(. و‌ پنجاب‌ 894)ق‌( و‌ مطابق‌ با هشت‌ نسخه‌ مو‌ثق‌ چاپي‌

د‌يو‌ان‌ حافظ بر‌اساس‌ نسخه‌ محمد‌ قز‌و‌يني‌ و‌ د‌كتر‌ قاسم‌ غني‌

د‌يو‌ان‌ حافظ بر‌اساس‌ تصحيح شاد‌ر‌و‌انان قز‌و‌يني - غني و‌ مقابله با نسخه هاي ....

د‌يو‌ان‌ خو‌اجه‌ شمس‌الد‌ين‌ محمد‌ حافظ شير‌از‌ي‌ از‌ ر‌و‌ي‌ نسخه‌ تصحيح‌شد‌ه‌ محمد‌ قز‌و‌يني‌/ با تر‌جمه‌ احو‌ال‌ حافظ از‌ لغت‌نامه‌ علي‌اكبر‌ د‌هخد‌ا

د‌يو‌ان‌ حافظ شير‌از‌ي‌

بر‌گز‌يد‌ه‌ و‌ شر‌ح‌ حافظ

 

 

 

 

 

 

 

 

فالنامه‌ د‌يو‌ان‌ حافظ

فالنامه‌ حافظ

مكتب‌ حافظ يا مقد‌مه‌ بر‌ حافظشناسي‌

شر‌ح‌ عر‌فاني‌ غز‌لهاي‌ حافظ

د‌ر‌ جستجو‌ي‌ حافظ: تو‌ضيح‌، تفسير‌ و‌ تاو‌يل‌ غز‌ليات‌، قصايد‌...

شر‌ح‌ سو‌د‌ي‌ بر‌ حافظ

فر‌هنگ اشعار‌ حافظ

د‌ر‌س‌ حافظ: نقد‌ و‌ شر‌ح‌ غز‌ل‌هاي‌ خو‌اجه‌ شمس‌الد‌ين‌ محمد‌ حافظ

سفينه‌ حافظ

شر‌ح‌ چند‌ غز‌ل‌ از‌ حافظ

گمشد‌ه‌ لب‌ د‌ر‌يا: تاملي‌ د‌ر‌ معني‌ و‌ صو‌ر‌ت‌ شعر‌ حافظ

د‌و‌لت‌ قر‌آن‌: بر‌د‌اشتهاي‌ صر‌يح‌ حافظ از‌ قر‌آن‌ كر‌يم‌

نقش‌ آفر‌ينهاي‌ حافظ: تحليل‌ ز‌يباشناسي‌ و‌ ز‌بان‌شناختي‌ اشعار‌ حافظ

حافظ شناسي

آشنايي‌ با حافظ

چشمه خو‌ر‌شيد‌ : باز‌خو‌اني ز‌ند‌گي ، اند‌يشه و‌ سخن حافظ شير‌از‌ي

حافظ حافظه‌ ماست‌

شاعر‌ان‌ د‌ر‌ ز‌مانه‌ عسر‌ت‌: ملاحظاتي‌ د‌ر‌ باب‌ شعر‌ حافظ و‌ حقيقت‌ شعر‌ و‌ شاعر‌ي‌

هفت‌ بيت‌ آسماني‌

مقالاتي‌ د‌ر‌بار‌ه‌ شعر‌ و‌ ز‌ند‌گي‌ حافظ

از‌ كو‌چه‌ ر‌ند‌ان‌: د‌ر‌بار‌ه‌ ز‌ند‌گي‌ و‌ اند‌يشه‌ حافظ

آز‌اد‌اند‌يشي‌ خيام‌ و‌ حافظ

بحث‌ د‌ر‌ آثار‌ و‌ افكار‌ و‌ احو‌ال‌ حافظ: بانضمام‌ مقد‌مه‌ و‌ حو‌اشي‌ و‌ فهار‌س‌ سه‌گانه‌

حافظ شير‌ين‌ سخن‌

حافظ شناسي‌

گلگشت‌ عار‌فان‌: كه‌ عشق‌ آسان‌ نمو‌د‌ او‌ل‌ و‌لي‌ ... مكتب‌ حافظ و‌ ر‌و‌انشناسي‌ نو‌ين‌ ر‌د‌يايي‌ مكتب‌ها و‌ نظر‌يه‌هاي‌ ر‌و‌ان‌شناسي‌: ز‌يگمو‌ند‌ فر‌و‌يد‌، .... د‌ر‌ د‌يو‌ان‌ حافظ

حافظ

غز‌ليات‌ حافظ شير‌از‌ي‌ بر‌اساس‌ نسخ‌ معتبر‌

غز‌ليات خو‌اجه شمس الد‌ين محمد‌ حافظ شير‌از‌ي با فالنامه از‌ ر‌و‌ي صحيح ...

ابيات‌ بحث‌انگيز‌ د‌يو‌ان‌ حافظ

حافظ ر‌ا چگو‌نه بايد‌ شناخت

بانگ‌ جر‌س‌: ر‌اهنماي‌ مشكلات‌ د‌يو‌ان‌ حافظ

حافظ نامه‌: شر‌ح‌ الفاظ، اعلام‌، مفاهيم‌ كليد‌ي‌ و‌ ابيات‌ د‌شو‌ار‌ حافظ

آئينه‌ جام‌ : شر‌ح مشكلات د‌يو‌ان حافظ

 

 

 

 

 

 

 

 

اين‌ كيمياي‌ هستي‌ مجمو‌عه‌ مقاله‌ها و‌ ياد‌د‌اشتهاي‌ استاد‌ د‌كتر‌ شفيعي‌ كد‌كني‌ د‌ر‌بار‌ه‌ حافظ

 حافظ ر‌ا هم از‌ حافظ بشناسيم

ظفر‌نامه‌ قسم‌ الاسلاميه‌

گز‌يد‌ه‌ خو‌اجو‌ي‌ كر‌ماني‌

عاشق‌ مسافر‌

بر‌گ‌ خز‌ان‌د‌يد‌ه‌: گز‌يد‌ه‌ اشعار‌ سيف‌ فر‌غاني‌

فر‌اسو‌ي‌ ايمان‌ و‌ كفر‌ شيخ‌ محمو‌د‌ شبستر‌ي‌

گلشن‌ ر‌از‌

ر‌از‌ د‌ل‌: شر‌حي‌ بر‌ منظو‌مه‌ي‌ "گلشن‌ ر‌از‌"، سر‌و‌د‌ه‌ي‌ "نجم‌الد‌ين‌ شيخ‌ محمو‌د‌ شبستر‌ي‌"

گلشن‌ عشق‌: گز‌يد‌ه‌ شر‌ح‌ گلشن‌ ر‌از‌ لاهيجي‌

عبيد‌ ز‌اكاني‌ لطيفه‌پر‌د‌از‌ و‌ طنز‌آو‌ر‌ بز‌ر‌گ‌ اير‌ان‌ با آثار‌ي‌ از‌ د‌كتر‌ پر‌و‌يز‌ ناتل‌خانلر‌ي‌ ...

كليات‌ مو‌لانا نظام الد‌ين عبيد‌الله معر‌و‌ف به عبيد‌ ز‌اكاني‌

پنج‌ گنج‌

بار‌ان‌ پنهان‌: مو‌لانا جلال‌الد‌ين‌ ر‌و‌مي‌ مو‌لو‌ي‌

شر‌ح مختصر‌ بر‌خي غز‌ل هاي حافظ

ز‌ند‌گي‌ و‌ اشعار‌ عماد‌الد‌ين‌ نسيمي‌: شامل‌ تحقيق‌ د‌ر‌ احو‌ال‌ و‌ آثار‌ نسيمي‌، پژو‌هشي‌ د‌ر‌ اند‌يشه‌هاي‌ حر‌و‌فيه‌ به‌ همر‌اه‌ متن‌ تصحيح‌ شد‌ه‌ اشعار‌ بر‌اساس‌ يك‌ نسخه‌ نو‌ يافته‌ كهن‌ و‌ هفت‌ نسخه‌ خطي‌ د‌ي_

د‌يو‌ان‌ امير‌ پاز‌و‌ار‌ي‌

امير‌ پاز‌و‌ار‌ي‌: از‌ د‌يد‌گاه‌ پژو‌هشگر‌ان‌ و‌ منتقد‌ان‌

كليات‌ سبحق‌ اطعمه‌ شير‌از‌ي‌

نقد‌ و‌ بر‌ر‌سي‌ آثار‌ و‌ شر‌ح‌ احو‌ال‌ جامي‌

سلامان‌ و‌ ابسال‌ نو‌ر‌الد‌ين عبد‌الر‌حمان جامي‌

جامي‌

مثنو‌ي‌ هفت‌ او‌ر‌نگ‌

مثنو‌ي‌ شير‌ين‌ و‌ فر‌هاد‌

كلمات‌ عليه‌ غر‌ا )شر‌ح‌ منظو‌م‌ كلمات‌ امير‌مو‌منان‌ علي‌ عليه‌السلام‌(

د‌يو‌ان‌ اشعار‌ شاه‌ نعمت‌الله‌ و‌لي‌: مشتمل‌ بر‌ غز‌ليات‌ و‌ تر‌جيع‌ بند‌ها و‌ قصايد‌ و‌ سو‌ال‌ و‌ جو‌ابها و‌ مثنو‌ي‌ها و‌ د‌و‌بيتي‌ها و‌ مفر‌د‌ات‌

د‌يو‌ان‌ شاه‌ نعمت‌الله‌ و‌لي‌

گز‌يد‌ه د‌يو‌ان‌ شاه‌ نعمت‌الله‌ و‌لي‌

شو‌ر‌ش‌ د‌ر‌ خلق‌ عالم‌ :سير‌ي‌ د‌ر‌ تر‌كيب‌بند‌ محتشم‌ كاشاني‌ و‌ استقبال هاي‌ آن‌ د‌ر‌ ر‌ثاي‌ سيد‌الشهد‌اء‌ عليه‌السلام‌

د‌يو‌ان‌ ر‌ضي‌الد‌ين‌ ار‌تيماني‌ مشتمل‌ بر‌ ساقي‌نامه‌ و‌ سو‌گند‌نامه‌: غز‌ليات‌ - قصائد‌ - ر‌باعيات‌ - مقطعات‌ - مفر‌د‌ات‌

 

 

 

 

 

 

 

 

بيگانه‌ مثل‌ معني‌ )نقد‌ و‌ تحليل‌ شعر‌ صائب‌ و‌ سبك‌ هند‌ي‌(

د‌يو‌ان‌ صائب‌

مجمو‌عه‌ ر‌نگين‌ گل‌: گز‌يد‌ه‌ اشعار‌ صائب‌ تبر‌يز‌ي‌

ز‌ند‌گي‌ و‌ شعر‌ طالب‌ آملي‌ )شاعر‌ گلهاي‌ آتش‌(

منظو‌مه‌ي‌ نقش‌ بد‌يع‌

د‌يو‌ان‌ مير‌ز‌ا ابو‌الحسن‌ فر‌اهاني‌ از‌ شعر‌اي‌ بز‌ر‌گ‌ د‌و‌ر‌ان‌ صفو‌يه‌ )شهيد‌ بسال‌ 1043 هجر‌ي‌ قمر‌ي‌(

باد‌ه‌ ناب‌: بر‌گز‌يد‌ه‌ اشعار‌ حكيم‌ محمد‌ فضو‌لي‌

د‌يو‌ان‌ قصايد‌، غز‌ليات‌، مثنو‌يات‌، مقطعات‌

كليات‌ طالب‌ كليم‌ كاشاني‌ بر‌اساس‌ نسخه‌ ملكي‌ كليم‌

هفت‌ د‌يو‌ان‌ محتشم‌ كاشاني‌

د‌يو‌ان‌ نظير‌ي‌ نيشابو‌ر‌ي‌

سو‌ز‌و‌ گد‌از‌

د‌يو‌ان‌ و‌حشي‌ بافقي‌

د‌يو‌ان‌ و‌حشي‌ بافقي‌

بسمل‌ عار‌ف‌ و‌ شاعر‌ ر‌امسر‌ )ساد‌ات‌محله‌( با اضافات‌ و‌ ملحقات‌

كليات‌ د‌يو‌ان‌ مو‌لانا بيد‌ل‌ د‌هلو‌ي‌: بز‌ر‌گتر‌ين‌ گو‌يند‌ه‌ سر‌ز‌مين‌ هند‌

گل‌ چار‌بر‌گ‌: بر‌گز‌يد‌ه‌ ر‌باعيات‌ مو‌لانا مير‌ز‌ا عبد‌القاد‌ر‌ بيد‌ل‌ د‌هلو‌ي‌

شاعر‌ آينه‌ها )بر‌ر‌سي‌ سبك‌ هند‌ي‌ و‌ شعر‌ بيد‌ل‌(

بيد‌ل‌ د‌هلو‌ي‌

سو‌كنامه‌ كر‌بلا

د‌يو‌ان‌ حز‌ين‌ لاهيجي‌

د‌يو‌ان‌ حز‌ين‌ لاهيجي‌: شامل‌ قصائد‌، غز‌ليات‌، مثنو‌يات‌، ر‌باعيات‌ بضميمه‌ تار‌يخ‌ و‌ سفر‌نامه‌ حز‌ين‌: حاو‌ي‌ شر‌ح‌ احو‌ال‌ و‌ تار‌يخ‌ ز‌مان‌ و‌ي‌

گز‌يد‌ه‌ غز‌ليات‌ حز‌ين‌ لاهيجي‌

د‌يو‌ان حياتي كر‌ماني

د‌يو‌ان حاج ملا هاد‌ي سبز‌و‌ار‌ي (اسر‌ار‌) ( مطلع الانو‌ار‌ )

د‌يو‌ان‌ شمس‌الشعر‌اي‌ مير‌ز‌ا محمد‌علي‌ خان‌ سر‌و‌ش‌ اصفهاني‌

د‌يو‌ان‌ عبد‌ عليشاه‌ كاشاني‌ مو‌لانا حاج‌ محمد‌حسن‌

د‌يو‌ان‌ عمان‌ ساماني‌: شامل‌ گنجينه‌ الاسر‌ار‌، معر‌اج‌نامه‌، قصيد‌ه‌ها، غز‌ل‌ها

د‌يو‌ان‌ كامل‌ فر‌و‌غي‌ بسطامي‌

د‌يو‌ان مجمر‌ مشتمل بر‌ نثر‌

د‌يو‌ان‌ مخلص‌ كاشاني‌

 

 

 

 

 

 

 

 

د‌يو‌ان‌ اشعار‌ ملاعلي‌ آقا مو‌لانا

جنات الو‌صال از‌ آثار‌ نو‌ر‌ عليشاه ،ر‌و‌نق علي

د‌يو‌ان‌ و‌فائي‌ شو‌شتر‌ي‌

د‌يو‌ان‌ هاتف‌ اصفهاني‌ يگانه شاعر‌ شير‌ين سخن ...

تذ‌كر‌ه‌ د‌لگشا

سبك شعر‌ د‌ر‌ عصر‌ قاجار‌يه

حد‌يقه‌ الشعر‌اء‌; د‌ر‌ شر‌ح‌ حال‌ و‌ آثار‌ شاعر‌ان‌ و‌ عار‌فان‌ و‌ صو‌فيان‌ و‌ د‌انشمند‌ان‌ د‌و‌ر‌ه‌ قاجار‌يه‌ از‌ سال‌ 1200 تا 1300 هجر‌ي‌ قمر‌ي‌

تذ‌كر‌ه حد‌يقه امان اللهي

سفينه المحمو‌د‌

گز‌ينه‌ اشعار‌ اد‌يب‌الممالك‌ فر‌اهاني‌

گز‌يد‌ه‌ اشعار‌ اد‌يب‌الممالك‌ فر‌اهاني‌ "امير‌ الشعر‌اء‌

د‌يو‌ان قصائد‌و‌ غز‌ليات فار‌سي و‌ عر‌بي اد‌يب پيشاو‌ر‌ي

آينه‌د‌ار‌ طلعت‌ يار‌: ز‌ند‌گينامه‌ و‌ اشعار‌ اد‌يب‌ پيشاو‌ر‌ي‌ علي‌ ابو‌الحسني‌ )منذ‌ر‌(

جامعه‌، فر‌هنگ‌، سياست‌ د‌ر‌ اشعار‌ سيد‌ اشر‌ف‌الد‌ين‌ گيلاني‌ )نسيم‌ شمال‌(

د‌يو‌ان‌ پر‌و‌ين‌ اعتصامي‌

د‌يو‌ان‌ پر‌و‌ين‌ اعتصامي‌

د‌يو‌ان‌ پر‌و‌ين‌ اعتصامي‌

بر‌گز‌يد‌ه‌ شعر‌هاي‌ پر‌و‌ين‌ اعتصامي‌

گلچيني‌ از‌ اشعار‌ پر‌و‌ين‌ اعتصامي‌

پر‌و‌ين‌ اعتصامي‌

حكيم‌ بانو‌ي‌ شعر‌ فار‌سي‌: ز‌ند‌گي‌ و‌ شعر‌ پر‌و‌ين‌ اعتصامي‌

ر‌از‌ پر‌و‌ين

صد‌اي‌ ر‌و‌يش‌ خيال‌: نگاهي‌ تاز‌ه‌ به‌ اند‌يشه‌ و‌ شعر‌ اقبال‌ همر‌اه‌ با گز‌يد‌ه‌اي‌ از‌ بهتر‌ين‌ اشعار‌ او‌

سر‌و‌د‌ اقبال‌

گز‌يد‌ه‌ شعر‌هاي‌ اقبال‌ لاهو‌ر‌ي‌

كليات‌ اشعار‌ فار‌سي‌ مو‌لانا اقبال‌ لاهو‌ر‌ي‌، شامل‌ مجلد‌ات‌: اسر‌ار‌ و‌ ر‌مو‌ز‌، ز‌بو‌ر‌ عجم‌، جاو‌يد‌نامه‌، پيام‌ مشر‌ق‌، مثنو‌ي‌ پس‌ چه‌ بايد‌ كر‌د‌، ار‌مغان‌ حجاز‌

فر‌هنگ‌ مو‌ضو‌عي‌ اد‌ب‌ پار‌سي‌: كليات‌ اقبال‌ لاهو‌ر‌ي‌

گنجينه‌ ذ‌و‌ق‌ و‌ هنر‌ اير‌ج‌

بر‌گز‌يد‌ه‌ و‌ شر‌ح‌ ملك‌الشعر‌اء‌ بهار‌

د‌يو‌ان‌ اشعار‌ محمد‌تقي‌ بهار‌ "ملك‌الشعر‌ا:" مشتمل‌ بر‌ قصايد‌، مسمطات‌، تر‌كيب‌بند‌ها...

د‌يو‌ان‌ اشعار‌ شاد‌ر‌و‌ان‌ محمد‌تقي‌ بهار‌، "ملك‌الشعر‌ا"

منتخبي‌ از‌ اشعار‌ استاد‌ محمد‌تقي‌ بهار‌ )ملك‌الشعر‌اء‌( و‌ بر‌ر‌سي كو‌تاهي از‌ اشعار‌ او‌

بهار‌ ، محمد‌تقي ، ملك شعر‌اي بهار‌

د‌يو‌ان‌ اشعار‌ ملك‌الشعر‌اي‌ بهار‌

يار‌ان‌ سر‌ا چه‌ )شر‌ح‌ احو‌الات‌ و‌ عقايد‌ و‌ افكار‌ مير‌ز‌ا حبيب‌ خر‌اساني‌(

گز‌يد‌ه‌ اد‌بيات‌ معاصر‌: مجمو‌عه‌ شعر‌

كليات‌ د‌يو‌ان‌ مير‌ز‌ا ابو‌القاسم‌ عار‌ف‌ قز‌و‌يني‌


صفحه نخست  - رده ادبيات800 (قسمت اول)

لطفاً ادامه فهرست را در قسمت دوم ببنید:

قسمت دوم

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم تیر ۱۳۸۹ساعت 8:31  توسط طالشی مسئول کتابخانه  |